ForestPortal » Odborná sekcia I. » Lesnícke organizácie
+421 45 53 14 111
Org

Lesnícke organizácie

Lesníctvo je tak ako iné odvetvia štátu organizované v určitej štruktúre, ktorá zabezpečuje jeho riadne fungovanie. V princípe možno všetky organizácie a inštitúcie zabezpečujúce chod lesníctva a obhospodarovanie lesov na Slovensku podľa zamerania rozčleniť do štyroch skupín. Prvou je štátna správa lesného hospodárstva, ktorá pôsobí vo viacerých úrovniach a zabezpečuje spravovanie a kontrolu obhospodarovanie lesov. Druhou skupinou tvoria štátne a neštátne subjekty podnikajúce v lesnom hospodárstve a realizujúce praktické obhospodarovanie lesov. Tretiu skupinu pozostáva z odborných subjektov lesného hospodárstva a štvrtá je tvorená rozličnými záujmovými organizáciami pôsobiacimi na Slovensku, obhajujúcimi konkrétne záujmy svojich členov.​​