ForestPortal » Odborná sekcia I. » Veda a výskum
+421 45 53 14 111
veda

Veda a výskum

Lesnícke vedy, výskum a vývoj sú orientované na získavanie poznatkov v hospodárskej, environmentálnej a sociálnej oblasti súvisiacej s lesníctvom. Ide o inovačnú a tvorivú činnosť, pri ktorej sú využívané objavy a poznatky z viacerých základných vedných disciplín.

Lesníctvo patrí k odvetviam s najdlhšou históriou výskumu. Poznatky o lesných ekosystémoch sa získavali najprv ako súčasť skúmania prírody. Lesné ekosystémy poskytujú priestor pre rozvoj celého spektra všeobecných vedných disciplín ako napr. ekológia, zoológia, botanika, pedológia a pod. Ani jedna z nich však nedokáže komplexne riešiť výskumné problémy v lesníctve. Pre tento účel sa historicky vyprofilovali lesnícke vedy, ktorých stredobodom záujmu je les ako zložitý ekosystém. Tak sa dnes rozvíja ekológia lesa, ochrana lesa, pestovanie lesa, lesnícka fytopatológia, lesnícka entomológia a mnohé ďalšie.

Práve lesy a odvetvie lesníctva môžu významnou mierou prispieť k riešeniu najvážnejších ekologických problémov súčasnosti. Na to je však treba lesy obhospodarovať na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Nezastupiteľnú úlohu majú pritom nové vedecké poznatky a ich uplatnenie pri obhospodarovaní lesov.

Smery a priority lesníckej vedy vychádzajú z materiálov schválených MP SR, SAPV a korešpondujú so stratégiou EU v tejto oblasti.