+421 45 53 14 111
open-book

Sortimentácia dreva

Sortimentácia dreva

Vzdelávací program  je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 568/ 2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní (č. potvrdenia o akreditácií 2257/2016/77/2).


Cieľ:

Absolvent vzdelávacieho programu získa poznatky a zručnosti týkajúce sa sortimentácie a manipulácie surového dreva: pozná význam správnej sortimentácie pre výťažnosť a speňaženie dreva, bude mať  aktuálny prehľad o dodávkach a cenách surového dreva, pozná náležitosti ťažby dreva vo väzbe na sortimentáciu a odvoz surového dreva, zvládne meranie a označovanie dreva, operatívnu a účtovnú evidenciu dreva, odborné zatriedenie dreva a jeho správnu manipuláciu (rozrez), bude vedieť posúdiť kvalitu a znaky dreva, získa informácie o spôsoboch zisťovania objemu a hmotnosti dreva a povolených odchýlkach, osvojí si zásady uskladnenia, ochrany dreva pred znehodnotením, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na skladoch dreva, pri manipulácii a expedícii dreva.

 

Cieľová skupina:  

Osoby, ktorých pracovná náplň súvisí so sortimentáciou, manipuláciou a obchodom s drevom (zamestnanci subjektov hospodáriacich v prírodnom  prostredí, kde je drevo významným produktom, zamestnanci v lesnom hospodárstve: v manipulácii, odbyte a obchode s drevom, zamestnanci manipulačno-expedičných skladov, odberatelia dreva, súkromní obchodníci s drevnou hmotou a pod.).

 

Rozsah:

10 hodín

 

Cena na osobu:

70,- € (základ dane), 14,- € (DPH 20 %), 84,- € (spolu s DPH)

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Rastislav Španka, odbor poradenstva a vzdelávania

tel.: 045/5314 286

spanka@nlcsk.org