+421 45 53 14 111
ochrana_3

Interpretačný manuál


Na tomto mieste vám prinášame preklady vybraných častí Interpretačného manuálu k biotopom Európskej únie, ktorý je oficiálnym dokumentom stanovujúcim predmet ochrany Natury 2000 (typy biotopov) a základný rámec pre ich identifikáciu. Preklad zahŕňa úvodné časti dokumentu a charakteristiky lesných biotopov, ktorých výskyt na Slovensku sa v súčasnosti považuje za potvrdený. Interpretačný manuál sa odvoláva na klasifikáciu Palearctic habitats, ktorá obsahuje charakteristiky nižších jednotiek a ďalšie detaily. Tieto charakteristiky sú sprostredkovane dostupné na serveri EUNIS, odkiaľ ich budeme postupne prekladať a dopĺňať do druhej úrovne odkazov z tohto materiálu. Charakteristiky jednotlivých biotopov sú dostupné na lište vpravo.

Preklad hlavného dokumentu: Zuzana Kmeťová
Preklady charakteristík Pal. Class.: Matej Schwarz,

 

Interpretačný manuál k biotopom Európskej únie

EU 25 / apríl 2003

Interpretačný manuál k biotopom Európskej Únie  – EUR 25 je vedeckým referenčným dokumentom založeným na verzii EUR15, ktorá bola prijatá Výborom pre biotopy (Habitats Committee ) dňa 4. 10. 1999. Táto verzia bola doplnená o nové a upravené lesné biotopy podľa požiadaviek 10 pristupujúcich krajín EÚ a následne prijatá Výborom pre biotopy dňa 14. 5. 2002.

Manuál obsahuje popis nasledovných skupín biotopov:

  1. pobrežné biotopy a biotopy s výskytom halofytov
  2. biotopy pobrežných pieskových dún a vnútrozemských dún
  3. vodné biotopy
  4. vresoviská a krovinové biotopy mierneho pásma
  5. sklerofytné krovinové biotopy
  6. prírodné a poloprírodné trávne spoločenstvá
  7. vrchoviská, trasoviská a slatiny
  8. skalné biotopy a jaskyne
  9. lesné biotopy

Vysvetlivky k popisu biotopov

Typy biotopov sú usporiadané do skupín podľa prílohy 1 (Annex I) Smernice o biotopoch (Habitats Directive).