ForestPortal » Odborná sekcia I. » Mapovanie lesov » Lesnícka kartografia
+421 45 53 14 111
mapping

Lesnícka kartografia

Kartografia je vedný a technický odbor zaoberajúci sa zobrazením Zeme, kozmu, kozmických telies a ich častí, objektov a javov na nich a ich vzťahov, ako aj ich výskumom a poznávaním prostredníctvom kartografických diel; je to tiež súbor činností pri spracovaní a využívaní kartografických diel. 

Lesnícka kartografia sa zaoberá podrobným zobrazením situácie na lesnom pôdnom fonde a s ním súvisiacich plôch . Výsledné kartografické dielo sa nazýva tematické štátne mapové dielo s obsahom lesného hospodárstva (ďalej TŠMD LH). 

Tematické lesnícke mapovanie má na území Slovenska dlhodobú históriu. Prvý zachovaný zákres lesa v mape na dnešnom území Slovenska sa datuje od roku 1552. V ďalšom období sa mapovanie lesa vykonávalo predovšetkým na bohatých panstvách a majetkoch veľkých vlastníkov. Už v tomto období mali mapy zakresľujúce les praktické využitie predovšetkým na záznam polohy, rozlohy (plochy) a typu lesa (ihličnatý, listnatý), dokonca aj druhov drevín rastúcich v lese. Význam mapovania lesa rástol s potrebou obrazového zachytenia rozlohy lesa, zaznamenávanie jeho prírastku a predovšetkým úbytku. V 19. storočí tvorba lesníckej mapy vyplývala z potreby zavádzania regulatívnych opatrení, týkajúcich sa hospodárenia (ťažba dreva) v lese. Mapy sa kreslili ručne, známe sú mapy rôznych autorov z 19. storočia – Ludvig Greiner, Jozef Dekrét Matejovie, Szénássy Béla a iní.

(Mapa vyhotovená Jozefom Dekrétom Matejovie v roku 1809)

S lesníckym mapovaním, tak ako ho poznáme aj v súčasnosti, sa začalo až v roku 1952 založením špecializovanej lesníckej organizácie – Lesoprojektu vo Zvolene – s celoštátnou pôsobnosťou. Používané systémy, technológie, spôsoby spracovania a tvorby lesníckej mapy sa niekoľkokrát zmenili, ale účel použitia mapy, jej forma, spôsob tematického zobrazovania zostali aj po vyše 55 rokoch v zásade nezmenenej podobe.

Hlavným koordinátorom pre oblasť lesníckeho mapovania je správca tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva (ďalej len TŠMD LH). Správou TŠMD LH v zmysle platnej legislatívy bol Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (MP SR) poverený Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI), ktorý je súčasťou Národného lesníckeho centra vo Zvolene (NLC).

Základným produktom (výstupom) tejto činnosti je základná lesnícka mapa vyhotovovaná po lesných hospodárskych celkoch (LHC). Samotná správa TŠMD LH v sebe zahŕňa celé spektrum činností od tvorby cez spracovanie až po publikáciu (vydávanie) a archiváciu. Tvorba TŠMD LH sa realizuje postupne na celom území Slovenska, formou obnovy mapového diela. Každoročne je obnovované mapové dielo na približne 1/10 územia Slovenska.

(Mapa lesných hospodárskych celkov podľa rokov platnosti LHP)

Od roku 1995 sa postupne zaviedla digitálna forma TŠMD LH a celý proces mapovania sa uskutočňuje digitálnymi technológiami a zariadeniami.

V analógovom prevedení sa TŠMD LH vyhotovuje vo forme výtlačkov máp raz ročne za celé obnovované územie. Výtlačok sa vyhotovuje spravidla v mierke 1:10 000, vo veľkosti mapového listu 90 x 70 cm. Klad mapových listov sa volí s ohľadom na účel použitia mapy, prípadne porovnateľnosti mapy s mapami rovnakého alebo susedného územia. Do roku 2003 sa na tlač TŠMD LH používali veľkoformátové ofsetové stroje. V súčasnosti sa tlačená forma TŠMD LH vyhotovuje na veľkoformátových tlačiarňach.

Kombinácia podrastového a holorubného spôsobu, v hornej časti sú dosadené ihličnany
Les rozpracovaný maloplošným podrastovým spôsobom
Fotografie: Ing. Matej SCHWARZ

(Ukážka obrysovej, porastovej mapy a ortofotomapy)

V digitálnej podobe sa mapy TŠMD LH publikujú v prostredí Internetu prostredníctvom webovej aplikácieLesnícky geografický informačný systém (LGIS).

Správca TŠMD LH poskytuje TŠMD LH v analógovej alebo digitálnej forme v určenom rozsahu vyplývajúcom z účelu použitia, najmä pre potreby:

  • vyhotovovateľov lesných hospodárskych plánov a obhospodarovateľov lesov,

  • orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a ostatných štátnych a verejnoprávnych organizácií,

  • právnických a fyzických osôb.