ForestPortal » Odborná sekcia I. » Veda a výskum » Smery a priority » Lesníctvo v novom programovacom období
+421 45 53 14 111
veda

Lesníctvo v novom programovacom období 2014–2020

Horizon 2020

Horizon 2020 je komplexný rámcovým programom Európskej Únie pre výskum a inovácie. Horizon 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). To znamená, že samostatné schémy výskumu z predchádzajúceho obdobia sa zlučujú do jedného programu.

Zdroje programu Horizon 2020 sa budú sústrediť na viaceré rôzne, ale navzájom sa posilňujúce priority s jasnou pridanou hodnotou Únie:
  • Excelentná veda
  • Vedúce postavenie priemyslu
  • Spoločenské výzvy
  • Ostatné priority (Euratom, JRC)
Hrizon 2020 majú významné postavenie pôdohospodárske vedy a výskum, a to v rámci priority Spoločenské výzvy. V rámci tejto priority sa financovanie bude zameriavať aj na lesníctvo najmä v rámci výziev (i) potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, morský a námorný výskum a bioekonomika; (ii) opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a suroviny.
 

Operačný program výskum a inovácie

V súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK) sa pripravil Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI). Tento predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a SR“) a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z programovom Európskych štrukturálnych a investičných fondov v 2020 v období 2014 –oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného pilieru pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, zamestnanosti a trvaloudržateľného hospodárskeho rastu.

V RIS 3 SK bolo ohospodárstvo a v jeho rámci lesníctvo identifikované ako jedna z oblastí inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky. To vytvára pre lesnícku vedu a výskum predpoklady uchádzať sa o projekty vo výzvach, ktoré budú pripravené v rámci OP VaI pre obdobie 2014–2020.

 

Program rozvoja vidieka (PRV)

V nadväznosti na Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka definovala lesnícka prax svoje priority formulovala smerom k Programu rozvoja vidieka na nasledujúce programové obdobie 2014-2020.

Oproti predchádzajúcemu programovaciemu obdobiu je zvýšený dôraz položený na implementáciu inovácii do lesníckej praxe. Okrem „tradičných“ nástrojov akými sú vzdelávanie a poradenstvo, pribudol v Nariadení inštitút Európskeho inovačného partnerstva a operačných skupín, ktoré zriaďujú zainteresovaní aktéri, ktorými sú lesnícka prax, výskumníci, poradcovia a podniky zapojené do sektora pôdohospodárstva. Úlohou operačných skupín je pripraviť a realizovať inovačné projekty zamerané na zvýšenie produktivity a udržateľné riadenie zdrojov.