+421 45 53 14 111
Org

Štátna správa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Tel.: 02/5926 61 11-5
Web: www.mpsr.sk

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, boli k 30.09.2013 zrušené obvodné lesné úrady a od 1.10.2013 ich kompetencie vykonávajú okresné úrady, pozemkové a lesné odbory a odbory opravných prostriedkov, referáty pôdohospodárstva. Aktuálne informácie platné od 1.10.2013 sú na web stránke MV SR http://www.minv.sk