ForestPortal » Odborná sekcia I. » Mapovanie lesov » Tematické štátne mapové dielo
+421 45 53 14 111
mapping

Mapovanie lesov

Základné štátne mapové dielo je súhrn mapových listov, ktoré súvisle pokrývajú územie štátu s jednotným kladom mapových listov so systematickým označením, jednotným kartografickým zobrazením a značkovým kľúčom, zvyčajne s jednotnou mierkou. Obsah mapy je základný, všeobecne využiteľný s relatívne rovnakým stupňom podrobnosti, ktoré sú stanovené technickým predpisom. Toto dielo je vyhotovené v štátnom záujme, jeho vyhotovenie, vydávanie, udržiavanie alebo obnovenie a dokumentácia je v pôsobnosti štátneho orgánu. V iných odboroch a krajinách sa často pre označenie tohto druhu mapového diela používa termín „východisková mapa“. 

TŠMD dopĺňa základné štátneho mapové dielo, je spravidla vyhotovené na jeho podklade. Výsledkom je súhrn mapových listov, ktoré súvisle pokrývajú celé územie štátu, ktorých obsah je rozšírený o ďalšie prírodné sociálno-ekonomické a technické objekty a javy, ich vzťahy, prípadne o ďalšie podrobnosti prvkov základného obsahu so zreteľom na účel, pre ktorý sa mapové dielo vyhotovuje. K zvýrazneniu prvkov tematického obsahu je možné redukovať alebo potlačiť podklad – základnú mapu.  

V nasledujúcich kapitolách sú uvedené právne predpisy, na základe ktorých sa vyhotovuje TŠMD.

 

Právne predpisy rezortu geodézie a kartografie upravujúce oblasť lesníckeho mapovania

Dňa 12. septembra 1995 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone o geodézii a kartografii č. 215/1995 (ďalej len zákon), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1996. Novelizácia tohto zákona z 22. septembra 2003 č. 423/2003 nepriniesla zmenu v oblasti TŠMD. Zákon ustanovuje v § 1 práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ako aj orgánov štátnej správy pri vykonávaní geodetických a kartografických činností v geodetických základoch, v podrobných bodových poliach, v mapovaní, v inžinierskej geodézii, pre kataster nehnuteľností, pri vymeriavaní štátnej hranice, pri leteckom meračskom snímkovaní, pri diaľkovom prieskume Zem, pri tvorbe, aktualizácii a poskytovaní údajov z informačných súborov automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra, pri činnostiach spojených s tvorbou a vydávaním kartografických diel, so štandardizáciou geografického názvoslovia, s dokumentáciou a archiváciou výsledkov týchto činností a s týmito činnosťami súvisiacim výskumom a rozvojom . V § 2 vymedzuje pojem tematického mapového diela ako kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie s tematickým obsahom prírodných, sociálno-ekonomických a technických objektov, javov alebo vzťahov vyhotovené podľa jednotných zásad, spravidla na podklade základného štátneho mapového diela, a ktorého vydavateľom je orgán štátnej správy. Podľa § 3 úlohy štátu pri zabezpečovaní geodetických a kartografických činností plní aj Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (MPSR), ktoré podľa zákona § 4 odsek 1 písmeno c) vykonáva štátnu správu na úseku geodézie a kartografie v zmysle odseku 6, ktorý MPSR určuje zabezpečenie tvorby, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom vodohospodárstva a lesného hospodárstva.

V tretej časti zákon § 12 sú uvedené povinnosti pri vykonávaní geodetických a kartografických činností, ktoré sa vzťahujú aj pre TŠMD. Konkrétne v odseku 1 písm. c) je daná povinnosť oznamovať nadobudnutie prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok do 30 dní od ich nadobudnutia a po využití ich bezplatne odovzdať na archívne účely osobitnému archívu zriadenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu. Uvedený odsek súvisí zo skutočnosťou, že pri tvorbe TŠMD sa využívajú hlavne fotogrametrické metódy. Ďalej písm. e) a f) určuje povinnosť bezplatne odovzdať dva výtlačky vydaného kartografického diela v analógovej forme a v prípade jeho existencie v digitálnej forme v jednom exemplári výsledné zobrazenie na pamäťovom médiu na archívne účely do 30 dní od ich vydania osobitnému archívu zriadenému úradom a bezplatne odovzdať jeden výtlačok vydaného kartografického diela v analógovej forme a v prípade jeho existencie v digitálnej forme v jednom exemplári výsledné zobrazenie na pamäťovom médiu na archívne účely do 30 dní od ich vydania osobitnému archívu zriadenému úradom Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

ÚGKK vydal následne vyhlášku č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii (ďalej len vyhláška).


Táto v §§ 40 – 42 upravuje vydávanie a správcovstvo ako základného tak i TŠMD.


V § 42 určuje, že vydavateľ TŠMD vydaného na podklade základného štátneho mapového diela ustanoví správcu, spôsob rozširovania a spôsob poskytovania operátu TŠMD.

Pre lesnícke mapovanie v rámci TŠMD bola stanovená 5. trieda presnosti. Keďže Inštrukcia na tvorbu Základnej mapy SR veľkej mierky 984 211 I/94 (1993) zrušila túto triedu presnosti a dovoľuje vyhotovenie najviac do 4. triedy presnosti postupuje sa pri lesníckom mapovaní v zmysle STN 01 3410 Mapy veľkých mierok – základné a účelové mapy. Táto norma určuje v 5. triede presnosti pre strednú súradnicovú chybu mxy kritérium uxy = 0,50 m, pre strednú výškovú chybu mpodrobných bodov kritérium uH = 0,35 m, pre strednú výškovú chybu mbodov terénneho reliéfu kritérium 3 krát uH pre podrobné body a pre určenie výšok terénneho reliéfu z vrstevníc uv = 1,50 m.

Medzi ďalšie právne predpisy v oblasti lesníckeho mapovania z rezortu geodézie a kartografie hoci nesúvisia priamo s tvorbou TŠMD môžeme zaradiť:

– zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

– zákon NR SR č. 255/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 222/1996 Z. z. a ktorým sa mení zákon NR SR č. 222/1996 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– vyhlášku ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č. 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

– zákon NR SR č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov

– zákon NR SR č. 423/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

– súvisiace inštrukcie a smernice vydané ÚGKK

Uvedené legislatívne predpisy sa vzťahujú hlavne na identifikáciu, meranie a vytyčovanie vlastníckych hraníc lesných pozemkov pri usporiadaní vlastníckych vzťahov a pri projektoch pozemkových úprav na lesnom pôdnom fonde.

Právne predpisy na úseku lesného hospodárstva rezortu upravujúce oblasť lesníckeho mapovania

Základným právnym predpisom v rezorte lesného hospodárstva je zákon č. 326/2005 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorý v druhom oddiely v § 40 odsek 2 písmeno f uvádza, že súčasťou lesného hospodárskeho plánu je obrysová a porastová mapa.

Na základe uvedených právnych noriem rezortu geodézie a kartografie ako i lesného hospodárstva boli povinnosti MP SR ako orgánu štátnej správy pre TŠMD doplnením zriaďovacej listiny č. j. 2040/1996 – 100 delimitované na štátnu príspevkovú organizáciu Lesoprojekt Zvolen, ktorý sa od 1. 1. 2006 začlenil do novovzniknutej organizácie Národné lesnícke centrum. V súčasnosti zabezpečuje fotogrametrické, geodetické, kartografické, tlačiarenské práce, správcovstvo, vydávanie a archiváciu TŠMD s obsahom lesného hospodárstva teda Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky vo Zvolene.

Lesoprojekt ako poverená organizácia vydal technickú príručku (TP), ktorá slúži ako metodický pokyn na usmernenie prác HÚL, vrátane mapovania lesov a metód určovania hraníc lesných pozemkov.

Zmeny v spoločensko-ekonomických vzťahoch, zrovnoprávnenie foriem vlastníctva a transformácia ekonomiky na trhové hospodárstvo sa prejavili aj v lesnom hospodárstve. Na základe nových požiadaviek odzrkadľujúcich tieto zmeny boli vydané Lesoprojektom Pracovné postupy hospodárskej úpravy lesov, ktoré boli schválené sekciou lesníckou MP SR. Oblasti TŠMD sa dotkli hlavne zmeny v určovaní priestorového rozdelenia lesa.

Zatiaľ poslednou právnou úpravou v oblasti TŠMD s tematickým obsahom lesného hospodárstva je metodický postup MP SR č. 106/2000 – 700 na mapovanie lesov fyzickými a právnickými osobami pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov. Potrebu vydania tohto predpisy si vynútila novelizácia zákon č. 100/1977 Zb., ktorá umožnila vyhotovovanie návrhov LHP a tým aj lesnícke mapovanie aj fyzickým a právnickým osobám na základe osvedčenia o technickej spôsobilosti. Účelom tohto metodického pokynu je zabezpečenie kompatibility výsledkov mapovania ako podmienky pre vyhotovenie súvislých prehľadových lesníckych máp. Podľa jeho ustanovení sa vykonáva meranie pre nové základné lesnícke mapy, meranie zmien, zaznamenávanie údajov a spracovanie výsledkov merania. 

 

Objekty a grafické prvky lesníckeho mapovania

Základnými objektami a grafickými prvkami lesníckeho mapovania sú:

 • hranice a plochy lesa (jednotiek priestorového rozdelenia lesa) a lesných pozemkov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné,

 • lesné cesty prepojené na štátnu alebo miestnu dopravnú sieť a k nej prináležiace stavby (napr. mosty, tunely a pod.),

 • vodné toky tvoriace súvislú sieť, vodné plochy, prírodné prvky vytvorené alebo ovplyvňované vodou (napr. močiar rašelinisko, ponor a pod.),

 • bodové pole meraných bodov, výrazne vylíšených hraničných bodov (napr. hraničné kopce) stromov a výškové body,

 • budovy a stavebné objekty na lesných pozemkoch, zastavané územia, stavebné objekty mimo lesných pozemkov dôležité pre orientáciu v teréne,

 • značky charakterizujúce spôsob využívania lesných pozemkov, značky schématicky zobrazujúce prírodné a umelé prvky v krajine (napr. jaskyňa, osamelý balvan, pamätník, zrúcanina a pod.),

 • miestopis v súlade so štandardizáciou geografického názvoslovia, označenie plošných jednotiek lesa a lesných pozemkov, ďalšie spresňujúce texty a skratky,

 • výškopis,

 • ostatné popisné a spresňujúce kartografické prvky.

Pre všetky základné prvky mapovania je nadefinovaný značkový kľúč (Značkový kľúč 1995). (Obr.1).

Obr. 1 Ukážka značkového kľúča

 

Podklady mapovania

Podkladmi používanými pri tvorbe a obnove TŠMD LH sú hlavne:

 • údaje z terestrického merania, obsahujúce podrobné lomové body mapovaných prvkov v lese,

 • údaje z fotogrametrického vyhodnocovania vyhotovovaných leteckých meračských snímok (LMS), ktoré sú každoročne vyhotovované na 1/10 mapovaného územia,

 • podklady získané z pôvodných lesníckych máp,

 • aktuálne štátne mapové diela (napr. vektorová katastrálna mapa), ktoré sú k dispozícií a vyhovujú potrebnej presnosti zisťovania, základná báza GIS (ZB GIS) a pod,

 • iné mapové podklady spĺňajúce kritériá aktuálnosti a určenej presnosti potrebné pri lesníckom mapovaní.

Zásady tvorby lesníckej mapy

Tvorba TŠMD LH sa realizuje v postupných na seba naväzujúcich krokoch:

Prešetrovanie základných informácii a podkladov potrebných pre tvorbu TŠMD LH predovšetkým:

 • stavu a pôvodu grafických podkladov vymedzujúcich lesné pozemky,

 • stavu a platnosti grafických podkladov a dostupnej grafickej evidencie obhospodarovateľa lesa,

 • stavu podkladov z predošlého mapovania a použité metódy mapovania,

 • skutočného stavu mapovaného územia, napríklad pomocou leteckých meračských snímok (ďalej len „LMS“) prípadne ortofotomáp,

 • rozsahu predpokladaného terestrického merania,

 • možnosťi využitia dostupných LMS pre potreby lesníckeho mapovania,

 • stavu vyznačenia hraníc v teréne, ktoré bude potrebné zamerať a metód ich dodatočného zamerania,

 • existencie ďalších grafických podkladov, ktoré by mohli byť použité pri mapovaní,

Meranie a fotogrametrické spracovanie, vykonávané za účelom zisťovania polohy a rozmerov prvkov mapovania pri dodržiavaní stanovených noriem a postupov pre lesnícke mapovanie zahrňuje najmä:

 • zahustenie bodového poľa pre automatickú aerotrianguláciu (prednáletová signalizácia + meranie GPS),

 • zameranie objektov v teréne a výpočet súradníc, ktoré sa stanú súčasťou TŠMD LH,

 • fotogrametrické vyhodnotenie LMS.

Vlastné mapovanie, ako súbor prác vkladania prvkov mapovania do mapového diela z výsledkov prešetrovania, vektorizácie, merania a fotogrametrického vyhodnocovania LMS. Vo všeobecnosti sa pri mapovaní postupuje nasledovne:

  1. Vymedzia sa obvodové hranice mapovaného územia, všetkých mapovaných lesných pozemkov podľa získaných a verifikovaných grafických podkladov.

  2. V obvode mapovaného územia sa zamapujú všetkých reálne existujúce polohopisné prvky v lese.

  3. Na základe údajov z fotogrametrického vyhodnocovania a terestricky domeraných údajov sa doplnia do mapy vnútorné hranice rozdelenia lesa (hranice JPRL) a lesných pozemkov.

  4. Zamapujú sa ďalšie polohopisné prvky vo vymedzenom obvode aj mimo neho (napr. dopravná sieť, vodné toky, body, ostatné plochy, atď.), ktoré zvyšujú informačnú hodnotu mapového diela.

  5. Mapové dielo sa doplní značkami a popisnými textami.

V súčasnosti sa pri tvorbe lesníckej mapy požívajú moderné geodetické a fotogrametrické zariadenia a kartografické interpretačné nástroje integrované do systémov CAD a GIS.

 

Kartografická úprava mapového diela, s vytvorením konečnej mapovej kompozície.

Pri kartografickej úprave mapového diela sa upravujú grafické prvky mapy. Umiestňujú sa mapové značky, texty, popisy a po dôslednom skontrolovaní správnosti umiestnenia jednotlivých prvkov mapy sa vytvára mapová kompozícia (PRAVDA, J. 2001) (Obr.2), ktorá obsahuje:

   • mapový rám – ohraničenie mapového poľa,

   • názov mapy,

   • číselnú alebo grafickú mierku mapy,

   • tirážne znaky (platnosť mapy, vyhotoviteľa a pod.).

Obr.2 Ukážka mapovej kompozície

 

Publikácia a poskytovanie TŠMD LH

Vydávanie – publikácia TŠMD LH sa podobne ako celý proces mapovania uskutočňuje digitálnymi technológiami a zariadeniami:

   • V analógovom prevedení, raz ročne, vo forme výtlačkov máp TŠMD LH za obnovované územie (Obr.3). Výtlačok sa vyhotovuje spravidla vo veľkých resp. stredných mierkach do M 1 : 15 000, vo veľkosti mapového listu maximálne do formátu 900 x 700 mm, pričom za štandardnú mierku sa považuje M 1 : 10 000. Klad mapových listov a mierka mapy sa volia s ohľadom na účel použitia mapy, prípadne porovnateľnosti mapy s mapami rovnakého alebo susedného územia. Tlač máp sa realizuje na veľkoformátových plotroch.

Obr.3 Ukážky výstupov TŠMD LH

   • V digitálnej podobe sa v blízkej budúcnosti budú mapy TŠMD LH publikovať v prostredí internetu, ako súčasť publikačného portálu IS LH. 

Správca TŠMD LH poskytuje TŠMD LH v analógovej alebo digitálnej forme v určenom rozsahu vyplývajúcom z účelu použitia, najmä pre potreby: 

   • vyhotovovateľov lesných hospodárskych plánov a obhospodarovateľov lesov,

   • orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a ostatných štátnych a verejnoprávnych organizácií,

   • právnických a fyzických osôb.

 

Využitie mapového diela 

TŠMD LH slúži predovšetkým potrebám lesného hospodárstva. najmä pre:

   • aktuálne zobrazovanie všetkých polohopisných a výškopisných prvkov lesníckeho mapovania na lesných pozemkoch ako aj mimo nich,

   • získavanie informácií o rozšírení a rozlohe lesov,

   • potreby orgánov štátnej správy lesného hospodárstva,

   • potreby rozhodovania, plánovania a prognózovania v odvetví lesného hospodárstva a v národnom hospodárstve,

   • vyhotovenia ďalších tematických a účelových lesníckych máp využívaných v lesnej prevádzke,

   • budovanie geografického informačného systému (ďalej len „GIS) ako súčasti IS LH (Obr.4),

   • poskytovanie ďalších údajov o prírodných sociálno-ekonomických a technických objektoch, javoch a ich vzťahoch so zreteľom na účel, pre ktorý sa vyhotovuje.

Vzhľadom na použitý spôsob tvorby TŠMD LH je jeho polohopis využiteľný aj v iných – mimorezortných GIS, v projektoch pozemkových úprav, územnom a krajinnom plánovaní. TŠMD LH má informačný potenciál využiteľný aj v oblastiach turistického a cestovného ruchu, v školstve a v reklame.

Obr. 4 Ukážka výstupu GIS „Druhy užívania lesov na Slovensku“

Záver

Opodstatnenosť tematického mapovania zameraného na les je predovšetkým v praktickom využívaní jeho výstupov – máp TŠMD LH širokým okruhom odbornej ale aj laickej verejnosti. Lesnícke mapovanie plní svoju dôležitú úlohu pri mapovaní krajiny v ktorej zastúpenie lesov dosahuje takmer 41% z celkovej rozlohy územia Slovenska.

Systém lesníckeho mapovania sa pravidelne cyklicky opakuje na celom území Slovenska a tým sa stávajú informácie získané z lesníckych máp zaujímavé a cenné aj z hľadiska dlhodobejšieho sledovania vývoja lesov.

Budúcnosť tematického lesníckeho mapovania je v masívnejšom nasadzovní digitálnych technológií pri zbere údajov či už terestricky alebo metódami diaľkového prieskumu zeme (DPZ) (ŽÍHLAVNÍK, Š. 2004). V najbližšom období možno očakávať publikovanie výstupov lesníckeho mapovania, (súvislého TŠMD LH) v internetovom prostredí. K štandardným publikovaným mapovým výstupom TŠMD LH pribudne lesnícka ortofotomapa. Ďalším digitálnym výstupom interpretovaným v užívateľsky veľmi populárnej forme sa stáva aj 3D vizualizácia.

TŠMD LH pre mieru podrobnosti v akej sa tvorí a spravuje a jeho prirodzenému prechodu do sveta geoinformatiky v sebe zahŕňa obrovský informačný potenciál najmä pre oblasti riadenia a rozhodovania, tvorby analýz, prognóz, koncepcií a strategického smerovania nielen LH, ale aj spoločnosti. 

Zoznam bibliografických odkazov 

LESOPROJEKT ZVOLEN 1995, Pracovné postupy Hospodárskej úpravy lesov,1995, 125s. ISBN 80-967420-0-0.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a Lesoprojekt Zvolen 1999, Lesnícke mapy a plány, LDM a Lesoprojekt Zvolen 1999, ISBN 80-967437-3-3.

PRAVDA, J. 2001, Stručný lexikón kartografie,Veda, SAV 2001,324 s. ISSN 1210-3519.

ŽÍHLAVNÍK, Š. 2004. Geodézia, fotogrametria a mapovanie v lesníctve, VŠ učebnica, TU Zvolen, 388 s.

Zákon č.326/2005 Z.z. Zákon o lesoch.

Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézií a kartografii v znení neskorších predpisov.

Pracovný postup na tvorbu, tlač a archiváciu TŠMD LH, Lesoprojekt Zvolen 1999.

Značkový kľúč – príloha k pracovným postupom HÚL I. časť, Lesoprojekt Zvolen 1995.

Tvorba a tlač digitálnej mapy – technologický postup prác, 22 s. , Lesoprojekt Zvolen 1995.

Katalóg lesníckych máp, 17 s. , Lesoprojekt Zvolen 2005.