ForestPortal » Odborná sekcia I. » Odborné vzdelávanie
+421 45 53 14 111
open-book

Odborné vzdelávanie

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou zameranou na rozvoj ľudských zdrojov v oblasti lesníctva, ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Neformálnym vzdelávaním prostredníctvom širokospektrálnych vzdelávacích aktivít prispieva ústav k rozvoju konkurencieschopnosti lesného hospodárstva na Slovensku.

Vzdelávacie programy ústavu vychádzajú z Koncepcie celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, ktorá vychádza z materiálu Európskej komisie Memorandum celoživotného vzdelávania a je v súlade so strategickými dokumentami Slovenskej republiky zameranými na oblasť vzdelávania a zamestnanosti. Vzdelávacie programy sa odvíjajú od Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Lisabonská stratégia pre SR).

NLC – ÚLPV Zvolen sa spolupodieľal na príprave Stratégie vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva SR na roky 2007 – 2013. Tá si kladie za cieľ zvýšenie kvality celoživotného vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva s dôrazom na zamestnanosť vo vidieckych oblastiach.

Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje približne 1 000 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva, zo štátnych i neštátnych subjektov. Vzdelávaciu, organizačnú i projekčnú činnosť zameriava ústav na ďalšie odborné akreditované vzdelávanie, aktuálnu legislatívu a transfer nových poznatkov z oblasti vedy a výskumu pre lesnícku prax.