+421 45 53 14 111
ekologia

Interpretačný manual

Na tomto mieste vám prinášame preklady vybraných častí Interpretačného manuálu k biotopom Európskej únie, ktorý je oficiálnym dokumentom stanovujúcim predmet ochrany Natury 2000 (typy biotopov) a základný rámec pre ich identifikáciu. Preklad zahŕňa úvodné časti dokumentu a charakteristiky lesných biotopov, ktorých výskyt na Slovensku sa v súčasnosti považuje za potvrdený. Interpretačný manuál sa odvoláva na klasifikáciu Palearctic habitats, ktorá obsahuje charakteristiky nižších jednotiek a ďalšie detaily. Tieto charakteristiky sú sprostredkovane dostupné na serveri EUNIS, odkiaľ ich budeme postupne prekladať a dopĺňať do druhej úrovne odkazov z tohto materiálu. Charakteristiky jednotlivých biotopov sú dostupné na lište vpravo.

Preklad hlavného dokumentu: Zuzana Kmeťová
Preklady charakteristík Pal. Class.: Matej Schwarz,

Interpretačný manuál k biotopom Európskej únie

EU 25 / apríl 2003

 

Interpretačný manuál k biotopom Európskej Únie  – EUR 25 je vedeckým referenčným dokumentom založeným na verzii EUR15, ktorá bola prijatá Výborom pre biotopy (Habitats Committee ) dňa 4. 10. 1999. Táto verzia bola doplnená o nové a upravené lesné biotopy podľa požiadaviek 10 pristupujúcich krajín EÚ a následne prijatá Výborom pre biotopy dňa 14. 5. 2002.

Manuál obsahuje popis nasledovných skupín biotopov:

 1. pobrežné biotopy a biotopy s výskytom halofytov
 2. biotopy pobrežných pieskových dún a vnútrozemských dún
 3. vodné biotopy
 4. vresoviská a krovinové biotopy mierneho pásma
 5. sklerofytné krovinové biotopy
 6. prírodné a poloprírodné trávne spoločenstvá
 7. vrchoviská, trasoviská a slatiny
 8. skalné biotopy a jaskyne
 9. lesné biotopy

Vysvetlivky k popisu biotopov

Typy biotopov sú usporiadané do skupín podľa prílohy 1 (Annex I) Smernice o biotopoch (Habitats Directive).

 

 

Biotopy zaradené do NATURA 2000

Luzulo-Fagetum beech forests

PAL. CLASS.: 41.11

1. Bukové lesy, vo vyšších horských polohách zmiešané jedľovo-bukové (Fagus sylvatica  – Abies alba) alebo smrekovo-jedľovo-bukové (Fagus sylvatica  – Abies alba – Picea abies) lesy, ktoré sa vyvinuli na kyslých pôdach v podmienkach strednej a severnej časti stredoeurópskeho regiónu s výskytom Luzula luzuloides aPolytrichum formosum. Častý je vyskyt druhov Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus a Pteridium aquilinum.

Podtypy:

41.111 – Medio-European collinar woodrush beech forests

Kyslé bukové lesy nižších pohorí hercynskeho masívu a okolia Lorraine (Francúzsko), pahorkatinných oblasti vyšších pohorí hercynskeho masívu (predhoria), okrajových častí Álp a Jury a západnej strany sub-panónskych a vnútropanónskych pohorí, bez alebo len s obmedzeným prirodzeným výskytom ihličnatých drevín, typicky s prímesou duba zimného Quercus petraea, príp. duba letného Quercus robur v korunovej vrstve.

41.112 – Medio-European montane woodrush beech forests

Kyslé bukové, jedľovobukové (Fagus sylvatica  – Abies alba) alebo smrekovo-jedľovo-bukové (Fagus sylvatica  – Abies alba – Picea abies) lesy horských a podhorských polôh vyšších pohorí hercynskeho masívu od Vogéz a Čierneho lesa cez český štvoruholník, Juru a Alpy až po Karpaty a bavorské plató.

2. Rastlinstvo: stromová zložka – Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies; krovitá a bylinná zložka  – Luzula luzuloides, Polytrichum formosum, často tiež Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus a Pteridium aquilinum.

3. Korešpondujúce jednotky:

Nordic classification: „2221 Fagus sylvatica-Deschampsia flexuosa-Vaccinium myrtillus-typ“

5. Lindgren, L. (1970). Beech forest vegetation in Sweden – a survey. Bot. Notiser 123:401-421.

Asperulo-Fagetum beech forests

PAL. CLASS.: 41.13

1. Bukové a vo vyšších horských polohách aj jedľovo-bukové (Fagus sylvatica  – Abies alba) alebo smrekovo-jedľovo-bukové (Fagus sylvatica  – Abies alba – Picea abies) lesy, ktoré sa vyvinuli na neutrálnych alebo takmer neutrálnych pôdach s mullovou formou humusu v podmienkach strednej a atlantickej oblasti západnej Európy a strednej a severnej časti strednej Európy, ktoré sú charakterizované výrazným zastúpením druhov patriacich k ekologickým skupinám okolo Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium odoratum a Melica uniflora. V horských polohách pristupuje skupina okolo Dentaria spp., tvoriaca bohatšiu a početnejšiu bylinnú vrstvu než je tomu u lesov 9110 a 9120.

Podtypy:

41.131 – Medio-European collinar neutrophilous beech forests

Neutrofilné a bázifilné bukové a dubovo-bukové (Fagus sylvatica-Quercus petraea-Quercus robur) lesy pahorkatín, nižších pohorí a náhorných plošín hercynskeho oblúka a jeho okrajových zón, ako aj Jury, Lorraine, parížskej panvy, Burgundska, alpskej časti Piemontu, Karpát a niekoľkých lokalít Severoeurópskej nížiny.

41.132 – Atlantic neutrophile beech forests

Atlantické bukové a dubovo-bukové lesy s Hyacinthoides non-scripta z oblastijužného Anglicka, Bologne, Picardie a povodí Oise, Lys a Schelde.

41.133 – Medio-European montane neutrophilous beech forests

Neutrofilné bukové, jedľovo-bukové (Fagus sylvatica  – Abies alba), smrekovo-bukové (Fagus sylvatica – Picea abies) alebo smrekovo-jedľovo-bukové (Fagus sylvatica  – Abies alba – Picea abies) lesy horských a vysokohorských polôh Jury, severnej a východnej časti Álp, západných Karpát a vyšších hercynskych pohorí.

41.134 – Bohemian lime-beech forests

Bukové alebo jedľovo-bukové (Fagus sylvatica  – Abies alba) lesy s bohatým výskytom lipy (Tilia spp.)  v podmienkach Českej kotliny.

41.135 – Pannonic neutrophilme beech forests

Neutrofilné bukové lesy pohorí stredoeurópskej časti Panónskej nížiny a jej západného okraja.

2. Rastlinstvo: stromová zložka – Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies; krovitá a bylinná zložka – Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium odoratum, Melica uniflora, Dentaria spp.

3. Korešpondujúce jednotky:

United Kingdom classification: „W12 Fagus sylvatica-Mercurialis perenniswoodland p.p.“ and „W14 Fagus sylvatica-Rubus fruticosus woodland p.p.“

Nordic classification: „2222 Fagus sylvatica-Lamiastrum galeobdolon-Melica uniflora-typ“ and „2223 Fagus sylvatica-Mercurialis perennis-Allium ursinum-typ“

5. Bergendorff, C., Larsson, A. & Nihlg?rd, B. (1979). Sydliga lövskogsbest?nd i Sverige. Statens naturv?rdsverk. Rapport. SNV PM 1278, Solna, 68 pp.

Medio-European subalpine beech woods with Acer and Rumex arifolius

PAL.CLASS.: 41.15

1. Bukové lesy tvorené nízko zavetvenými jedincami buka obmedzeného vzrastu a s významným zastúpením javora horského (Acer pseudoplatanus), ktoré sa vyskytujú okolo hornej hranice lesa, a to najmä v nízkych pohoriach západnej Európy a strednej a severnej časti strednej Európy vyznačujúcich sa oceánskou klímou. Bylinná vrstva je podobná ako v 9130, pomiestne aj ako v 9110, a obsahuje druhy z okolitých otvorených trávnych spoločenstiev.

2. Rastlinstvo: stromová zložka – Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus; krovitá a bylinná zložka  – Rumex arifolius

Medio- European limestone beech forests of the Cephalanthero – Fagion

PAL. CLASS.: 41.16

1. Xero-termofilné bukové lesy, ktoré sa vyvinuli na vápnitých, často plytkých pôdach obyčajne na strmých svahoch v podmienkach strednej a atlantickej oblasti západnej Európy a strednej a severnej časti strednej Európy s početnou bylinnou a krovitou etážou a typickým výskytom ostríc (Carex digitata, Carex flacca, Carex montana, Carex alba), tráv (Sesleria albicans, Brachypodium pinnatum), orchideí (Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila, Epipactis microphylla) a termofilných druhov s výnimkou druhov Quercetalia pubescenti-petraeae. Krovitá etáž zahrňuje niekoľko kalcifitných druhov (Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris). Dominantne sa môže vyskytovať Buxus sempervirens.

Podtypy:

41.161 – Middle European dry-slope limestone beech forests

Bukové lesy strednej Európy s výskytom ostríc a orchideí na svahoch s nedostatkom vlahy.

41.162 – North-western Iberian xerophile beech woods

Bukové lesy v oblastiach južných pohorí Pais Vasco s relatívne nízkymi zrážkami a na povrchove presychavých vápenatých pôdach v oblasti Cordillera Cantabrica, s výskytom druhov Brachypodium pinnatum ssp. rupestre, Sesleria argentea ssp. hispanica, Carex brevicollis, Carex ornithopoda, Carex sempervirens, Carex caudata, Cephalanthera damasonium, C. longifolia, Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Neottia nidus-avis.

2. Rastlinstvo: stromová zložka – Fagus sylvatica; krovitá a bylinná zložka  –Carex digitata, C. flacca, C. montana, C. alba, Sesleria albicans, Brachypodium pinnatum, Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila, Epipactis microphylla, Buxus sempervirens

3. Korešpondujúce jednotky:

Nordic classification: „2223 Fagus sylvatica-Mercurialis perennis-Allium ursinum -typ“

Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests PAL. CLASS.: 41.261, 41.262
 1. Zmiešané porasty duba zimného a hraba v oblastiach so subkontinentálnou klímou v stredoeurópskej oblasti prirodzeného areálu buka, s dominantným výskytom duba zimného (41.261). Jednotka tiež zahŕňa príbuzné dubovo-lipové lesy východnej a stredovýchodnej Európy s kontinentálnou klímou na východ od hranice prirodzeného areálu buka (41.262).
 2. Rastlinstvo: 41.261 – stromová zložka  – Quercus petraea, Carpinus betulus, Sorbus torminalis, S. domestica, Acer campestre; krovitá a bylinná zložka –Ligustrum vulgare, Convallaria majalis, Carex montana, C. umbrosa, Festuca heterophylla 41.262stromová zložka – Quercus petraea, Quercus robur, Tilia cordata, Acer platanoides, Carpinus betulus.
 3. Korešpondujúce jednotky: Nordic classification: „2224 Carpinus betulus-typ“.
Tilio-Acerion forests of slopes, scree and ravines PAL. CLASS.: 41.4
 1. Zmiešané lesy bežne len prímes tvoriacich druhov drevín (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Tilia cordata) na kamenitých až balvanitých sutinách, svahoch prerušovaných skalnými formáciami alebo kamenitých až balvanitých podsvahových delúviách, najmä na vápencoch, ale aj silikátových horninách (Tilio –Acerion Klika 55). V rámci jednotky je možné vylíšiť 2 rôzne skupiny porastov. V porastoch prvej skupiny, ktoré sa zvyčajne vyskytujú na chladných a vlhkých stanovištiach (vlhkomilné a tienne lesy) má dominantné zastúpenie javor horský (Acer pseudoplatanus) – podzväz Lunario-Acerenion. Porasty druhej skupiny, ktoré sa zvyčajne vyskytujú na suchých, ľahko sa prehrievajúcich sutinách (xerotermofilné lesy) sú zvyčajne tvorené lipami (Tilia cordata, T. platyphyllos) – podzväz Tilio-Acerenion. Biotopy patriace do zväzu Carpinionby v tejto jednotke zahrnuté byť nemali.
 2. Rastlinstvo: Lunario-Acerenion : stromová zložka – Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Taxus baccata, Ulmus glabra;  krovitá a bylinná zložka – Actaea spicata, Helleborus viridis, Lunaria rediviva Tilio-Acerenion: stromová zložka – Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus sp., Tilia cordata, T. platyphyllos; krovitá a bylinná zložka – Sesleria varia
 3. Korešpondujúce jednotky: United Kingdom classification: „W8 Fraxinus excelsior-Acer campestre-Mercurialis perennis woodland“ and „W9 Fraxinus excelsior-Sorbus aucuparia-Mercurialis perennis woodland“ German classification: „430604 Sommerlinden-Begulmen-Blockschuttwald“, „430603 Ahorn-Linden-Hangschuttwald (wärmere Standorte)“, „430602 Eschen-Ahorn-Schlucht- bzw. –Hangwald (fleucht-kühle Standorte)“, „430601 Sommerlinden-Hainbuchen-Schuttwald“ Nordic classification: „2233 Ulmus glabra -typ“, „2235 Tilia cordata -typ“ and „2236 Quercus robur-Ulmus glabra-Tilia cordata-typ“. In Boreal region corresponding species-poorcommunities often with Anemone nemorosa, Corydalis spp. and Primula veris.
 4. Nepatrné zmeny vo vlastnostiach substrátu (najmä tzv. „konsolidovaný“ substrát) alebo vlhkosti spôsobujú prechod  k bukovým (Cephalanthero-Fagenion, Luzulo-Fagenion) alebo termofilným dubovým lesom.
 5. Bergendorff, C., Larsson, A. & Nihlg?rd, B. (1979). Sydliga lövskogsbest?nd i Sverige. Statens naturv?rdsverk. Rapport. SNV PM 1278, Solna, 68 pp.
Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains PAL. CLASS.: 41.51 a 41.54
 1. 41.51 – Kyslé lesy Severoeurópskej nížiny tvorené dubom zimným,  brezou previsnutou a brezou plstnatou, často s prímesou jarabiny vtáčej a osiky, s výskytom na výrazne oligotrofných, často piesočnatých (alebo morénových) a podzolovaných alebo hydromorfných pôdach. Krovitá etáž je slabo vyvinutá, s výskytom krušiny jelšovej. Bylinnú vrstvu tvorí Deschampsia flexuosa spolu s ostatnými ostricami a bylinami kyslých pôd ( s občasným výskytom Molinia caerulea), často sa výrazne uplatňujú paprade. Lesy tohto typu prevládajú v oblasti Severoeurópskej nížiny a vyskytujú sa na stanovištiach s limitovanými pôdnymi podmienkami. Jednotky: Querco-Betuletum, Molino-Quercetum, Trientalo-Quercetim roboris. 41.54 – Lesy duba letného so sporadickým výskytom Quercus pyrenaica alebo hybridov na podzolových pôdach. Bylinná vrstva je tvorená druhmi okoloDeschampsia flexuosa, s Molinia caerulea a Peucedanum gallicum. Jednotka:Peucedano-Quercetum roboris.
 2. Rastlinstvo: stromová zložka – Quercus robur, Betula pendula, B. pubescens, Sorbus aucuparia, Populus tremula
 3. Korešpondujúce jednotky:
 4. Nordic classification: „2231 Quercus petraea/robur-Melampyrum pratense-Deschampsia flexuosa-typ“ and „2232 Quercus robur-Melica spp.-typ“
 5. Rühling, ?. & Tyler, G. (1986). Vegetation i sydsvenska ekskogar-en regional jämförelse. Sven. Bot. Tidskr. 80:133-143

Bog woodland

PAL. CLASS.: 44.A1 – 44.A4

 1. Ihličnaté a listnaté lesy na  vlhkých až mokrých rašelinných substrátoch, s trvalo zvýšenou hladinou podzemnej vody, vyššou ako je úroveň vodnej hladiny v bezprostrednom okolí. Voda je veľmi chudobná na živiny (vrchoviská a kyslé slatiny). Komunity tohto typu sú obyčajne tvorené brezou plstnatou, krušinou jelšovou, borovicou sosnou, Pinus rotundata a smrekom obyčajným a druhmi špecificky naviazanými na rašeliniská, alebo všeobecnejšie, na oligotrofné stanovištia, ako sú napr. Vaccinium spp., Sphagnum spp., Carex spp. [Vaccinio-Piceetea: Piceo-Vaccinienion uliginosi (Betulion pubescentis, Ledo-Pinion) i.a.]. V boreálnej oblasti k  jednotke patria aj smrekové bažinné lesy, ktoré sa vyskytujú ako trasoviská s vysokým obsahom báz v okrajových častiach rôznych trasoviskových komplexov alebo ako izolované lokality v údoliach a pozdĺž potokov.
  Podtypy:
  44.A1 – Sphagnum birch woods – Rašelinníkové brezové lesy
  44.A2 – Scots pine mire woods – Rašelinejúce boriny
  44.A3 – Mountain pine bog woods – Vrchoviskové porasty kosodreviny
  44.A4 – Mire spruce woods – Rašelinejúce smrečiny
  Na väčšine lokalít v Írsku sú tieto lesy vnímané ako podtypy vrchovísk, ktoré sú obyčajne degradované a zarastené hospodársky významnými druhmi drevín. Existujúce porasty s prevahou brezy plstnatej alebo borovice sosny však môžu byť predmetom záujmu. V Grécku je výskyt porastov s borovicou sosnou obmedzený na pohoria v severnej časti, kde sa zároveň vyskytujú aj smrekové porasty s bohatým výskytom rašelinníka v spodnej vrstve.
 2. Rastlinstvo: stromová zložka – Betula pubescens, B. carpatica, Picea abies, Pinus rotundata, P. sylvestris; krovitá a bylinná zložka – Agrostis canina, Carex canescens, C. echinata, C. nigra, C. rostrata, Frangula alnus, Juncus acutiflorus, Molinia caerulea, Trientalis europaea, Sphagnum spp., Vaccinium oxycoccus, V. uliginosum, Viola palustris; v smrekových bažinných lesoch pristupujú Carex disperma, C. tenuiflora, Diplazium sibiricum, Hylocomium umbratum a Rhytidiadelphus triquetrus
 3. Korešpondujúce jednotky:
  United Kingdom classification : „W4 Betula pubescens-Molinia caeruleawoodland“
  German classification: „430101 Birken-Moorwald“, „440104 Latschen-Moorwald“, „440101 Fichten-Moorwald“, „440103 Spirken-Moorwald“, „440102 Waldkiefern-Moorwald“
  Nordic classification: „311 Skogsmossevegetation“, „321 Skogs-och krattkärrvegetation“
 4. Lesy na okraji rašelinísk alebo trasovísk vo vyšších horských polohách môžu predstavovať prechod k bažinným lesom (Alnetea glutinosa, Alno-Ulmion pp.).
 5. Dierssen, B. & Dierssen, K. (1982). Kiefernreiche Phytocoenosen oligotropher Moore im mittleren und nordwestlichen Europa. Überlegungen zur Problematik ihrer Zuordnung zu höheren syn systematischen Einheiten. In:Dierschke, H. (ed.) Struktur und Dynamic von Wäldern. Ber. Intern. Symp. IVV 1982, pp. 299-331.

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

PAL. CLASS.: 44.3, 44.2 a 44.13

  1. Brehové porasty jaseňa štíhleho a jelše lepkavej pozdĺž nížinných a pahorkatinných vodných tokov v oblasti mierneho a severského pásma Európy (44.3: Alno-Padion); brehové porasty jelše sivej pozdĺž horských a podhorských riek v pásme Álp a severnej časti Apenín (44.2: Alnion incanae); galériové lesy vysokej vŕby bielej, vŕby krehkej a topoľa čierneho pozdĺž stredoeurópskych nížinných, pahorkatinných alebo podhorských riek (44.13:Salicion albae). Všetky typy lesa sa vyskytujú na ťažkých pôdach (obyčajne bohatých na aluviálne sedimenty), ktoré sú pri každoročnom zvýšení vodnej hladiny riek (potokov) periodicky zaplavované, pri nižších stavoch vody sú však dobre drénované a prevzdušnené. Bylinná vrstva je štandartne bohatá na druhy vysokých bylín (Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp., Rumex sanguineus, Carex spp., Cirsium oleraceum), vyskytovať sa môžu aj rôzne druhy jarných geofytov, ako napr. Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida.
   Tento biotop zahŕňa niekoľko podtypov: ash-alder woods of springs and their rivers (44.31Carici remotae-Fraxinetum); ash-alder woods of fast-flowing rivers (44.32Stellario-Alnetum glutinosae); ash-alder woods of slow-flowing rivers (44.33Pruno-Fraxinetum, Ulmo-Fraxinetum); montane grey alder galleries (44.21Calamagrosti variae-Alnetum incanae Moor 58); sub-montane grey alder galleries (44.22 – Equiseto hyemalis-Alnetum incanaeMoor 58); white willow gallery forests (44.13Salicion albae). Španielske typy patria do zväzu Osmundo-Alnion (atlantické pobrežie Kantábrie a juhovýchodná časť Iberského polostrova).
  2. Rastlinstvo: s tromová zložka – Alnus glutinosa, Alnus incanae, Fraxinus excelsior; Populus nigra, Salix alba, S. fragilis, Betula pubescens, Ulmus glabra; krovitá  a bylinná zložka – Angelica sylvestris, Cardamine amara, C. pratensis, Carex acutiformis, C. pendula, C. remota, C. strigosa, C. sylvatica, Cirsium oleraceum, Equisetum telmateia, Equisetum spp., Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Lycopus europaeus, Lysimachia nemorum, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum, Urtica dioica
  3. Korešpondujúce jednotky:
   United Kingdom classification: „W5 Alnus glutinosa-Carex paniculatawoodland“, „W6 Alnus glutinosa-Urtica dioica woodland)“ and „W7 Alnus glutinosa-Fraxinus excelsior-Lysimachia nemorum woodland“
   German classification: „43040401 Weichholzauenwald mit weitgehend ungertörter Überflutungsdynamik“, „43040402 Weichholzauenwald ohne Überflutung“, „430403 Schwarzerlenwald (an Fließgewässern)“, „430402 Eschenwald (an Fließgewässern)“, „430401 Grauerlenauenwald (montan, Alpenvorland, Alpen)“
   Nordic classification: „2234 Fraxinus excelsior-typ“ and „224 Alskog“
  4. Väčšina týchto lesov sa nachádza v bezprostrednej blízkosti vlhkých lúk alebo sutinových lesov (Tilio-Acerion). Možný je prechod k lesom zväzu Carpinion(Primulo-Carpinetum).
  5. Brunet, J. (1991). Vegetation i Sk?nes alm- och askskogar. Sven. Bot. Tidskr. 85:377-384.

Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor,Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris)

PAL. CLASS.: 44.4

 1. Listnaté lesy pokrývajúce podstatnú časť riečnej nivy (v origináli „river bed“– nie je presne jasné čo autori týmto termínom myslia, možno sa jedná o tzv. medzihrádzový priestor), zaplavované pri pravidelnom zvyšovaní hladiny riek alebo lesy v nízko položených oblastiach, ktoré sú zaplavované pri náraste hladiny podzemnej vody. Tieto lesy vznikajú na čerstvých aluviálnych sedimentoch. Pôdy môžu byť v období medzi záplavami dobre drénované resp. ostávajú po celý čas vlhké. Hydrické podmienky predurčujú dominantný výskyt druhov rodu Fraxinus, Ulmus or Quercus. V lesoch je dobre vyvinutá podrastová vrstva.
 2. Rastlinstvo: stromová zložka – Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, U. glabra, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia, Populus nigra, P. canescens, P. tremula, Alnus glutinosa, Prunus padus; krovitá a bylinná zložka– Humulus lupulus, Vitis vinifera ssp. sylvestris, Tamus communis, Hedera helix, Phalaris arundinacea, Corydalis solida, Gagea lutea, Ribes rubrum
 3. Korešpondujúce jednotky:
  German classification: „43040501 Hartholzauenwald mit weitehend ungestörter Überflutungsdynamik“, „43040502 Hartholzauenwald ohne Überflutung“
  Nordic classification: „2223 Ulmus glabra-typ“, „2236 Quercus robur-Ulmus glabraTilia cordata typ“
 4. Tieto lesy predstavujú mozaiku lesných spoločenstiev, ktorá okrem lesov tvrdého luhu môže tiež zahŕňať rôzne vývojové štádiá mäkkého luhu, ktoré sa obyčajne vyskytujú na nižšie položených častiach nivy. Lesy tejto jednotky sa tiež môžu vyvinúť z lužných lesov tvorených tvrdými listnáčmi. Tento biotop sa často vyskytuje  v blízkosti jaseňovo-jelšových lesov (44.3).

Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus

PAL. CLASS.: 41.2B, 41.266, 41.267

 1. Lesy duba zimného a hraba na rovinách a pahorkatinách juhovýchodnej časti strednej Európy vyskytujúce sa na pôdach rôzneho typu (na vápnitých aj silikátových substrátoch). Krovitá a bylinná etáž je tvorená najmä subkontinentálnymi a submediteránnymi druhmi. Tieto lesy sa vyskytujú v tienistých, vlhkých údoliach a na svahoch, obyčajne na hlbokých pôdach, ale je možné ich nájsť aj na vrcholoch kopcov na plytkých, oligotrofných substrátoch. Jednotky: Primulo veris-Carpinetum, Fraxino pannonici-Carpinetum.
 2. Rastlinstvo: stromová zložka – Carpinus betulus, Quercus petrae, Q. robur, Tilia cordata, Acer campestre, Sorbus torminalis, Acer tataricum, Quercus cerris; krovitá a bylinná zložka – Carex pilosa, Euphorbia amygdaloides, Symphytum tuberosum, Dentaria bulbifera, Glechoma hirsuta, Festuca heterophylla, Euonymus verrucosa, Galium sylvaticum, Viola mirabilis, Gagea spathacea. Galanthus nivalis, Galium schultesii, Helleborus dumetorum, H. purpurascens, Isopyrum thalictroides, Knautia drymeia, Scilla drunensis, Staphylea pinnata, Symphytum tuberosum, Vinca minor
 3. Biotopy môžu tvoriť prechody ku xerofilným dubovým lesom (Quercus petraeae-cerris forests a Quercus pubescens woods).
 4. Borhidi, A. (1967). Die geobotanischen Verhältnisse der Eichen-Hainbuchenwälder Südosteuropas. Feddes Repert. 77: 296-316.
  Borhidi, A. & Kevey, B. (1996). An annotated checklist of the Hungarian plant communities. II. The forest vegetation. In: Borhidi, A. (ed.): Critical Revision of the Hungarian Plant Communities. Janus Pannonius Univ. Pécs, 95-138.
  Csapody, I. (1967). Eichen-Hainbuchenwälder Ungarns. Feddes Repert. 77: 245-269.
  Mucina, L., Grabherr, G., Wallnöfer, S. (1993). Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil III, S. 199.
  Neuhäusl U. Neuhäuslova-Novotna (1968). Übersicht der Carpinion-Gesellschaften der Tschechoslowakei.

Pannonian woods with Quercus pubescens

PAL. CLASS.:   41.7374

 1. Xerofilné dubové lesy pahorkatín a okrajových častí Panónskej nížiny s dubom plstnatým  ako hlavnou drevinou. Vyskytujú sa na extrémne suchých, južne orientovaných stanovištiach na plytkých, vápnitých pôdach. Kvôli extrémnym podmienkam stanovišťa majú lesy často len fragmentárny charakter a obmedzený, miestami iba krovitý vzrast. Druhovo bohatá bylinná vrstva často obsahuje xerotermné druhy suchých trávnych spoločenstiev alebo okrajov lesa. Lipa veľkolistá a jaseň štíhly môžu občas v porastoch nadobudnúť dominantné postavenie.
 2. Rastlinstvo: stromová zložka –   Quercus pubescens, Q. cerris, Fraxinus ornus, Sorbus domestica, S. torminalis, Pyrus pyraster; krovitá a bylinná zložka –Colutea arborescens, Cornus mas, Arabis pauciflora, A. turrita, Buglossoides purpurcaerulea, Campanula bononiensis, Carex michelii, Euphorbia polychroma, Lactuca quercina, Limodorum abortivum, Melittis melissophylum, Orchis purpurea, Potentilla alba, P. micrantha, Pulmunaria mollis ssp. mollis, Tanacetum corymbosum, Viola suavis, Euphorbia angulata
 3. Lesy duba plstnatého sa často vyskytujú v mozaike so suchými trávnymi spoločenstvami.

Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.

PAL. CLASS.: 41.7A

 1. Xero-termofilné dubové lesy rovín juhovýchodnej Európy na sprašiach (černozemné pôdy). Klíma je výrazne kontinentálna, s výrazným rozpätím teplôt. V stromovej vrstve sa vyskytujú najmä dub letný, dub cerový a dub plstnatý. Biotop je bohatý na výskyt kontinentálnych stepných druhov a geofytov zväzu Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957.
 2. Rastlinstvo: Stromová zložka – Quercus cerris, Q. pubescens, Q. robur, Q. petraea, Acer campestre, Sorbus torminalis, Pyrus pyraster, Ulmus minor; krovitá a bylinná zložka –  Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus verrucosa, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, Dactylis polygama, Geum urbanum, Lathryrus niger, Polygonatum latifolium, Pulmonaria mollis spp. mollis, Tanacetum corymbosum, Vincetoxicum hirundinaria
 3. V minulosti bežný biotop oblasti juhovýchodnej Európy, ktorý sa v súčasnosti  vyskytuje len fragmentálne. V Rakúsku často dochádza k jeho degradácii expanziou nepôvodného agáta bieleho.

Pannonian-Balkanic turkey oak-seesile oak forests​

PAL.CLASS.: 41.769

 1. Sub-kontinentálne, termo-xerofilné lesy duba cerového, duba zimného a duba balkánskeho pahorkatín panónskeho a severobalkánskeho regiónu s výskytom kontinentálneho javora tatárskeho a absenciou typických sub-mediteránnych druhov ako napr. hrab východný a listnatec tŕnitý. Lesy s výskytom od 250 do 600 (800) m.n.m. na rôznych substrátoch ako napr.vápence, andezity, bazalty, spraše, hliny, piesky, atď. na mierne kyslých, obyčajne hlbokých hnedých pôdach.
 2. Rastlinstvo: stromová zložka – Quercus petraea Q. dalechampii, Q. polycarpa, Q. cerris, Q. frainetto, Acer tataricum; krovitá a bylinná zložka – Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Festuca heterophylla, Carex montana, Poa nemoralis, Potentilla alba, Potentilla micrantha, Tanacetum corymbosum, Campanula persicifolia, Digitalis grandiflora, Vicia cassubica, Viscaria vulgaris, Lychnis coronaria, Achillea distans, Achillea nobilis, Silene nutans, S. viridiflora, Hieracium racemosum, H. sabaudum, Galium schultesii, Lathyrus niger, Veratrum nigrum, Asphodelus albus, Peucedanum oreoselinum, Helleborus odorus, Luzula forsteri, Physospermum aquilegifolium, Molinia litoralis
 3. Borhidi, A. (1996). A critical revision of the Hungarian plant communities. – Janus Pannonius University, Pécs, 138 pp.
  Borhidi A. and Sánta A. (eds.) (1999). Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól. 1-2. kötet. (Red Book of Hungarian plant communities. Vol. 1-2.) – Természet BÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest. 768 pp. (in Hungarian).
  Horánszky, A. (1964). Die Wälder des Szentendre-Visegráder Gebirges. – Akadémiai Kiadó, Budapest. Pócs, T., Domokos, É., Pócs-Gelencsér, I. & Vida, G. (1958): Vegetationsstudien in Őrség (Ungarisches Ostalpenvorland). – Akadémiai Kiadó, Budapest.
  Simon, T. (1979). Vegetationsuntersuchungen im Zempléner Gebirge. – Akadémiai Kiadó, Budapest. ​

Pannonic inland sand dune thicket (Junipero-Populetum albae)

PAL.CLASS.: 41.87

 1. Xerofilná mozaika nezapojených krovitých formácií a lesov s výskytom borievky obyčajnej a topoľov, nezapojené resp. zapojené trávne porasty stepí na pieskoch (obzvlášť pieskových dunách) na sútoku Dunaja a Tisy v oblasti Panónskej nížiny. V spoločenstvách chýbajú typické  lesné druhy bylín a biotop má svojím charakterom v princípe bližšie ku krovitej vegetácii polopúští ako k lesostepi.
 2. Rastlinstvo:  stromová zložka – Populus alba, P. canescens, P. nigra, Juniperus communis; krovitá a bylinná zložka – Ligustrum vulgare, Rhamnus catharticus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Rubus caesius, Euonymus verrucosus, Berberis vulgaris., Festuca vaginata, Syntrichia spp., Fumana procumbens, Euphorbia seguieriana, Polygonatum odoratum, Poa angustifolia, Koeleria glauca, Stipa joannis, Bromus tectorum, Epipactis bugacensis, E. atrorubens, Cephalanthera rubra
 3. Altbacker, V. (1998). Növényevő emlősök és a vegetáció kapcsolatának vizsgálata homoki társulásokban. (A study of the relationship between herbivores and the vegetation in sand communities.) – pp. 125-143 in: Fekete, G. (ed.): A közösségi ökológia frontvonalai. (Frontiers in communities ecology.). Scientia Kiadó, Budapest (in Hungarian).
  Borhidi, A. (1996). Critical revision of the Hungarian plant communities, Janus Pannonius University, Pécs, p. 138.
  Borhidi A. & Sánta A. (eds.) (1999). Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól. 1-2. kötet. (Red Book of Hungarian plant communities. Vol. 1-2.) – TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest. 768 pp. (in Hungarian).
  Fekete, G., Molnár, Zs. & Horváth, F. (eds.) (1997). Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása és határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. (National Biodiversity Monitoring System II. Description and identification key of Hungarian habitats, and the National Habitat Classification System.) – The Hungarian Natural History Museum, Budapest, pp. 374. (in Hungarian).​

​​​

Western Carpathian calcicolous Pinus sylvestris forests

PAL.CLASS.: 42.542

 1. Izolované výskyty lesov borovice lesnej na vápencoch západnej časti Karpát obmedzené na niekoľko malých enkláv v Strážovských vrchoch, Veľkej Fatre, Pieninách, vnútrokarpatských kotlinách a v oblasti Erzgebirge. Charakteristická je absencia druhov Erica herbacea Polygala chamaebuxus. V podraste sa vyskytuje celý rad druhov s kontinentálnym rozšírením a väzbou na xerotermné stanovištia, vrátane endemických druhov západokarpatskej flóry.
 2. Rastlinstvo: stromová zložka – Pinus sylvestris; krovitá a bylinná zložka –  Linum flavum, Carex humilis, Carex alba, Calamagrostis varia, Pulsatilla slavica, Thymus carpathicus, Primula auricula ssp. hungarica, Globularia aphyllanthes, Campanula carpatica, Festuca tatraeDianthus nitidusDpraecox, Festuca tatrae, Cyanus triumfettii ssp. dominii, Minuartia langii, Soldanella carpatica, Campanula carpatica, C. serrata, Gentianella fatrae, G. lutescens subsp. carpatica, Koeleria tristis, Thymus pulcherrimus ssp. sudeticus, Iris aphylla ssp. Hungarica​
Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)

 

PAL.CLASS.: 42.21 to 42.23, 42.25

 1. Subalpínske a alpínske ihličnaté lesy (tvorené najmä smrekom obyčajným a smrekom východným).
  Podtypy:
  42.21 – Alpine and Carpathian sub-alpine spruce forests. Piceetum subalpinum – Lesy smreka obyčajného nižšieho subalpínskeho stupňa (korešponduje s našim 7. vegetačným stupňom) a osobitných stanovíšť horského stupňa (korešponduje s našim 5.-6. vegetačným stupňom) v oblasti vonkajších, stredných a vnútorných Álp. V oblasti vnútorných Álp sa často nadväzujú na horské smrekové lesy 42.22. Jedince smrekov sú často zakrpatené resp. stĺpovité a sú sprevádzané podrastom s výrazne subalpínskym charakterom. Patria sem tiež lesy smreka obyčajného nižšieho subalpínskeho stupňa Karpát.
  42.22 – Inner range montane spruce forests. Piceetum montanum – Lesy smreka obyčajného v horských oblastiach vnútorných Álp, charakteristické pre oblasti klimaticky nepriaznivé pre výskyt buka a jedle. Podobne lesy smreka obyčajného v horských a pahorkatinných oblastiach (stupňoch) vnútorných kotlín slovenských Karpát s výrazne kontinentálnym charakterom klímy.
  42.23 – Hercynian sub-alpine spruce forests – Subalpínske lesy smreka obyčajného vysokých pohorí Hercínskeho masívu (Bavorský les, Harz – nad 750 m, Erzegerbirge).
  42.25 – Peri-Alpine spruce forests – Spontánne spoločenstvá smreka obyčajného vyskytujúce sa vo výškovo alebo edaficky okrajových zónach rozšírenia výraznejšie zastúpených vegetačných typov horských stupňov vonkajších Álp, Karpát, Dinaríd, Jury, hercínskych pohorí a subalpínskeho stupňa Jury, západných pohorí hercínskeho masívu a Dinaríd.
 2. Rastlinstvo: stromová zložka – Picea abies; krovitá a bylinná zložka – Vaccinium spp.
Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests

 

PAL.CLASS.: 42.31, 42.32 a 42.35

 1. Lesy subalpínskeho a miestami horského stupňa s význačným zastúpením smrekovca opadavého alebo borovice limbovej. Tieto druhy môžu vytvárať čisté alebo zmiešané porasty, resp. sa môžu vyskytovať spolu so smrekom obyčajným alebo borovicou barinnou.
  Podtypy:
  42.31 – Eastern Alpine siliceous larch and arolla forests. Larici-Cembretum – Subalpínske lesy smrekovca opadavého, borovice limbovej alebo ich zmesí vo východnej a centrálnej časti Álp, najmä v pohoriach ich vnútornej časti, obyčajne na silikátových substrátoch, často s druhovo chudobným zložením podrastu s druhmi Vaccinium myrtillusRhododendron ferrugineumCalamagrostis villosaLuzula albida.
  42.32 – Eastern Alpine calcicolous larch and arolla forests. LaricetumLarici-Cembretum Rhododendretosum hirsuti – Subalpínske a horské lesy smrekovca opadavého, zmiešané smrekovcovo-smrekové lesy, lesy  borovice limbovej alebo zmiešané smrekovcovo-limbové lesy východnej a centrálnej časti Álp, najmä v pohoria ich vonkajšej časti, na vápnitých substrátoch, obyčajne s druhovo bohatým podrastom vrátene druhov  Erica herbaceaPolygala chamaebuxusRhododendron hirsutum alebo Pinus mugo.
  42.35 – Carpathian larch and arolla forests – Zriedkavé spoločenstvá smrekovca opadavého alebo borovice limbovej vyskytujúce sa v karpatskej oblasti ako čisté a zmiešané spoločenstvá resp.  ako zmesi so smrekom obyčajným.
 2. Rastlinstvo: stromová zložka – Larix decidua, Pinus cembra​

Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo –Rhododendretum hirsuti)

PAL. CLASS.: 31.5

 1. Spoločenstvá borovice horskej (kosodreviny), obyčajne s výskytom druhov rodu Rhododendron v suchých oblastiach vnútorných Álp, severných a severovýchodných častiach vonkajších Álp a Švajčiarskej Jury, vyšších pohoriach východnej časti hercínskeho masívu, Karpatoch, Apeninách, Dinaridoch, priľahlých častiach Pelagoníd, v pohoriach Pirin, Rila a Balkán.
 2. Rastlinstvo: stromová zložka – Pinus mugo, Rhododendron hirsutumR. ferrugineumRhodothamnus chamaecistus
 3. Korešpondujúce jednotky:
  German classification: „6905 Alpenrosengebüsch“, „6904 Latschengebüsch“

Biotopy nezaradené do NATURA 2000

Level 4

Medio-European acidophilous Quercus forests
EUNIS habitat type code G1.87

English name: Medio-European acidophilous oak forests
Slovenský názov: Sucho- a kyslomilné dubové lesy – časť A
Doslovný preklad: Stredoeurópske kyslomilné dubové lesy

Charakteristika
Lesy Quercus petraea, niekedy Quercus robur, jedného alebo oboch dubov a Fagus sylvatica, sprevádzaných podrastom sub-atlantických alebo submeriodionálnych acidofilných druhov, ktoré sa vyvinuli v strednej až juho-strednej Európe, mimo hlavného, Atlantikom ovplyvneného areálu zväzu Quercion. Kyslomilné lesy s dominanciou Quercus západo-hercýnskych pohorí a ich periférnych oblastí, ktoré vznikli za oceánickejších podmienok ako náhrada bukových lesov Luzulo-Fagion, sem boli priradené kvôli zdieľanej garnitúre sub-atlantických sprevádzajúcich druhov a podobnosti v celkovom vzhľade.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G1.87Medio-European acidophilous Quercus forestszhoda
Palaearctic Habitat Classification 19990541.57Medio-European acidophilous oak forestszhoda
CORINE Biotopes Classification 199141.57 zhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12Medio-European acidophilous oak forests41.57
Council of Europe Bern Convention Res. No. 4 1996Acidophilous oak forests41.5

» Level 5

Woodrush oak forests
EUNIS habitat type code G1.871

English name Woodrush oak forests
Slovenský názov Chlpaňové dubové lesy

Charakteristika
Mezotrofné, mezo-xerofilné až mezo-hygrofilné, na teplo stredne náročné kyslomilné lesy Quercus petraea, alebo občas Quercus robur, strednej Európy a priľahlých stredoeurópsky ladených oblastí na severozápade, zvyčajne s Luzula luzuloides, vyskytujúce sa v západo- a stredoeurópskych Hercýnskych pohoriach a ich predhoriach, na severnom a severovýchodnom predhorí Álp a na severnom (? – pozn. prekl.) a západnom predhorí Karpát.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G1.871Woodrush oak forestszhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12Woodrush oak forests41.571

» » Level 6

Central European dyer’s greenweed oak forests
EUNIS habitat type code G1.8712

English name Central European dyer’s greenweed oak forests
Slovenský názov Stredoeurópske dubiny s kručinkou farbiarskou

Charakteristika
Mezofilné alebo mezo-xerofilné, na teplo stredne náročné kyslomilné lesy Quercus petraea alebo niekedy Quercus robur, v niektorých častiach areálu s primiešanou Pinus sylvestris a občas Castanea sativa, stredoeurópskeho ladenia, s podrastom acidofilných druhov spolu s teplomilnými prvkami, a zvyčajne s Luzula luzuloides a Genista tinctoria, rozšírené v stredoeurópskych Hercýnskych pohoriach a na ich periférii, na severných a východných predhoriach Álp, konkrétne v Bavorsku, Dolnom Rakúsku, Burgenlande, Štajersku a Korutánsku a na severnom (? – pozn. prekl.) a západnom obvode Karpát.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G1.8712Central European dyer’s greenweed oak forestszhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12Central European dyer’s greenweed oak forests41.5712

Charakteristické druhy:
Pinus sylvestris, Genista tinctoria, Quercus petraea, Quercus robur, Castanea sativa, Luzula luzuloides.


» » Level 6

Pre-Carpathian beech-sessile oak forests
EUNIS habitat type code G1.8713

English name Pre-Carpathian beech-sessile oak forests
Slovenský názov Predkarpatské lesy duba zimného s bukom

Charakteristika
Mezofilné, kyslomilné lesy Quercus petraea bohaté na Fagus sylvatica, rozšírené v areáli kyslomilných dubín duba zimného s kručinkou, konkrétne na vysokých úpätiach východných Karpát, prevažne ako prechodné spoločenstvá k bukovo-hrabovým lesom so slabo vyvinutou bylinnou vrstvou, ktorá zahŕňa mnoho mezofilných druhov typických pre Fagetalia.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G1.8713Pre-Carpathian beech-sessile oak forestszhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12Pre-Carpathian beech-sessile oak forests41.5713

» » Level 6

Central European hygrophile acidophilous oak forests
EUNIS habitat type code G1.8714

English name Central European hygrophile acidophilous oak forests
Slovenský názov Stredoeurópske vlhko- a kyslomilné dubové lesy

Charakteristika
Mezo-hygrofilné, kyslomilné lesy Quercus petraea alebo Quercus robur typické pre centrum a východ areálu asociácie Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae, kyslomilného dubového lesa kručinkového, konkrétne v a okolo „českého štvoruholníka“ a na peri-panónskych a predkarpatských plošinách a nižších pahorkatinách východných Karpát, s bylinnou vrstvou často tvorenou monotónnymi trávnikmi hromadne rastúcich trávovitých druhov, konkrétne Molinia arundinacea alebo Carex brizoides.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G1.8714Central European hygrophile acidophilous oak forestszhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12Central European hygrophile acidophilous oak forests41.5714

Charakteristické druhy:
Quercus petraea, Quercus robur, Carex brizoides, Molinia arundinacea.


» » » Level 7

Peri-Bohemian giant moorgrass sessile oak forest
EUNIS habitat type code G1.87141

English name Peri-Bohemian giant moorgrass sessile oak forest
Slovenský názov Lesy duba zimného s bezkolencom trsťovitým okolia Českého masívu

Charakteristika
Kyslomilné lesy Quercus petraea Čiech, Štajerska, Burgenlandu, Transdunajska, slovenského Záhoria a južného Poľska s Molinia caerulea ssp. arundinacea. Niektoré spoločenstvá, konkrétne v Štajersku, Burgenlande (Pino-Quercetum roboris molinietosum) a na Záhorí (Molinio-Pinetum zahoricum) sú bohaté na Pinus sylvestris.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G1.87141Peri-Bohemian giant moorgrass sessile oak forestzhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12Peri-Bohemian giant moorgrass sessile oak forest41.57141

» Level 5

Illyro-Pannonic thermophile acidophilous oak forests
EUNIS habitat type code G1.873

English name Illyro-Pannonic thermophile acidophilous oak forests
Slovenský názov Ilýrsko-panónske teplo- a kyslomilné dúbravy

Charakteristika
Veľmi teplomilné acidofilné lesy Quercus petraea pahorkatín na periférii Panónskej nížiny a Ilýrskych kotlín Drávy a Sávy, tvoriace prechod medzi mierne teplomilnými submeriodionálnymi lesmi jednotky 41.57 (pozri hore) a teplomilnými sub-mediteránnnymi alebo lesostepnými lesmi jednotky 41.7 (lesy duba plstnatého).

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G1.873Illyro-Pannonic thermophile acidophilous oak forestszhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12Illyro-Pannonic thermophile acidophilous oak forests41.573

» » Level 6

Black broom-oak forests
EUNIS habitat type code G1.8731

English name Black broom-oak forests
Slovenský názov Dubiny so zanoväťou černejúcou

Charakteristika
Xero až mezofilné, teplo a kyslomilné lesy Quercus petraea, vyskytujúce sa zväčša na malých plochách na teplých južných strmých, kremencových, rulových, bridlicových alebo žulových svahoch v povodí Dunaja od Horného Rakúska cez Dolnorakúsky Waldviertel, Českú kotlinu, západné úpätia Apusenských vrchov, údolie Olt v Getickej plošine južných Karpát, juhovýchodné úpätia Karpatského oblúka, s Lembotropis nigricans (Cytisus nigricans) in the shrub layer and acidophilous species in the subshrub and herb layers, including Genista tinctoria, Digitalis grandiflora, Hieracium umbellatum, Hieracium sabaudum, Luzula luzuloides, Veronica officinalis, Deschampsia flexuosa (Avenella flexuosa), Convallaria majalis.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G1.8731Black broom-oak forestszhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12Black broom-oak forests41.5731

Charakteristické druhy:
Hieracium umbellatum, Genista tinctoria, Cytisus nigricans (Lembotropis nigricans), Quercus petraea, Digitalis grandiflora, Veronica officinalis, Luzula luzuloides, Convallaria majalis, Avenella flexuosa, Deschampsia flexuosa, Hieracium sabaudum.​

Level 3


 

Level 4​

Acidophilous Abies alba forests
EUNIS habitat type code G3.13

English name Acidophilous silver fir forests
Slovenský názov Kyslomilné lesy jedle bielej

Charakteristika
Lesy Abies alba a Abies alba-Picea abies, ktoré sa vyvinuli na kyslých pôdach Álp, Dinaríd, Karpát, Pyrenejí, Jury, hercýnskych pohorí a sverených Apenín, v biogeografickom areáli bučín zväzov Fagion medio-europaeum, Fagion illyricum alebo Fagion dacicum.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G3.13

Neutrophile medio-European Abies forests

zhoda

Palaearctic Habitat Classification 1999 05

42.13Acidophile medio-European fir forestszhoda
CORINE Biotopes Classification 199142.13 zhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12

Acidophile medio-European fir forests

42.13

» Level 5

Acidophile Hercynio-Alpine fir forests
EUNIS habitat type code G3.132

English name Acidophile Hercynio-Alpine fir forests
Slovenský názov Kyslomilné hercýnsko-alpínske jedľové lesy

Charakteristika
Kyslomilné jedľové lesy horských a podhorských polôh vonkajších Álp, Dinaríd, Karpát, severných Apenín, Pyrenejí, Jury a hercýnskeho oblúka s dominanciou Abies alba s rôznou prímesou Picea abiesFagus sylvatica alebo oboch.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G3.132

Acidophile Hercynio-Alpine fir forests

zhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12

Acidophile Hercynio-Alpine fir forests

42.132

» » Level 6

Peri-Alpine acidophile fir forests
EUNIS habitat type code G3.1321

English name Peri-Alpine acidophile fir forests
Slovenský názov Prialpské (perialpínske) kyslomilné jediny

Charakteristika
Kyslomilné jedľové lesy horských a podhorských polôh vonkajších Álp, západných Karpát, Jury, Českého Masívu, Schwarzwaldu, Vogéz, Centrálneho masívu (Francúzsko), Pyrenejí, pomiestne aj ďalších stredonemeckých hercýnskych pohorí, konkrétne Durínskeho lesa, ktoré sa vyvinuli na stanovištiach edaficky a mikroklimaticky nepraznivých buku, s prevládajúcou Abies alba sprevádzanou rôznou prímesou Picea abies s podrastom tvoreným elementmi Piceetalia a Fagetalia.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G3.1321

Peri-Alpine acidophile fir forests

zhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12

Peri-Alpine acidophile fir forests

42.1321

» » Level 6 – teoreticky aj na východnom Slovensku

Dacian acidophile beech fir forests
EUNIS habitat type code G3.1323

English name Dacian acidophile beech fir forests
Slovenský názov Dácke kyslomilné jediny

Charakteristika
Neutrofilné až kyslomilné porasty Abies alba alebo Abies albaPicea abies horského jedľovobukového stupňa juhovýchodných Karpát a Apusenských vrchov s podrastom pozostávajúcim z druhov jednotiek Fagetalia a Symphyto-Fagenion ako Pulmonaria rubraDentaria glandulosaSymphytum cordatumSalvia glutinosaActaea spicataRubus hirtusDryopteris filix-masAthyrium filix-femina.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G3.1323

Dacian acidophile fir forests

zhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12

Dacian acidophile fir forests

42.1323

» Level 5 – u nás sa nevyskytuje, teoreticky by sa však mohli nájsť analogické jednotky

Holy Cross fir forests
EUNIS habitat type code G3.134

English name Holy Cross fir forests
Slovenský názov Svätokrížske jedliny

Charakteristika
Pahorkatinné jedliny alebo porasty s prevahou jedle alebo jedľovo-borovicovo-dubové porasty na mezotrofných a acidofilných pôdach Malého Poľska v pohorí Svätý Kríž a v sub-karapatských pahorkatín s podrastom bohatým na papradiny, machy a nížinné lesné druhy spoločné s listnatými lesmi Tilio-Carpinetum.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G3.134

Holy Cross fir forests

zhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
EU Habitats Directive Annex IHoly Cross fir forest (Abietetum polonicum)91P0
Palaearctic Habitat Classification 2001 12

Holy Cross fir forests

42.134​

Level 3​


Level 4

Neutrophile medio-European Abies forests
EUNIS habitat type code G3.11

English name Neutrophile medio-European fir forests
Slovenský názov Mezotrofné stredoeurópske (subkontinentálne) jedľové lesy

Charakteristika
Jedľové (Abies alba) a smrekovo-jedľové lesy na neutrálnych alebo takmer neutrálnych pôdach Álp, Dinaríd, Karpát, Pyrenejí, Jury, hercýnskych pohorí a severných Apenín asociované s lesmi Fagion medio-europaeum, Fagion illyricum alebo Fagion dacicum.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G3.11

Neutrophile medio-European Abies forests

zhoda

Palaearctic Habitat Classification 1999 05

42.11Neutrophile medio-European fir forestszhoda
CORINE Biotopes Classification 199142.11 zhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12

Neutrophile medio-European fir forests

42.11

» Level 5 – len v Alpách, podobná jednotka však teoreticky existuje aj v Tatrách a inde

Inner Alpine neutrophile fir forests
EUNIS habitat type code G3.111

Slovenský názov Vnútroalpské mezotrofné jedliny


» » Level 6

Sorrel fir forests
EUNIS habitat type code G3.1111

English name Sorrel fir forests
Slovenský názov Kysličkové jedľové lesy

Charakteristika
Typické jedľové (Abies alba) lesy vnútorných Álp s prevládajúcim mull-moderovými druhmi ako Veronica urticifolia (Veronica latifolia), Melampyrum sylvaticum, Prenanthes purpurea, Oxalis acetosella, Luzula nivea; do tejto jednotky môžu byť zahrnuté všetky jedliny prechodných a vnútorných Álp s výnimkou jednoznačne kyslomilných alebo vápnomilných fácií, ako aj jednoznačne vymedzených jednotiek bezprostredne pod touto jednotkou.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G3.1111Sorrel fir forestszhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12Sorrel fir forests42.1111

» » Level 6

Tall herb fir forests
EUNIS habitat type code G3.1112

English name Tall herb fir forests
Slovenský názov Vysokobylinné jedľové lesy

Charakteristika
Jedliny vysokých polôh horného horského stupňa vnútroných Álp s Adenostyles alliariae, Geranium sylvaticum, Cicerbita alpina, Chaerophyllum villarsii, Peucedanum ostruthium, Alnus viridis Sorbus aucuparia.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G3.1112Tall herb fir forestszhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12Tall herb fir forests42.1112

» Level 5

Neutrophile Hercynio-Alpine fir forests
EUNIS habitat type code G3.112

English name Neutrophile Hercynio-Alpine fir forests
Slovenský názov Mezotrofné hercýnsko-alpínske jedľové lesy

Charakteristika
Mezotrofné jedľové lesy horských a podhorských polôh vonkajších Álp, Dinaríd, Karpát, severných Apenín, Pyrenejí, Jury a hercýnskeho oblúka s dominanciou Abies alba s rôznou prímesou Picea abiesFagus sylvatica alebo oboch.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G3.112Neutrophile Hercynio-Alpine fir forestszhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12Neutrophile Hercynio-Alpine fir forests42.112

» » Level 6

Peri-Alpine neutrophile fir forests
EUNIS habitat type code G3.1121

English name Peri-Alpine neutrophile fir forests
Slovenský názov Prialpské (perialpínske) mezotrofné jedľové lesy

Charakteristika
Mezotrofné jedľové lesy horských a podhorských polôh severných, západných, juhovýchodných a južných vonkajších Álp, Dinaríd, západných Karpát, severných Apenín, Pyrenejí, Jury a hercýnskeho oblúka, v areáli horských bukových lesov Fagion medio-europaeum, s dominanciou Abies alba s rôznou prímesou Picea abiesFagus sylvatica alebo oboch.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G3.1121Peri-Alpine neutrophile fir forestszhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12Peri-Alpine neutrophile fir forests42.1121

» Level 5– Rumunsko a Ukrajina (teoreticky môže zasahovať na východné Slovensko)

East Carpathian high montane fir forests
EUNIS habitat type code G3.114

English name East Carpathian high montane fir forests
Slovenský názov Východokarpatské horské jedliny

Charakteristika
Lesy s dominanciou Abies alba a Picea abies, sprevádzanými Fagus sylvatica, charakterizované prítomnosťou boreálnych prvkov v bylinnej vrstve, vyskytujúce sa na miernych svahoch horských polôh východných a južných Karpát s Hieracium rotundatum, Orthilia secunda, Moneses uniflora, Goodyera repens, Homogyne alpina, Soldanella hungarica ssp. major, Calamagrostis villosa, Calamagrostis arundinacea.

Zdroj:
Devillers, P., Devillers-Terschuren, J. and Vander Linden, C. (2001)

Vzťahy k ostatným klasifikáciám:

Klasifikáciakódnázovvzťah
EUNIS Habitat Classification 2003 08G3.114East Carpathian high montane fir forestszhoda

Kódové označenie v legislatívnych nástrojoch:

Právny nástrojOficiálny názov biotopuOficiálny kód biotopu
Palaearctic Habitat Classification 2001 12East Carpathian high montane fir forests42.114​