ForestPortal » Odborná sekcia I. » Lesníctvo a ochrana prírody » Princípy ochrany prírody v lesoch
+421 45 53 14 111
ochrana_3

Princípy ochrany prírody v lesoch

Základným opatrením lesníckeho poňatia ochrany prírody je praktická realizácia stratégie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Táto stratégia tvorí spolu s používaním šetrných výchovných, ťažbových a dopravných technológií základný predpoklad pre zachovanie pestrosti lesných ekosystémov.
Zahŕňa v sebe:

 • zaisťovať nepretržité plnenie všetkých požadovaných funkcií lesa v rátane produkcie kvalitnej drevnej hmoty,
 • udržovať a zvyšovať biodiverzitu lesov podporou druhovej rozmanitosti, tvorbou zmiešaných lesov,
 • zaisťovať trvalú a dlhodobú prípravu stanovištne, druhovo, vekovo a geneticky vhodných porastov k prirodzenej obnove,
 • zvyšovať podiel využívania génových zdrojov pôvodných kvalitných drevín v obnove lesa, uprednostňovať prirodzenú obnovu,
 • preferovať biologické spôsoby meliorácií,
 • zaisťovať starostlivosť o trvalé udržiavanie prírode blízkych okrajov lesa,
 • vytvárať podmienky pre ochranu biotopov chránených či inak cenných rastlín a živočíchov a ochranu zvláštnych biotopov všeobecne ( mokrade, rašeliništia),
 • zaistiť cielenú ochranu a starostlivosť o ohrozené lesné dreviny,
 • podporovať a chrániť populácie vtákov vytváraním vhodných hniezdiacich podmienok,
 • ak nehrozí nebezpečenstvo premnoženia hmyzích škodcov ponechávať v lesoch dostatočné množstvo odpadu po ťažbe a mŕtveho dreva pre zlepšenie kolobehu živín,
 • pri používaní mechanizácie v lesoch dávať prednosť šetrným technológiám znižujúcim poškodenie lesných porastov, pôdy a dopravnej siete,
 • znižovať podiel ekologicky nešetrných prípravkov a materiálov v lesoch. 

Les obhospodarovaný trvale udržateľným spôsobom zaisťuje trvalú a vyrovnanú existenciu veľkého množstva rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré len veľmi obťažne nachádzajú zodpovedajúce životné podmienky mimo lesa. Súčasne umožňuje hospodárske využívanie trvalo obnoviteľného zdroja strategickej domácej suroviny a plní rad ďalších významných funkcií pre spoločnosť.

Základným princípom lesníkov pri ochrane jednotlivých druhov organizmov je komplexná ochrana ich stanovíšť a prípadná diferencovaná starostlivosť o ne. Ochrana radu druhov spočíva predovšetkým v zachovaní prirodzených podmienok. Doplnkovými opatreniami potom môžu byť špeciálne zásahy k zachovaniu, posilneniu a obnove populácií vybraných druhov. Medzi také patria napr. vyčlenenie niektorých nelesných spoločenstiev na lesnej pôde, zabezpečenie ochrany zimovísk, zachovanie niektorých sekundárnych biotopov s výskytom ohrozených rastlín a živočíchov a pod.

Spolupráca s inštitúciami ochrany prírody a krajiny

Lesníci pri svojej práci neprestajne spolupracujú s orgánmi a organizáciami na poli ochrany prírody a krajiny. Napomáhajú napríklad mapovaniu špeciálnych opatrení na zachovanie ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Tieto aktivity uplatňujú aj v praxi pri výchove a vzdelávaní a práci s verejnosťou.

Inštitúcie ochrany prírody sú dlhodobým partnerom lesníckych organizácií a obhospodarovateľov lesov pri plánovaní manažmentu lesov. Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Programy starostlivosti o lesy (PSL, predtým LHP – lesné hospodárske plány) sú jedným zo zákonných „dokumentov ochrany prírody“, a už niekoľko rokov nie je možné ich schválenie bez zapracovania pripomienok príslušných ochranárskych inštitúcií.