+421 45 53 14 111
deer2

Praktické rady

Foto:Ing. Peter Kaštier

Poľovnícke skúšky

Poľovníckymi skúškami sú:

 • skúška uchádzača o poľovný lístok,
 • skúška poľovníckeho hospodára,
 • vyššia skúška z poľovníctva.

Prípravu na

 • skúšku uchádzača o poľovný lístok zabezpečuje poľovnícka komora a skúšku vykoná skúšobná komisia menovaná komorou; skúšku organizuje komora,
 • skúšku poľovníckeho hospodára zabezpečuje príslušný okresný úrad v spolupráci s komorou a skúšku vykoná skúšobná komisia, menovaná prednostom Okresného úradu; skúšku organizuje okresný úrad,
 • vyššiu skúšku z poľovníctva zabezpečuje príslušný Okresný úrad v spolupráci s komorou a skúšku vykoná skúšobná komisia, menovaná ministerstvom; skúšku organizuje okresný úrad.

Príprava na skúšku a skúška sa vykoná podľa skúšobného poriadku pre jednotlivé druhy skúšok, vydaného ministerstvom. Záujemca o skúšku je povinný absolvovať prípravu a skúšku v rozsahu, určenom skúšobným poriadkom. Kontrolu priebehu prípravy na skúšku a kontrolu skúšky vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva. Vysvedčenie z poľovníckych skúšok je verejnou listinou, osvedčujúcou získanie odbornosti na vydanie poľovného lístku alebo kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcie poľovníckeho hospodára alebo člena skúšobnej komisie pre poľovnícke skúšky.

Poľovný lístok

Poľovný lístok je verejná listina, osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky pre lov zveri ustanovené týmto zákonom. Poľovný lístok vydáva, jeho platnosť predlžuje a odníma obvodná komora, v pôsobnosti ktorej má žiadateľ trvalý pobyt.

Druhy poľovných lístkov:

 • poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky,
 • poľovný lístok pre cudzincov.

Poľovné lístky sa vydávajú:

 • na jeden alebo päť kalendárnych rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 • na jeden kalendárny rok pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom,
 • na rok, mesiac alebo týždeň pre cudzinca.

Obvodná komora vydá poľovný lístok osobe, ktorá preukáže, že

 • je staršia ako 16 rokov,
 • má miesto trvalého pobytu v obvode pôsobnosti obvodnej komory,
 • zložila skúšku z poľovníctva [§ 50 ods. 1 písm. a)] alebo skúšku z poľovníctva na vysokej škole alebo je poslucháčom alebo absolventom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; doklad o vykonanej skúške z poľovníctva je verejnou listinou,
 • je členom komory,
 • je poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,
 • zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.

Poslucháčom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom, možno vydať poľovnícky lístok podľa až po absolvovaní predmetu poľovníctvo.

Vydanie poľovného lístka obvodná komora odoprie a ak už bol vydaný, tak sa odníme, osobe

 • ktorá nespĺňa vyššie uvedené podmienky
 • bola právoplatne odsúdená za trestný čin pytliactva, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené, alebo
 • ktorej bol odňatý poľovný lístok a doba odňatia trvá.

Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive. Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú predpísanými náležitosťami podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti.

Obvodná komora odníme poľovný lístok, ak zistí, že

 • jeho držiteľ prestal spĺňať vyššie uvedené podmienky
 • držiteľovi poľovného lístku bol súdom uložený trest zákazu výkonu činnosti práva poľovníctva,
 • o zákaze činnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní podľa tohto zákona príslušný okresný úrad alebo v disciplinárnom konaní komora.

Ak je poľovný lístok odňatý na dobu určitú, je osoba, ktorej bol poľovný lístok odňatý povinná pred podaním žiadosti o jeho vydanie vykonať skúšku. Osobe, ktorej bol poľovný lístok odňatý na trvalo môže okresný úrad povoliť vykonanie skúšky najskôr po uplynutí 10 rokov.

Držiteľ poľovného lístku je povinný bezodkladne oznámiť obvodnej komore, že prestal spĺňať podmienky na vydanie poľovného lístka alebo nastali okolnosti na jeho odňatie.

Neplatný alebo odňatý poľovný lístok je povinný jeho držiteľ bezodkladne odovzdať obvodnej komore.

Diplomatické preukazy alebo konzulárne preukazy Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky spolu s poľovným lístkom z krajiny pôvodu nahrádzajú poľovný lístok pre cudzincov.