ForestPortal » Odborná sekcia I. » Veda a výskum » Lesnícke vedy, výskum a vývoj
+421 45 53 14 111
veda

Lesnícke vedy, výskum a vývoj

Výskumná činnosť zameraná na objasnenie zákonitostí rastu a vývoja lesných ekosystémov a sledovanie možnosti hospodárskych zásahov v lesných porastoch.

Lesnícke vedy, výskum a vývoj sú orientované na získavanie poznatkov v hospodárskej, environmentálnej a sociálnej oblasti súvisiacej s lesníctvom. Ide o inovačnú a tvorivú činnosť, pričom sú využívané objavy a poznatky z viacerých základných vedných disciplín Počas histórie sa vyšpecifikovali tzv. špecifické lesnícke vedy, ktorých stredobodom záujmu je najmä les ako zložitý ekosystém a vzťahy s ním súvisiace.

Moderné, perspektívne a trvalo výkonné pôdohospodárstvo, či už je to poľnohospodárstvo, potravinárstvo, alebo lesníctvopredstavuje sústavu polyfunkčných systémov, kde základom produkčných procesov sú zložité biologické procesy realizované v otvorenom variabilnom priestore krajiny pri využívaní zdrojov tvoriacich hlavné komponenty prírody a životného prostredia. Tieto sú na Slovensku predmetom výskumu tak ako je tomu v každej vyspelej krajine.

Lesníctvo patrí k odvetviam s najdlhšou históriou výskumu. Poznatky o lesných ekosystémoch sa získavali najprv ako súčasť skúmania prírody. Postupne sa vyčleňovali a formovali špecifické lesnícke vedné disciplíny. Lesné ekosystémy poskytujú priestor pre rozvoj celého spektra všeobecných vedných disciplín ako napr. ekológia, zoológia, botanika, pedológia a pod. Ani jedna z nich však nie je tak špecificky zameraná, aby mohla komplexne riešiť výskumné problémy v lesníctve. Na tento účel sa počas histórie vyšpecifikovali špecifické lesnícke vedy, ktorých stredobodom záujmu je les ako zložitý systém. Tak sa dnes rozvíja ekológia lesa, ochrana lesa, pestovanie lesa, lesnícka fytopatológia, lesnícka entomológia a mnohé ďalšie.

 

Práve lesy a odvetvie lesníctva môžu významnou mierou prispieť k riešeniu najvážnejších problémov súčasnosti.

Na to je však treba lesy obhospodarovať na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Nezastupiteľnú úlohu majú pritom nové vedecké poznatky a ich uplatnenie pri obhospodarovaní lesov.

Smery a priority lesníckej vedy vychádzajú z materiálov schválených MP SR, SAPV a korešpondujú so stratégiou EU v tejto oblasti.​