ForestPortal » Podpora mimo fondov EÚ
+421 45 53 14 111

Podpora mimo fondov EÚ

 

Subjekty lesného hospodárstva sa ako oprávnení prijímatelia môžu zapájať aj do grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska a do Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Granty EHP a Nórska

Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú od roku 1994 prostredníctvom Grantov EHP a Nórska finančné príspevky tým krajinám EÚ, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. Hlavným cieľom Grantov EHP a Nórska je prispievať k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a k posilňovaniu spolupráce medzi prispievateľskými (donorskými) a prijímateľskými štátmi. Realizované projekty sú financované z dvoch mechanizmov – Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa 15 %. Slovenská republika je prijímateľským štátom od roku 2004, kedy sa stala členom Európskej únie a tým aj súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.

Bližšie informácie nájdete na tomto mieste.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Globálnym cieľom Švajčiarskeho finančného mechanizmu financovaného z prostriedkov Švajčiarskej konfederácie (do výšky 63,6 milióna CHF) a štátneho rozpočtu SR je prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie ako aj v rámci Slovenskej republiky. Významnou mierou k tomuto cieľu prispieva realizácia 21 projektov, ktoré nemohli byť podporené zo Štrukturálnych fondov a ktoré sú strategicky zamerané na bezpečnosť, stabilitu a podporu reforiem, životné prostredie a infraštruktúru ako aj ľudský a spoločenský rozvoj.

Bližšie informácie nájdete na tomto mieste.