ForestPortal » Odborná sekcia I. » Lesníctvo a ochrana prírody » Nové poňatie ochrany prírody
+421 45 53 14 111
ochrana_3

Nové poňatie ochrany prírody

V posledných rokoch sa na Slovensku začala budovať aj európska sieť chránených území Natura 2000. Táto sieť je tvorená dvoma novými kategóriami chránených území – územiami európskeho významu a chránenými vtáčími územiami, ktorých ochrana je postavená na európskej legislatíve, ktorá nie je kompatibilná z  pôvodnou slovenskou koncepciou ochrany prírody. Európska legislatíva je skôr zameraná na ochranu konkrétneho predmetu ochrany, ktorým môžu byť biotopy alebo druhy európskeho významu, než na ochranu jednotlivých území. Ochrana jednotlivých území  európskeho významu má byť skôr pragmatická, meniaca sa podľa daného predmetu ochranu a podľa jeho stavu. Preto je ťažké povedať, aký stupeň ochrany vyžaduje európska legislatíva v porovnaní z našou. Situáciu komplikuje aj neprehľadné vzájomné prekrývanie sa našej národnej siete so sieťou Natura 2000, ako aj prekrývanie sa území európskeho významu a vtáčích území navzájom. Miestami sa na malej ploche všetky kombinácie týchto území, takže je veľmi ťažké rozhodnúť, ktorým predpisom sa má ich ochrana riadiť.

NATURA 2000 je sústavou chránených území európskeho významu. Prostredníctvom nej sú chránené najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a vybraných biotopov vyskytujúcich sa na území Európskej únie. Budujú ju členské štáty EÚ nezávisle na národných sústavách a systémoch chránených území. Neskôr má byť pod týmto názvom vytvorená súvislá ekologická sieť chránených území. Sústava sa skladá z území chránených podľa dvoch smerníc (právnych noriem). Sú nimi Smernica o vtákoch a Smernica o biotopoch. Vyčlenené územia sú zahrnuté v Národnom zozname navrhovaných chránených vtáčích území a Národnom zozname navrhovaných území európskeho významu.

Tieto právne predpisy je možné hodnotiť ako najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody a biodiverzity nielen v Európe ale na celom svete. So vstupom Slovenska do EÚ sa pre nás tieto smernice stali v plnom rozsahu záväzné.
V rámci sústavy Natura 2000 sa rozlišujú 2 typy chránených území:

  • osobitne chránené územia – vyhlasované na základe ustanovení smernice o vtákoch, v národnej legislatíve označované ako chránené vtáčie územia,
  • osobitné územia ochrany – vyhlasované na základe ustanovení smernice o biotopoch, v národnej legislatíve označované ako územia európskeho významu.

Na území Slovenska sa z celkového počtu 198 európsky významných biotopov vyskytuje 63, z toho lesných biotopov je 18, z ktorých 7 je navyše klasifikovaných ako biotopy prioritné. 

Ďalšie informácie nájdete na :

Štátna ochrana prírody – www.sopsr.sk

Územia európskeho významu – ÚEV

Chránené vtáčie územia – CHVÚ

Natura 2000