+421 45 53 14 111
file

Program rozvoja vidieka

Lesné hospodárstvo a produkcia dreva sú v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ podporované najmä ako súčasť rozvoja vidieka.
 
Rozvoj vidieka je ‚druhým pilierom‘ CAP zameraným na posilňovanie sociálnej, environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vidieckych oblastí. CAP k tomuto prispieva prostredníctvom troch dlhodobých cieľov:
    • zvyšovaním konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
    • zabezpečením trvalo udržateľného obhospodarovania prírodných zdrojov a podporou opatrení v oblasti klímy
    • dosiahnutím územnej vyváženosti rozvoja vidieckych ekonomík a komunít, vrátane tvorby a zachovania pracovných miest

Tieto ciele sú pre Slovensko špecifikované Programom rozvoja vidieka (PRV) a spolufinancované z Európskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a z vnútroštátnych rozpočtov. Európska komisia schválila 13. februára 2014 Program rozvoja vidieka, ktorý  predstavoval pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020. 

Popri poľnohospodárstve a ďalších aktivitách týkajúcich sa vidieka je z operačného programu financovaná aj výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest a prístupu k lesnej pôde.
 

Rozpočet EPFRV na programové obdobie 2014 – 2020 predstavoval približne  2 099 mil. EUR (1 559 mil. EUR. z EPFRV a 540 mil. EUR zo štátneho rozpočtu). Podľa prechodného nariadenia o SPP (prijatého Európskou komisiou 23. decembra 2020) sa PRV podmienečne predĺžili aj na roky 2021 a 2022. V dôsledku predĺženia budú mnohé projekty a režimy, ktoré sú zahrnuté do programov rozvoja vidieka, pokračovať až do konca roka 2025.

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky aktualizovaný na roky 2014 – 2022 nájdete tu.
Aktualizovanú Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 nájdete tu.