+421 45 53 14 111
file

Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky (AP NLP SR)

Akčný plán (AP) NLP SR na roky 2009-2013 sa vypracoval na základe uznesení vlády SR a NR SR, ktorými sa schválil, resp. vzal na vedomie NLP SR. AP nadväzuje na obsah a štruktúru NLP SR (strategické ciele, priority, rámcové ciele) a rozpracováva jeho rámcové ciele (v celkovom počte 56) na jednotlivé opatrenia.

Všetky rezorty, ktoré v určitých oblastiach svojej pôsobnosti súvisia s lesníctvom (ministerstvo životného prostredia, hospodárstva, obrany, vnútra, zdravotníctva, školstva, výstavby a regionálneho rozvoja, práce, sociálnych vecí a rodiny) sa zahrnuli do prípravy AP a niektoré z nich predložili návrhy opatrení vrátane ich predpokladaného finančného zabezpečenia. V odvetví lesného hospodárstva sa na vypracovaní návrhu opatrení podieľali vlastníci a obhospodarovatelia štátnych a neštátnych lesov, odborné lesnícke organizácie, záujmové organizácie a združenia.

Pri realizácii AP sa predpokladá využitie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka, zo štátnej podpory lesníctva z rozpočtovej kapitoly rezortu pôdohospodárstva, štátnej pomoci, vlastných zdrojov vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ako aj z rozpočtových kapitol a operačných programov niektorých súvisiacich rezortov. Budú sa tiež vytvárať podmienky na využitie ďalších fondov a výdavkových programov Európskej únie (EÚ), ako sú: LIFE+, 7. výskumný rámcový program, program inteligentná energia pre Európu, programy zamerané na konkurencieschopnosť a inovácie, vzdelávanie a prípravu. Pretože finančná náročnosť navrhovaných opatrení je vyššia než objem predpokladaných finančných zdrojov jednotlivé opatrenia sa budú realizovať podľa ich naliehavosti