+421 45 53 14 111
veda

Smery a priority lesníckej vedy

Systémové a vecné priority lesníckej vedy na Slovensku a ich interakcia s inými vedami a medzinárodným výskumom

Súčasné zameranie a priority lesníckej vedy na Slovensku vychádzajú zo strategických materiálov medzinárodných inštitúcií (FAO [1]; IUFRO [2]; EFI [3]; Lesnícka stratégia EÚ a jej akčný plán [4]), politických procesov a iniciatív (MCPFE [5]; UN FF [6], CBD [7]) a výskumných programov EÚ – 7. RP a Horizon 2020 [8]. Tieto dokumenty predpokladajú implementáciu prostredníctvom národných lesníckych programov, ako nástroja na realizáciu lesníckej stratégie na národnej úrovni. Spoločným znakom strategických materiálov je presadenie konceptu, ktorý chápe lesníctvo ako súbor prírodovedných, technických a socioekonomických vedných odborov a disciplín, pričom predmet výskumu a výstupy z neho smerujú k optimálnemu, trvalému a udržateľnému využívaniu ekonomických, ekologických, environmentálnych a spoločenských funkcií lesa v krajine. Smerovanie lesníckej vedy v medzinárodnom kontexte je možné zhrnúť do nasledovných ťažiskových tém:

  • Adaptácia lesov na globálnu klimatickú zmenu.
  • Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.
  • Ekonomická životaschopnosť trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, zabezpečenie konkurencie schopných tovarov a produktov.
  • Multifunkcionalita lesných ekosystémov a ich význam v krajinotvorbe.
  • Zachovanie a zveľadenie biodiverzity.
  • Plnenie sociálnych funkcií lesov pre rozvoj vidieka.
  • Lesy ako súčasť chránených území a ochrany prírody (NATURA 2000).

Smerovanie lesníckej vedy na Slovensku reprezentatívne vyjadrujú materiály Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007–2013 [9] a Priority pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku 2015 [10] v nadväznosti na svetové a európske trendy. Relevantné sú aj iné dokumenty ako napríklad Národný lesnícky program SR (NLP) [11], Akčný plán národného lesníckeho programu SR [12], Programové vyhlásenie vlády SR [13], Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [14] a Výskumný zámer NLC [15]. Dôležitým zdrojom inšpirácií pre témy výskumu je lesnícka prax. Svoje priority formulovala smerom k Programu rozvoja vidieka na nasledujúce programové obdobie 2014-2020 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka [16] . Syntetizovaním poznatkov definujeme nasledovné hlavné smery lesníckej vedy na Slovensku nasledovne:

  • Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, zachovanie ich biodiverzity a polyfunkčnosti v podmienkach klimatickej zmeny a zvyšujúcich sa nárokov na produkciu drevnej hmoty vrátane jej využitia pre energetické účely.
  • Ekologizácia celého spektra lesníckych činností s využitím biotechnológií.
  • Ekonomická životaschopnosť a konkurencieschopnosť LH, riešenie medzisektorových vzťahov, a hľadanie možností pre realizáciu mimoprodukčných funkcií lesov.

Odkazy na literatúru

[1]   FAO, 2011: World’s forests 2011.
[2]   IUFRO 2010: IUFRO’s Strategy 2010–2014.
[3] EFI Reserach programmes.
[4] Lesnícka stratégia EÚ.
[5] MCPFE – Ministerial Conference on Protection of Forest in Europe.
[6]   UN FF – United nation – Forum on Forests.
[7]   CBD – Convention on Biological diversity.
[8]   HORIZON2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation.
[9]   Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2007: Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007–2013.
[10] Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2007: Priority pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku 2015.
[11] Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Národné lesníckej centrum, 2008: Národný lesnícky program
        Slovenskej republiky. Príloha časopisu LES/Slovenské letokruhy, č.3-4/2008.
[12] Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2008: Akčný plán národného lesníckeho programu
        Slovenskej republiky. Príloha časopisu LES/Slovenské letokruhy, č.7-8/2008.
[13] Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 2012–2016.
[14] Kolektív, 2010: Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (Zhrnutie). SAV, rukopis, 37 s.
[15] NLC-LVÚ Zvolen, 2009: Výskumný zámer NLC-LVÚ na obdobie 2010–2014. 17 s.
[16] EK, 2011: Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka​​​