ForestPortal » Odborná sekcia I. » Mapovanie lesov
+421 45 53 14 111
mapping

Mapovanie lesov

Lesnícke mapy sú náležitosťou lesného hospodárskeho plánu (LHP). Slúžia potrebám lesného hospodárstva a zobrazujú stav všetkých lesov lesného užívateľského celku k začiatku platnosti LHP. Lesnícke mapy spájajú elementy topografickej a tematickej mapy a sú výsledkom lesníckeho mapovania na takmer 41 % rozlohy územia Slovenska. Každoročne je obnovované lesnícke mapové dielo na približne 1/10 tejto plochy. Lesnícke mapovanie využíva mapové podklady verejného mapovania, v ktorých zohľadňuje biologické, technické a ekonomické špecifiká lesného hospodárstva. Z verejného mapovania sa zväčša nadväzuje len na geodetické polohové a výškové základy. Na Slovensku má lesnícke mapovanie tradíciu dlhú bezmála dve storočia. Naše lesnícke mapy patria medzi najstaršie na území nášho štátu. Predovšetkým mapy z 18. a 19. storočia svedčia o vysokej úrovni lesníckeho mapovania v minulosti na Slovensku.

V súčasnosti neustále rastie záujem o využitie výsledkov a produktov lesníckeho mapovania nielen v oblasti lesného hospodárstva, ale aj v iných oblastiach, najmä pri projektoch pozemkových úprav. Kvalita v súčasnosti vyhotovovaných lesníckych máp umožňuje prevzatie niektorých ich prvkov do základnej bázy geografického informačného systému (ZB GIS), ktorú realizuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

V lesníckom mapovaní sa využívajú dve základné skupiny metód meraní a vyhodnotení:

  • Geodetické terestrické merania, v ktorých sa dnes prevažne využívajú globálne polohové systémy (GPS).
  • Fotogrametrické vyhodnotenia, ktoré v lesníckom mapovaní dominujú , sa realizujú s využitím systémov digitálnej fotogrametrie.

Výsledkom lesníckeho mapovania a kartografického spracovania je tematické štátne mapové dielo s obsahom lesného hospodárstva (TŠMD).