+421 45 53 14 111
ochrana_2

Lesné požiare

Oheň je pre les veľkým nebezpečenstvom, lebo poškodzuje jednotlivé stromy aj celé porasty nielen mechanicky, ale aj fyziologicky. Okrem samotných stromov – a dreva – ničí aj všetky ostatné zložky lesného ekosystému – pôdu, opadnuté lístie – hrabanku a všetky rastliny a živočíchy, ktoré zasiahne. V niektorých krajinách (Austrália, Čína, Filipíny, Borneo, USA) je oheň nenahraditeľný ekologický faktor pôsobiaci pri šírení niektorých druhov a pri obnove lesa.

Z územia Slovenska pochádza prvá zmienka o lesných požiaroch z rokov 1241 – 1242 z obdobia tatárskych vpádov, kedy Tatári hromadne zapaľovali lesy, aby odtiaľ vyhnali skrývajúcich sa obyvateľov. V neskoršom období boli požiare zakladané úmyselne, aby sa získala poľnohospodársky využiteľná pôda. Čiastočne bola takto zmenená a ovplyvnená aj horná hranica lesa u nás a to v čase valašskej kolonizácie v 13. – 15. storočí.

Ako predchádzať vzniku požiarov

 1. Nikdy nepodceňujte riziko vzniku požiaru v lese v dôsledku nedbanlivého správania,
 2. Požiar v lese môže v závislosti od počasia vzniknúť aj z odhodeného ohorku cigarety,
 3. Nikdy nezakladajte v lese oheň mimo na tento účel špeciálne vyhradených a označených lokalít,
 4. Oheň vždy bezpečne uhaste a uistite sa, že ste za sebou nezanechali tlejúce zvyšky,
 5. Ak nájdete otvorený oheň, snažte sa ho v rámci svojich možností okamžite uhasiť,
 6. Ak ho nedokážete uhasiť vlastnými silami, neodkladne volajte 112 a uveďte:
  1. kto volá,
  2. kde horí,
  3. čo horí,
  4. ako sa tam dá dostať.
 7. Nikdy nepodceňujte rýchlosť šírenia požiaru v lese,
 8. Chráňte svoj život a svoje zdravie i život a zdravie tých, ktorí sú s Vami.

Špecifiká lesných požiarov a ich hasenia v horských oblastiach

 • Často zložité terénne podmienky – v dôsledku neprístupnosti horského terénu obmedzené resp. nemožné nasadenie pozemnej hasičskej techniky, nevyhnutné je nasadenie vrtuľníkov s bambi-vakmi čím sa značne zvyšujú náklady na uhasenie požiaru.
 • Hasenie požiarov v členitom horskom teréne predstavuje zvýšené riziko ohrozenia zdravia a života členov záchranných jednotiek.
 • V blízkosti cestných komunikácií hrozí padanie skál a kmeňov na vozovku – z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti dopravy je preto často potrebné prechodné uzavretie ciest a odklonenie dopravy v inkriminovaných úsekoch.
 • Riziko vznietenia sa skrytých lokálnych ohnísk, kde môže oheň tlieť v koreňoch alebo dutých kmeňoch stromov.
 • Aj keď sa požiar podarí lokalizovať, v priestore kde horí môžu byť ešte veľké plochy nezasiahnutého lesa a najmä v úzkych dolinách sa môže stať, že oheň miestami znova naberie na sile a rozhorí sa.

Škody spôsobené lesnými požiarmi

 • Priame škody na drevnej hmote resp. drevnej produkcii
 • Priame škody na lesnej infraštruktúre (lesné sklady, cesty, stavby a pod.)
 • Nepriame škody na biodiverzite lesných ekosystémov – často sa jedná o škody nevyčísliteľnej hodnoty
 • Nepriame škody cez sekundárne škodlivé činitele – ohňom oslabené stromy sú viac náchylné na poškodenie podkôrnym hmyzom a hubovými patogénmi
 • Nepriame škody na infraštruktúre v dôsledku narušenia stability svahov (zosuvy pôdy, padanie skál) resp. zvýšeného rizika výskytu lavín.
 • Nepriame škody spôsobené obmedzenou atraktívnosťou požiarom zničeného lesa pre rekreačné resp. turistické využitie.

Prehľadná štatistika k lesným požiarom na Slovensku
Uznesenie Európskeho parlamentu o lesných požiaroch a povodniach
Lesné oblasti a podoblasti Slovenska podľa stupňa ohrozenia požiarom
Európsky informačný systém o lesných požiaroch (EFFIS)