ochrana_3

Zastúpenie smreka v chránených územiach

Dá sa povedať, že smrek je drevinou našich vyšších pohorí, resp. drevinou severného Slovenska. Keďže práve pohoria presahujúce hranicu lesa predstavujú často tú zachovalejšiu časť našej krajiny a najmä, sú aj krajinársky atraktívnejšie než nižšie pohoria, veľká časť z nich bola v minulosti prehlásená za chránené územia. Hoci smrečiny v týchto pohoriach nie sú vždy celkom prirodzené, stali sa súčasťou chránených území vyhlasovaných z najrôznejších dôvodov, napr. kvôli krajinným hodnotám, cenným skalným spoločenstvám či mokradiam a p. Pritom ochrana smrečín ako spoločenstva nebola v každom z týchto území cieľom ochranárov, prinajmenšom nie v takom rozsahu, v akom je tomu dnes. Pokiaľ by šlo o smrečiny samotné (predstavujú pomerne jednotvárne spoločenstvo), stačilo by pre ich ochranu vyhlásiť za chránené niekoľko najzachovalejších lokalít.

Väčšina súčasných problémov vyplýva práve z (pri)vysokého podielu smrečín v chránených územiach a s ním súvisiaceho podceňovania ich významu zo strany ochranárov. Ochrancovia prírody ich skrátka považujú za natoľko bežné, že nepredpokladajú, že by súčasné odumieranie smreka mohlo ohroziť ich existenciu. Z lesníckeho pohľadu je však nemožné obetovať takéto výmery lesa či objemy dreva – ide o problém ekonomický, o problém ochrany lesov mimo chránených území proti škodcom aj o problém zhoršenia plnenia verejnoprospešných funkcií lesa.

Len výnimočne možno dať „smrekový problém“ jednoznačne do súvisu so spomínanou nižšou prirodzenosťou smrečín v chránených územiach, naopak, ako uvidíme ďalej, prirodzené smrečiny často odumierajú skôr ako smrekové monokultúry na nepôvodných stanovištiach.


 
Zastúpenie smreka v chránených krajinných oblastiach a národných parkoch

Ako z obrázku vidíme, väčšina porastov z vysokým zastúpením smreka sa nachádza v chránených krajinných oblastiach (CHKO) alebo národných parkoch. Pokiaľ by sme do nej pridali aj hranice území európskeho významu, chránených vtáčích území a prírodných rezervácií, bolo by ich ešte viac, mapka by sa však pre množstvo čiar stala príliš neprehľadnou. (Zdroj: NLC-ÚLZI, ŠOP SR)

Čo sa týka celkového zastúpenia smreka na Slovensku, podľa Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR (NIML SR) je možné potvrdiť, že dlhodobo klesá (zastúpenie smreka na lesných pozemkoch NIML2005-2006 21,7±1,3% vs. NIML2015-2016 19,7±2,3%), pričom podobný trend je možné očakávať aj v jeho zastúpení v chránených územiach.