+421 45 53 14 111
file

Legislatíva v oblasti lesného hospodárstva

Všeobecne platné predpisy

 • Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (v znení zákonov  275/2007 Z. z., 359/2007 Z. z., 360/2007 Z. z., 540/2008 Z. z., 499/2009 Z. z., 117/2010 Z. z., 96/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 115/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 182/2014 Z. z., 125/2016 Z. z., 153/2017 Z. z., 110/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 158/2019 Z. z., 355/2019 Z. z., 120/2021 Z. z., 310/2021 Z. z., 389/2021 Z. z., 6/2022 Z. z.). – aktuálne znenie nájdete tu
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov (v znení zákonov  464/2002 Z. z., 176/2004 Z. z., 545/2004 Z. z., 184/2009 Z. z., 324/2012 Z. z., 61/2015 Z. z.) – aktuálne znenie nájdete tu
 • Vyhláška MP SR č 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva (v znení č.176/2011 Z. z.) – aktuálne znenie nájdete tu
 • Vyhláška MP SR č. 65/1995 Zb. o evidencii lesných pozemkov a stavieb – aktuálne znenie nájdete tu
 • Vyhláška 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa (v znení č.15/2015 Z. z., 537/2021 Z. z.) – aktuálne znenie nájdete tu
 • Vyhláška 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi (v znení č. 206/2019 Z. z.) – aktuálne znenie nájdete tu
 • Vyhláška MPSR č 397/2006 Z.z. o lesnej stráži – aktuálne znenie nájdete tu
 • Vyhláška MPRV SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii (v znení č. 321/2020 Z. z.) – aktuálne znenie nájdete tu
 • Uznesenie vlády SR č. 549 /2007 – Národný lesnícky program SR
 • Uznesenie vlády SR č. 990/2007 – Zmiernenie dôsledkov hynutia smrečín na Slovensku
 • Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu (v znení 329/1996 Z.z.) aktuálne znenie nájdete tu
 • Vyhláška MPSR č. 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov – aktuálne znenie nájdete tu

Legislatíva upravujúca tvorbu PSL

 • Zákon NZ ČSSR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (Zákon NRSR č. 138/2004 Z.z.  úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 215/2002 Z.z. a zákonom č. 527/2003 Z.z.)
 • Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov (v znení zákonov 293/1992 Zb., 323/1992 Z.z.,  187/1993 Z.z.,  180/1995 Z.z.,  222/1996 Z.z., 80/1998 Z.z., 256/2001 Z.z., 420/2002 Z.z., 518/2003 Z.z., 217/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 549/2004 Z.z., 571/2007 Z.z., 285/2008 Z.z. a zákona č. 499/2009)
 • Zákon SNR č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov  (v znení zákonov č. 42/1992 Zb.,  93/1992 Zb., 542/1992 Zb., 186/1993 Z. z 205/1996 Z.z.,  64/1997 Z.z.,  80/1998 Z.z.,  72/1999 Z .z.,  175/1999 Z.z., 456/2002 Z.z.,  172/2003 Z.z.,  504/2003 Z.z.,  12/2004 Z.z., 549/2004 Z.z.,  595/2006 Z.z., 523/2007 Z.z.,  571/2007 Z.z., 285/2008 Z.z.  396/2009 Z.z. a  139/2010 Z.z.)
 • Zákon č. 180/1995 Z. z o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z.z., zákonov č. 80/1998, 219/2000 Z.z.,  193/2001 Z.z.   419/2002 Z.z.,  503/2003 Z.z., 542/2004 Z.z.)
 • Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov ( v znení zákonov 127/1994Z.z., 287/1994 Z.z., 171/1998 Z.z., č. 211/2000 Z.z., 332/2007 Z.z.)
 • Zákon NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v znení zákonov. 275/2007 Z.z., 454/2007 Z.z., 287/2009 Z.z., 117/2010 Z.z. a 145/2010 Z.z.)
 • Zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov ( v znení zákonov č. 423/2003 Z.z., 346/2007 Z.z. a  600/2008 Z.z.)
 • Zákon NR SR č. 656/2004 Z. z o energetike (v znení zákonov  555/2005 Z.z., zákona č. 238/2006 Z.z., 107/2007 Z.z., 68/2008 Z.z., 112/2008 Z.z., 283/2008 Z.z., 476/2008 Z.z., 73/2009 Z.z., 293/2009 Z.z., 309/2009 Z.z., 136/2010 Z.z. a 142/2010 Z.z.)
 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 525/2003 Z.z., 205/2004 Z.z., 364/2004 Z.z., 587/2004 Z.z., 15/2005 Z.z., 479/2005 Z.z., 24/2006 Z.z., 359/2007 Z.z., 454/2007 Z.z., 515/2008 Z.z. a 117/2010 Z.z.)
 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (v znení zákonov 587/2004 Z.z., 230/2005 Z.z., 479/2005 Z.z., 532/2005 Z.z., 359/2007 Z.z., 514/2008 Z.z., 515/2008 Z.z., 384/2009 Z.z. a 134/2010 Z.z.)
 • Zákon NR SR č. 3/2002 Z.z. – úplné znenie zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)( čiastka 3/2002) v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 222/1996 Z.z., 255/2001 Z.z., 419/2002 Z.z., 173/2004 Z.z., zákona č. 568/2007 Z.z., 669/2007 Z.z., zákona č. 384/2008 Z.z.,  304/2009 Z.z. a 103/2010Z.z.)
 • Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (v znení zákonov  747/2004 Z.z.,  628/2005 Z.z. a 207/2008 Z.z.)
 • Zákon NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (v znení zákonov  217/2004 Z.z., 549/2004 Z.z.)
 • 138/2010 Z.z. – Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli (platnosť nadobudne od 1.1.2011)
 • Vyhláška MP SR č. 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa
 • Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášok MP č. 492/2006 Z.z., 638/2007 Z.z. a 579/2008 Z.z.)
 • Vyhláška MŽP SR č. 221/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii
 • Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, a o opatreniach na ochranu vôd a technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
 • Vyhláška ÚGaK SR č. 300/2009 Z.z. zo 14. júla 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška ÚGaK SR č. 461/2009 Z.z. z 28. októbra 2009,ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MP SR č. 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
 • Vyhláška MP SR č. 571/2004 Z.z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii (zrušená zákonom 138/2010 Z.z. platnosť končí 31.12.2010)
 • Vyhláška MP SR č. 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii (predpis zrušený zákonom 326/2005 Z.z. – platný do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného predpisu)
 • Vyhláška MP SR č. 65/1995 Z.z. o evidencii lesných pozemkov a stavieb (predpis zrušený zákonom 326/2005 Z.z. – platný do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného predpisu)
 • Vyhláška MLVH SSR č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu (v znení vyhlášky MP SR č. 329/1996 Z. z). (predpis zrušený zákonom 326/2005 Z.z. – platný do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného predpisu)
 • Vyhláška FMTIR č. 12/1978 Zb. o ochrane lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti (predpis zrušený zákonom 326/2005 Z.z. – platný do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného predpisu)
 • Vyhláška 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

Reprodukčný materiál

 • Zákon č. 217/2004 o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov (zrušený zákonom č. 138/2010 Z.z. – účinnosť do 31.12.2010)
 • Vyhláška MP SR č. 571/2004 Z.z. o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní (zrušená zákonom č. 138/2010 Z.z. – účinnosť  do 31.12.2010)
 • Zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov (zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011)