+421 45 53 14 111
file

Lesnícka politika Európskej únie

Európska únia sa s členskými štátmi delí o niekoľko kompetencií vzťahujúcich sa k lesu, najmä v oblasti  životného prostredia, klímy a pôdohospodárstva. Pri využívaní týchto kompetencií EÚ rešpektuje princíp subsidiarity. Najmä ochrana lesov je základnou súčasťou opatrení EÚ v oblasti životného prostredia a právomocí EÚ založených na článkoch 191 – 192 Zmluvy o fungovaní EÚ, ako potvrdil Európsky súdny dvor.

·        Strategické dokumenty (nie sú právne záväzné pre členské štáty, predstavujú však záväzok pre Európsku komisiu):

 • Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ do roku 2030, prijatá Európskou komisiou v júli 2021, je jednou z hlavných iniciatív Európskej zelenej dohody a vychádza zo Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Originálne (anglické) znenie nájdete tu.
 • Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 (originálne znenie ak preklady do jazykov členských štátov nájdete tu) považuje lesy za mimoriadne dôležité pre biodiverzitu, reguláciu klímy a vody, produkciu materiálov, liečivých rastlín a potravín, zachytávanie a uskladňovanie uhlíka, čistenie vody a ovzdušia. Zahŕňa niekoľko opatrení vzťahujúcich sa k lesom, ktorými sa Európska komisia zaväzuje:
    • Zabezpečiť prísnu ochranu všetkých pralesov a „starých lesov“ – ktoré sú domovom množstva druhov rastlín a živočíchov a viažu značné množstvo uhlíka.
    • Vypracovať odporúčania (guidelines) pre prírode bližšie hospodárenie v lesoch – ktoré povedú k udržateľnejšiemu využívaniu lesných zdrojov a k zdravším a odolnejším lesom s vyššou biodiverzitou.
    • Vypracovať odporúčania (guidelines) pre zalesňovanie nelesných pôd a výsadbu stromov šetrné k biodiverzite – zaručujúce, že správne stromy budú vysádzané na správnych miestach v správnom čase, zakladajúc zmiešané porasty prispôsobené súčasným a budúcim výzvam.
    • Do r. 2030 vysadiť 3 miliardy dodatočných (additional) stromov – významne zvýšiť výmeru lesov v EÚ, uložiť CO2 a poskytnúť životný priestor pre živočíšne a rastlinné druhy.

Stratégia v oblasti biodiverzity tiež stanovuje ambiciózne ciele v oblasti ochrany prírody, vrátane rozširovania Európskej sústavy chránených území EÚ a zavedenia režimu prísnej ochrany na jednej tretine výmery chránených území. Kľúčovým záväzkom je, že všetky chránené oblasti by mali byť manažované efektívne, a to aj prostredníctvom jasne stanovených cieľov ochrany a vhodného monitorovania. Právne nezáväzné odporúčania (guidelines) Natura 2000 a lesy, dostupné aj v slovenskom preklade, sú dostupné od roku 2014 (predchádzajúca verzia umožňujúca sledovať vývoj problematiky je dostupná tu). Ďalšie prílohy sú dostupné len v anglickom jazyku tu a tu. Na revízii a aktualizácii sa pracovalo v r. 2021

·     Legislatíva EÚ a ďalšie politiky a nástroje týkajúce sa lesov – Okrem všeobecného politického rámca daného stratégiou EÚ v oblasti lesného hospodárstva, sú lesy a lesné hospodárstvo na úrovni EÚ pokryté množstvom právne záväzných smerníc a nariadení, ako aj ďalších nástrojov týkajúcich sa lesov EÚ. Sú to najmä:

    • Legislatíva EÚ v oblasti (ochrany) prírody – Smernica o biotopoch (originál a preklady do jazykov členských štátov) a Smernica o vtákoch (originál a preklady do jazykov členských štátov) sú piliermi ochrany prírody v EÚ, pričom Natura 2000 je najrozsiahlejšou svetovou sústavou (sieťou) chránených území. Výmera lesov zahrnutých do sústavy, ako aj požiadavky týkajúce sa ich manažmentu, monitoringu a ochrany, významne ovplyvňujú lesné hospodárstvo v celej EÚ.
    • Nariadenie EÚ v oblasti dreva z r. 2010 (European Union Timber Regulation, EUTR) – záväzne stanovuje povinnosti hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú drevo a výrobky z dreva na trh, a bráni obchodovaniu s nezákonne vyťaženým drevom a výrobkami z dreva (originálne znenie a preklady do jazykov členských štátov nájdete tu).
     • FLEGT (Vymáhateľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve – Forest Law Enforcement, Governance and Trade) – sa tiež zaoberá ilegálnymi ťažbami dreva a sociálnymi, ekonomickými a environmentálnymi škodami, ktoré tieto ťažby spôsobujú. Akčný plán FLEGT bol prijatý v r. 2003.
    • Nariadenie LULUCF (Nariadenie o využívaní pôdy, zmenách využívania pôdy a lesnom hospodárstve – Land use, land-use change, and forestry, niekedy zmieňované aj ako  Forestry and other land use (FOLU)) – sa týka zmeny klímy a implementuje dohodu medzi lídrami EÚ z októbra 2014 o tom, že všetky sektory by mali prispievať k cieľu EÚ v oblasti znižovania emisií do roku 2030, vrátane sektora pôdohospodárstva.
    • Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov z r. 2018 (originálne znenie a preklady do jazykov členských štátov nájdete tu) stanovuje záväzný cieľ pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov pre EÚ do r. 2030 vo výške najmenej 32 % a obsahuje opatrenia pre rôzne rezorty za účelom jeho dosiahnutia. Zahŕňa aj sprísnené kritériá pre zlepšenie udržateľnosti bioenergie.
    • Fond rozvoja vidieka  – Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (CAP) poskytuje finančnú podporu vidieckym oblastiam a krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť financovať opatrenia v oblasti lesného hospodárstva prostredníctvom svojich národných programov rozvoja vidieka (u nás Program rozvoja vidieka SR) .
    • Podpora výskumu – Pôdohospodársky výskum a inovácie v EÚ sa riadia dlhodobým strategickým prístupom, ktorý sa zameriava na vytváranie hodnoty z pôdy prostredníctvom udržateľnej prvovýroby a podpory inovácií na vidieku.
    • Stratégia biohospodárstva – jej cieľom je urýchliť zavádzanie udržateľného európskeho biohospodárstva a prispieva k Európskej zelenej dohode, ako aj k stratégiám inovácie v oblasti priemyslu, obehového hospodárstva a čistej energie.
    • Program LIFE je nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Na roky 2021 – 2027 bol schválený rozpočet vo výške 5,43 miliardy EUR so štyrmi podprogramami LIFE: príroda a biodiverzita; obehové hospodárstvo a kvalita života; zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej; a prechod na čistú energiu.
    • Smernica o lesnom reprodukčnom materiáli (smernica 1990/105/ES) sa vzťahuje na produkciu a uvádzanie na trh lesného reprodukčného materiálu v rámci EÚ.