file

UNECE

Európska hospodárska komisia OSN (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE)

Európska hospodárska komisia (EHK) OSN bola založená v roku 1947. Je jednou z piatich regionálnych komisií OSN. Jej hlavným cieľom je podporovať celoeurópsku hospodársku integráciu. S týmto cieľom spája 56 krajín Európy (vrátane Turecka, Cypru a Izraela), bývalého Sovietskeho zväzu (Ruská federácia + stredoázijské republiky) a Severnej Ameriky (USA a Kanada). Pozorovateľmi sa môžu stať aj ostatné členské štáty OSN. Štatút pozorovateľa má aj vyše 70 medzinárodných odborných a iných mimovládnych organizácií.  Ide teda o viac než európsku iniciatívu, nie však o iniciatívu globálnu. 

Región EHK OSN

Región EHK OSN

Krajiny regiónu UNECE (EHK OSN) vedú dialóg a spolupracujú v oblasti ekonomických a sektorových otázok a problémov. V rámci toho poskytujú analýzy, politické poradenstvo a pomoc vládam členských štátov v oblasti hospodárstva, spolupráce s inými globálnymi aktérmi a stakeholdermi, najmä podnikateľským spoločenstvom. EHK OSN tiež zostavuje normy, štandardy a dohovory, aby sa uľahčila medzinárodná spolupráca vnútri i mimo regiónu. Lesnícka a drevárska problematika sa zabezpečuje v rámci programu Timber.

UNECE má 9 pracovných oblastí:
   • Ekonomická spolupráca a integrácia
   • Environmentálna politika  
   • Lesy – činnosť v tejto oblasti je organizačne zabezpečená spoločnou Sekciou UNECE/FAO pre lesníctvo  a drevo (Forestry and Timber Section)
   • Bývanie a pôda
   • Obyvateľstvo
   • Trvalo udržateľná energia
   • Štatistika
   • Obchod
   • Doprava
 

Sekcia UNECE/FAO pre lesníctvo a drevo

Spoločná  Sekcia EHK/FAO pre lesníctvo  a drevo podporuje aktivity týkajúce sa lesov v EHK regióne, zabezpečuje Sekretariát Výboru EHK pre lesy a lesný priemysel (UNECE Committee on Forests and the Forest Industry, COFFI) a Európskej lesníckej komisie FAO (EFC FAO). Jej cieľom je implementácia EHK/FAO Integrovaného programu práce UNECE/FAO Integrated Programme of Work (IPoW).

Integrovaný program práce je celkovo zameraný najmä na „podporu členských štátov a organizácii ekonomickej spolupráce v ich úsilí trvalo udržateľne obhospodarovať lesy tak, aby tieto poskytovali produkty a služby verejnosti.

V súlade so snahou OSN posilniť vnútornú konzistentnosť a „dodávať jednom“, EHK OSN a FAO formalizovali svoje viac ako sedemdesiatročné partnerstvo v dohode o podpore implementácie integrovaného programu práce v lesnom hospodárstve.

V roku 2017 EHK a FAO oslávili sedemdesiat rokov spolupráce a spoločnej práce v regióne. COFFI a FAO EFC začali pracovať na mobilizácii dreva pre rekonštrukciu Európy a pomoci pri náprave stáročí nesprávneho využívania lesnej pôdy už v roku 1947. Z tohto jednoduchého a účelného cieľa sa spoločná práca vyvinula do trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch a zabezpečenia poskytovania mnohých ďalších produktov a služieb lesov.

Viac podrobností o práce sekcie nájdete (v anglickom jazyku) tu. 

Tímy špecialistov pre IPW ECE COFFI a FAO EFC 

Tímy špecialistov, skrátene TŠ (Teams of Specialists, ToS) majú za úlohu podporovať implementáciu Integrovaného programu práce, poskytovať poradenstvo a pracovať na konkrétnych projektoch. Ich mandát je určený COFFI a EFC a každoročne podávajú správy o svojej činnosti Pracovnej skupine pre lesnícku štatistiku, ekonomiku a manažment.

Každý tím špecialistov sa zoberá jednou alebo viacerými zo štyroch hlavných oblastí práce (Vyhodnocovanie údajov, Politický dialóg a poradenstvo, Komunikácia a dosah, Budovanie kapacít) ako aj celkovou implementáciou Programu.

   • ToS on Sustainable Forest Products – TŠ pre trvalo udržateľné produkty lesa
   • ToS on Monitoring Sustainable Forest Management – TŠ pre monitoring trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
   •  ToS on Boreal Forests – TŠ pre boreálne lesy
   • ToS on Forest Communication – Forest Communicators‘ Network – TŠ pre lesnícku komunikáciu – Sieť lesných komunikátorov
   • ToS on Forest Products and Wood Energy Statistics – TŠ pre štatistiku lesných produktov a energie z dreva