ForestPortal » Odborná sekcia I. » Poľovníctvo
+421 45 53 14 111
deer2

Poľovníctvo

Lov zveri, ktorý neodmysliteľne k poľovníctvu patrí, je starý ako ľudstvo samo. Býval spoločným prostriedkom na zabezpečenie obživy vo štvrtohorách sa objavujúceho pravekého človeka i časti príslušníkov neskorších spoločenských formácií. Bol hybnou silou rozvoja ich činnosti, školou odvahy a statočnosti. Veľmi skoro sa stal lov výsadou kráľov, prejavom moci, bohatstva a ešte začiatkom 20. storočia bol takmer výlučne doménou určitého rodu panovníkov. So zmenami sociálneho a triedneho zloženia spoločnosti sa menil aj pohľad na zver, jej lov a vyzdvihovala sa najmä významná funkcia poľovníctva pri zachovaní zveri a jej životného prostredia.

 

Súčasná generácia poľovníkov, nadväzujúc na veľké tradície poľovníctva na území Slovenskej republiky pochopila, že prudký technický rozvoj kladie na nich čoraz väčšie nároky a že poľovník dnešných čias už dávno nie je iba lovcom, ale že sa zákonite stáva aktívnym činiteľom aplikovanej ochrany prírody. Dokumentovať to môžeme aj tým, že okrem bohatstva bežných druhov poľovnej zveri sa u nás ešte stále môžeme hrdiť výskytom napríklad veľkých šeliem, ktoré vo väčšine európskych krajín už dávno nežijú.

 

Poľovníctvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Je súčasťou tvorby, ochrany a využívania životného prostredia a pri dodržiavaní jeho hlavných zásad by nemalo narušovať racionálne obhospodarovanie lesa a poľnohospodárskej pôdy.

 

Štátnu správu na úseku poľovníctva vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Okresné úrady, odbory opravných prostriedkov – referáty pôdohospodárstva a pozemkové a lesné odbory. V lesoch patriacich do vojenských obvodov a lesoch, ktoré sú potrebné na zabezpečenie úloh obrany štátu ju vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

 

Na území Slovenska je možné právo poľovníctva vykonávať len na poľovných pozemkoch, ktoré príslušný Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor uznal za poľovný revír. Na Slovensku sme mali v roku 2021 celkove 1884 poľovných revírov, ktorých priemerná výmera bola 2 365 ha.

 

Aj keď v Slovenských revíroch poľujú aj poľovníci, ktorým táto činnosť vyplýva priamo z ich profesie (Lesy SR, š.p., Vojenské lesy a majetky, š.p. a pod.), najčastejšie sa môžeme v lesoch stretnúť s poľovníkmi neprofesionálmi, ktorí sa poľovníctvu venujú len z nadšenia a lásky k prírode a sú organizovaný v poľovníckych združeniach, spoločnostiach či kluboch.