ForestPortal » Odborná sekcia I. » Odborné vzdelávanie » Odborné vzdelávanie OLH
+421 45 53 14 111
open-book

Odborné vzdelávanie OLH


Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára sa podáva na ministerstvo (MPRV SR) do 31. októbra  podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky 451/2006. Žiadateľovi, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti, sa termín a miesto skúšky oznámi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.

  • Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára  
     vzor žiadosti

Prílohy k žiadosti:

  1. doklad o vzdelaní;
  2. doklad o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach potvrdený obhospodarovateľom lesa spolu s opisom vykonávaných lesníckych činností;
  3. zaplatenie správneho poplatku (e-kolok: 170 €)

Termíny skúšok OLH:
–            stanovuje MPRV SR
–            spravidla v prvej polovici júna bežného roku
Okruh otázok a téz ku skúškam OLH
Databáza testov na písomnú časť skúšok odbornej spôsobilosti OLH:


Odborná príprava ku skúškam odborných lesných hospodárovCieľ:
–            odborne pripraviť účastníkov vzdelávacej aktivity na  výkon funkcie odborného lesného hospodára v zmysle Zákona č. 326/2005 o lesoch Z. z. v platnom znení a súvisiacich predpisoch
–            poskytnúť účastníkom aktuálne a nové poznatky a informácie z kľúčových oblastí lesného hospodárstva
–            pripraviť účastníkov na úspešné absolvovanie záverečnej skúšky
Cieľová skupina :
Žiadatelia o skúšku odborného lesného hospodára
Termín prípravy ku skúškam OLH: spravidla mesiac pred skúškou
  
Okruh otázok a téz k odbornej príprave OLH.
Rozsah :
40 hodín
Cena na osobu:
216,67 € (základ dane), 34,33 € (DPH 20 %), 260,- € (spolu s DPH)
 
Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Ing. Katarína Golianová – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5314 345
katarina.golianova@nlcsk.org
 

Kľúčové oblasti práce odborného lesného hospodára

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe § 58 ods.1 písm. j/ zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) schválilo materiál „Projekt školení držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „OLH“)“ a pre rok 2021 poverilo listom č. 1171/2021, 6901/2021-720 zo dňa 25.01.2021 Národné lesnícke centrum vo Zvolene (ďalej len „NLC Zvolen“) realizáciou predmetných školení.
Podľa § 48 ods. 2 písm. m) zákona o lesoch je OLH povinný každých päť rokov zúčastniť sa školenia organizovaného ministerstvom. OLH sa školenia musí zúčastniť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra OLH alebo od posledného školenia.
Vzhľadom na súčasnú situáciu s vírusom COVID-19 Vám NLC Zvolen dáva možnosť zúčastniť sa školenia OLH online formou (distančne).
Cieľ:
Absolvent vzdelávacieho programu získa resp. si obnoví a prehĺbi vedomosti a zručnosti súvisiace s aktuálnymi a pripravovanými legislatívnymi zmenami a predpismi na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a ich aplikáciu v praxi, s lesnou hospodárskou evidenciou (LHE), s vedením a spracovaním údajov, s Lesníckym geograficko-informačným systémom, s hospodárskou úpravou lesa vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, súvisiace s metódami ochrany a obrany lesa proti biotickým a abiotickým činiteľom vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, s aktuálnymi problémami, novými poznatkami a postupmi pri vykonávaní činnosti lesného hospodára.
Cieľová skupina:
Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára.
Termíny:
2 – 3. marec, 9 – 10. marec, 16 – 17. marec 2021
Upozornenie:
Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.
Rozsah:
16 hodín
Cena na osobu:
140 € (na vzdelávaciu aktivitu sa nevzťahuje DPH)

 
Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.
Kontaktná osoba:

Mgr. Ing. Katarína Golianová – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5314 345
katarina.golianova@nlcsk.org