ForestPortal » Odborná sekcia I. » Veda a výskum » Výskumné inštitúcie
+421 45 53 14 111
veda

Výskumné inštitúcie v rezorte MP SR

Zoznam výskumných inštitúcií a základná výskumná orientácia.

A. Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu so sídlom v Nitre

Pozostáva z nasledovných výskumných ústavov:

Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Je prierezovým ústavom pre výskum v rastlinnej výrobe na Slovensku. Je zameraný na výskumu pestovateľských technológií pre rôzne agroekologické podmienky Slovenska, genetiku a šľachtenie hlavných poľných plodín a na ochranu genofondu poľnohospodárskych plodín. Okrem toho zabezpečuje výrobu a predaj osív, predovšetkým vlastných odrôd. Ústav je prevádzkovateľom Génovej banky semenných plodín v zmysle zákona č. 215/2001 Z. z.

Súčasťou VÚRV je aj Ústav agroekológie v Michalovciach, ktorý je predovšetkým zameraný na výskum problémov rastlinnej výroby v špecifických  podmienkach Východoslovenskej nížiny a Ústav vinohradníctva a vinárstva, ktorý skúma optimálne postupy pestovania a spracovania viniča.

Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre

Je komplexnou vedecko-výskumnou organizáciou v oblasti zootechnických vied v SR. Rieši problémy v oblasti biológie a chovu hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, králiky, farmovo chovaná zver, hydina, ryby a včely). Zameriava sa na rozvoj a využitie poznatkov genetiky a biotechnológií, šľachtenia a hybridizácie úžitkových zvierat, vedeckej výživy hospodárskych zvierat pri rešpektovaní environmentálnych požiadaviek, vývoj a uplatnenie technologických systémov chovu hosp. zvierat rešpektujúci ekologické požiadavky, welfare a kultúrnosť pracovných podmienok, kvality produktov, hygieny a bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu vrátane možných vplyvov a efektov geneticky modifikovaných organizmov v potravinovom reťazci. Zaoberá sa tiež výskumom  chovu malých hospodárskych zvierat, poľnej a lesnej zveri, včiel a rýb ako organickej súčasti poľnohospodárstva, krajinotvorby a  trvalo udržateľného rozvoja živočíšnej výroby v intenzívnych a marginálnych podmienkach.

Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici

Činnosť ústavu je zameraná na komplexné štúdium a využitie trvalých, ako aj dočasných trávnych porastov, s dôrazom na ekologicky šetrné obhospodarovanie a na mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva v horských oblastiach.

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave

Je inštitúciou s celonárodnou pôsobnosťou pre spoznávanie a komplexný výskum pôdy v SR. Hlavným poslaním ústavu je tvorba poznatkov a výskum so zameraním na ochranu a využívanie pôdy v krajine ako prírodného zdroja a poskytovanie odborných služieb pre riadiacu sféru, odborné inštitúcie a orgány pôsobiace a vykonávajúce činnosti v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia, územného plánovania, regionálneho rozvoja a širokú verejnosť. Okrem zabezpečovania samotného výskumu ústav vykonáva expertíznu činnosť a služby pre štátnu správu a subjekty hospodáriace na pôde.

 

Výskumný ústav potravinársky v Bratislave

Vedeckovýskumná a vývojová činnosť ústav sa realizuje v oblasti potravinárskej chémie, mikrobiológie, genetiky, analýzy, energetiky, technológie, ekonomiky, informatiky, výživy, ochrany životného prostredia, vedeckého hodnotenia zdravotného rizika vyplývajúceho z konzumácie potravín a potravinových databáz. Pripravuje nové technológie najmä v oblasti fermentačných výrob, produkcie prírodných aditívnych látok a zavádza unikátne technologické operácie do potravinárskeho priemyslu. Ústav pôsobí ako prierezové stredisko informatiky pre potravinárstvo a výživu v SR, centrum pre vyhodnocovanie, kontrolu a monitoring cudzorodých látok v potravinovom reťazci v SR a kontaktné miesto SR pre Komisiu Codex Alimentarius.

Národné lesnícke centrum

Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene

Je jediným lesníckym rezortným výskumným ústavom na Slovensku. Zabezpečuje výskum v oblasti lesných ekosystémov a ich manažmentu s cieľom aplikovať najnovšie poznatky vedy a výskumu do lesníckej praxe. Na úseku lesného hospodárstva zabezpečuje lesnícku semenársku kontrolu, lesnícku ochranársku službu, Čiastkový monitorovací systém Lesy, normotvornú činnosť. Zastupuje SR vo viacerých medzinárodných organizáciách (FAO, UN ECE, IUFRO, EFI atď.). V súčasnosti sa zameriava na výskum vplyvu globálnej klimatickej zmeny na lesy a ich funkčnú účinnosť v krajine, podmienenú významom lesa vo väzbe na uhlíkové zásoby (Kjótsky protokol) a aktivizáciou škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska.

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave

Jediné výskumné pracovisko na Slovensku zamerané na aplikovaný ekonomický výskum v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, a v príbuzných disciplínach. Činnosť ústavu sa okrem analýz a predikcií ekonomického vývoja v odvetví zameriava na tvorbu koncepcií a programov agrárnej politiky a rozvoja vidieka, zabezpečovanie úloh súvisiacich s členstvom SR v EÚ a v oblasti tvorby informačných zdrojov pre potreby nadnárodných a národných inštitúcií. Základnou prioritou výskumu je výskumná podpora rozhodovania odvetvovej štátnej správy v podmienkach členstva SR v EÚ, ako aj funkčnosti podnikateľskej sféry agropotravinárskeho sektoru v nových ekonomických podmienkach spoločného trhu.

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Sktc-106, Rovinka

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky v Rovinke predstavuje dlhodobo stabilizovanú organizáciu v rezorte pôdohospodárstva, ktorej cieľom je podpora realizácie technickej politiky v oblasti exploatácie poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych strojov cestou ochrany užívateľa techniky pred nebezpečnými výrobkami a cestou riešenia vedecko-výskumných a ostatných odborných činností, ktoré smerujú k udržaniu a tvorbe technologicky a ekonomicky efektívnych a environmentálnych výrobných technológií.

Ústav vedeckotechnických informácií v Nitre

Zabezpečuje vedecko-technické a ekonomických informácií pre rezort Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, výskumné a vývojové pracoviská rezortu, poľnohospodársku prax ako aj pre ostatnú verejnosť