ForestPortal » Odborná sekcia I. » Poľovníctvo » Výskyt poľovnej zveri
+421 45 53 14 111
deer2

Výskyt a stav poľovnej zveri na Slovensku

Jeleň lesný (Cervus elaphus)

Jeleň lesný (Cervus elaphus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Nahlásené jarné kmeňové stavy jelenej zveri k 31.3.2021 boli z úrovne jednotlivých poľovných revírov vykázané v celkovej výške 70 380 jedincov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles o 551 jedincov. V roku 2021 sa na Slovensku podľa hlásení poľovníckych hospodárov vykázal odstrel 49 558 ks, čo je o 3 506 ks viac ako v roku 2020. Ďalej sa odchytilo 76 jedincov jelenej zveri a 4 349 ks sa vykázal úhyn. Celkový úbytok tak bol 53 983 ks, čo je o 4 120 ks viac ako v roku 2020.

Rozšírenie jelenej zveri na Slovensku

Daniel škvrnitý (Dama dama)

Daniel škvrnitý (Dama dama)
zdroj: commons.wikimedia.org

V roku 2021 dosiahli jarné kmeňové stavy danielov výšku 23 877 jedincov (+ 1 453 ks). Odstrel sa vykázal v celkovej výške 23 024 ks danielov (o 4 779 ks viac ako v roku 2020). Ďalej sa vykázal odchyt 123 ks a úhyn 1 049 ks. Celkový úbytok danielej zveri spolu predstavoval 24 196 ks (+ 5 016 ks oproti roku 2020). Ťažisko danielej populácie na Slovensku je v Banskobystrickom kraji, ktorý má podiel až 30 % na celkových jarných kmeňových stavoch a 30 % na celkovom úlovku danielej zveri.

Rozšírenie danielej zveri na Slovensku

Muflón lesný (Ovis musimon)

Muflon lesný (Ovis musimon)
zdroj: commons.wikimedia.org

Muflóny žili kedysi v hornatých skalnatých pohoriach okolo Stredozemného mora. Dnes sa pôvodné populácie vyskytujú už len na Sardínii a Korzike. Na Slovensko sa začali dovážať v druhej polovici 19. storočia a veľmi dobre sa aklimatizovali v Malých Karpatoch, v Tribečskom pohorí, Vtáčniku a Považskom Inovci. Stavy muflónov sa v roku 2021 vykázali v celkovej početnosti 14 097 jedincov, čo je o 639 jedincov viac ako v roku 2020.

V roku 2021 sa vykázal odstrel 6 715 ks muflónov, čo je o 510 ks viac ako v roku 2020. Ťažisko muflonej populácie na Slovensku bolo v roku 2021 v Nitrianskom (26 % z JKS a 32 % z úlovku) a Banskobystrickom kraji (23 % z JKS a 21 % z úlovku).

Rozšírenie muflonej zveri na Slovensku

Srnec lesný (Capreolus capreolus)

Srnec lesný (Capreolus capreolus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Obýva prakticky celú Európu, vo veľkom počte chýba iba na severe Škandinávie, zasahuje až k pobrežiu Kaspického mora a na územie Malej Ázie. Na Slovensku je rozšírený takmer po celom území. Živí sa najmä rôznymi bylinami, občas aj rôznymi lesnými plodmi. Vykazované stavy srnčej zveri v roku 2021 klesli na úroveň 104 811 jedincov. Vykázaný odstrel srnčej zveri dosiahol hodnotu 25 889 ks. Pri zohľadnení celkového úbytku sa plán lovu splnil na 94 %. Srnčia zver je v súčasnej dobe vytláčaná premnoženou diviačou zverou a preto je opodstatnené rozhodnutie viacerých chovateľských rád o znížení plánovaného lovu sŕn. Prejavilo sa to pravdepodobne aj pri samotnom odstrele v roku 2021, keď bolo odlovených o 36 % menej sŕn ako srncov.

Rozšírenie srnčej zveri na Slovensku

Diviak lesný (Sus scrofa)

Diviak lesný (Sus scrofa)
zdroj: commons.wikimedia.org

Žije v celej južnej polovici Eurázie a v severnej Afrike. V Európe nežije prakticky len vo Veľkej Británii, na Škandinávskom polostrove a v severnom Rusku. (Prípadný poddruh domáca ošípaná samozrejme žije aj inde).

Diviak lesný má hmotnosť spravidla 50-190 kg (samce) a 35-160 kg (samice), ale v niektorých oblastiach, napríklad v Karpatách, majú samce aj 350 kg. Obýva rôzne habitaty, živí sa rozmanitou potravou, rýchlo behá a vynikajúco pláva. Diviaky uprednostňujú listnaté a zmiešané lesy a radi sa váľajú v bahne. Samice sa zvyknú zoskupovať do čried pozostávajúcich z 20 aj viac jedincov. Stavy diviačej zveri k 31.3.2021 vykázané užívateľmi poľovných revírov dosiahli celkovú výšku 36 761 jedincov (o 2 504 jedincov menej ako v roku 2020). Hlásený odstrel bol vo výške 58 186 ks, čo je o 1 470 ks ulovenej zveri menej ako v predchádzajúcom roku.

Rozšírenie diviačej zveri na Slovensku

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)
Kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra)

Na Slovensku žijú dva poddruhy kamzíka vrchovského a to:

Kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra; Linnaeus, 1758) – (Veľká Fatra,Slovenský raj)

Kamzík vrchovský tatranský
(Rupicapra rupicapra tatrica)
zdroj: commons.wikimedia.org

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica; Blahout, 1972) – (Vysoké aNízke Tatry)

Kamzík vrchovský alpský
(Rupicapra rupicapra rupicapra)
zdroj: commons.wikimedia.org

Kamzíky žijú vo vyšších nadmorských výškach a sú prispôsobené na život v strmom a členitom skalnatom teréne. Samce aj samice majú krátke rohy, ktoré sú na konci zahnuté dozadu. V lete je ich srsť hnedá a na zimu sa zosvetlí. Výraznou charakteristikou je biela tvár so zreteľnými čiernymi pásmi pod očami, bielym zadkom a čiernym pásom pozdĺž chrbta. Dožíva sa približne 20 rokov a živí sa najmä bylinami a lišajníkmi. Samice s mláďatami žijú v stáde. Samce sa zvyknú zdržiavať osamote počas celého roka.

V roku 2021 sa vykázal početný stav kamzíka vrchovského (spolu tatranský a alpský) v celkovej výške 944 jedincov, čo je o 117 jedincov menej ako v roku 2020. V oblasti Vysokých Tatier sa vykázala početnosť 616 kamzíkov. V oblasti Nízkych Tatier vykázali početnosť 160 kamzíkov, teda spolu 776 kamzíkov tatranskej proveniencie. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 127 kamzíkov (Vysoké Tatry – 136 ks, Nízke Tatry + 9 ks). V roku 2021 sa v oblasti Vysokých Tatier zaznamenal úhyn 3 kusov.

Celková početnosť kamzíkov alpskej proveniencie sa v roku 2021 uvádza vo výške 168 jedincov, čo je o 10 jedincov viac ako v predchádzajúcom roku. Tieto kamzíky sú vo dvoch, vzájomne izolovaných lokalitách a to 78 kamzíkov v oblasti Veľkej Fatry a 90 kamzíkov v oblasti Slovenského raja a Levočského pohoria. V oblasti Slovenského raja a Levočského pohoria bol povolený odstrel 7 kamzíkov alpskej proveniencie, pričom z týchto sa 4 kamzíky odlovili. Úhyn nebol zaznamenaný. Vo Veľkej Fatre bol plánovaný odstrel 7 kamzíkov alpskej proveniencie, z ktorých sa podarilo uloviť 6 ks. Úhyn nebol zaznamenaný.

Rozšírenie kamzíka vrchovského tatranského na Slovensku

Rozšírenie kamzíka vrchovského alpského na Slovensku

Zajac poľný (Lepus europaeus)

Zajac poľný
(Lepus europaeus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Zajac poľný je druh zajaca a pôvodný druh z Európy a západnej Ázie. Ako originálny druh sa dnes však vyskytuje napr. aj na území Južnej Ameriky alebo v Austrálii. Jeho prirodzeným biotopom sú otvorené krajiny, predovšetkým polia, lúky, okraje lesov a i., kde je vďaka svojmu hnedému sfarbenie veľmi dobre maskovaný.

Hlásený stav k 31.3.2021 bol 165 354 zajacov a stúpol oproti predchádzajúcemu roku o 8 333 jedincov. V poľovníckej sezóne 2021/2022 bol vykázaný odstrel 14 525 a odchyt 39 zajacov.

Rozšírenie zajaca poľného na Slovensku

Medveď hnedý (Ursus arctos)

Medveď hnedý
(Ursus arctos)
zdroj: commons.wikimedia.org

V roku 2021 bol z úrovne jednotlivých poľovných revírov vykázaný JKS 2 997 (+ 237 ks) medveďov hnedých. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 1990 sa vykázal JKS 835 medveďov hnedých. 

V roku 2021 bol z poľovných revírov vykázaný odstrel 6 jedincov a zároveň bol vykázaný aj odchyt 1 jedinca. Zaznamenal sa úhyn 48 medveďov, pričom až 40 prípadov z týchto úhynov bolo spôsobených kolíziou s dopravným prostriedkom. V roku 2021 tak bol zaznamenaný celkový úbytok 55 medveďov hnedých. Hlásený areál výskytu mal v roku 2021 veľkosť 1 588 695 ha (+ 44 638 ha).

Rozšírenie medveďa hnedého na Slovensku

Vlk dravý (Canis lupus)

Vlk dravý (Canis lupus)
zdroj: commons.wikimedia.org

V roku 2021 sa vykázal celkový JKS 3 291 vlkov. Najvyššia početnosť sa uvádza v Prešovskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji (37 %, 26 %, 19 %, 17 %).

V sezóne 2021/2022 sa nevykázal žiadny úlovok, čo je o 39 vlkov menej ako v sezóne 2020/2021. Zaznamenal sa len úhyn 24 vlkov. Pre porovnanie v r. 1990 bol JKS 750 vlkov a úlovok 115 ks.

Rozšírenie vlka dravého na Slovensku

Rys ostrovid (Lynx lynx)

Rys ostrovid (Lynx lynx)
zdroj: commons.wikimedia.org

Vykazované JKS 1 804 rysov v roku 2021 sú o 81 jedincov vyššie, ako v predchádzajúcom roku. Rys je v súčasnosti zaradený medzi úplne chránené živočíchy. Užívatelia poľovných revírov vykázali úhyn 2 jedincov. Pre porovnanie v roku 1990 sa uvádzal JKS 871 rysov a úlovok 117 rysov.

Rozšírenie rysa ostrovida na Slovensku

Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

Tetrov hlucháň
(Tetrao urogallus)
zdroj: commons.wikimedia.org

K 31.3.2021 sa vykázala početnosť 899 tetrovov hlucháňov, čo je o 56 viac ako v minulom roku. Nepovolil sa a ani nevykázal žiadny úlovok a hlásené boli 2 úhyn. Najvyššia početnosť tetrova hlucháňa sa vykázala v Žilinskom kraji (474 jedincov z celkového stavu) a v Banskobystrickom kraji (248 jedincov). Pre porovnanie v roku 1990 sa vykázal JKS 1 871 tetrovov hlucháňov.

Rozšírenie tetrova hlucháňa na Slovensku

Tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix)

Tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix)
zdroj: commons.wikimedia.org

Početnosť 622 tetrovov hoľniakov uvádzaná v roku 2021, je o 8 jedincov nižšia ako v roku 2020. V roku 2021 sa neuskutočnil lov tetrova hoľniaka a hlásený nebol žiadny úhyn. Pre porovnanie v roku 1990 sa uvádza početnosť 1 030 tetrovov hoľniakov. Až 371 jedincov z celkovej početnosti tetrova hoľniaka sa vykazuje v Žilinskom kraji a 150 jedincov v Banskobystrickom kraji.

Rozšírenie tetrova hoľniaka na Slovensku

Jariabok lesný (Bonasa bonasia)

Jariabok lesný (Bonasa bonasia)
zdroj: commons.wikimedia.org

Jariabok vďaka utajenému spôsobu života často uniká pozornosti poľovníkov. Pre zreálnenie jeho hlásených stavov je potrebné pozorne si všímať jeho lokálne populácie počas celého roka. V roku 2021 sa na Slovensku vykázala početnosť 2 996 jariabkov, čo je o 259 jariabkov menej ako v predchádzajúcom roku. V roku 2021 nebol vykázaný žiadny úlovok, ani nebol zaznamenaný žiadny úhyn jariabka lesného.

Rozšírenie jariabka lesného na Slovensku

Použitá literatúra:

Poľovnícka štatistická ročenka SR 2020

http://sk.wikipedia.org