+421 45 53 14 111
file

Pan-európske kritériá a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov – preklad

Kritériá a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (K&I TUOL) sú jednak hlavným nástrojom pre monitorovanie posudzovanie, implementáciu a  podporu TUOL pomocou poskytovania relevantných informácií tvorcom rozhodnutí, jednak pomáhajú svojou štruktúrou zadefinovať a pochopiť TUOL v danej krajine alebo regióne. Z tohto dôvodu sú jednotlivé procesy občas nazývané aj K&I procesmi.

Prvý Pan-európsky súbor kritérií a indikátorov bol prijatý 3. Ministerskou konferenciou o ochrane lesov v Európe v Lisabone v r. 1998 ako Príloha 1 k lisabonskej Rezolúcii L2. V nasledujúcich rokoch bol tento súbor zrevidovaný a následne bol vylepšený súbor indikátorov schválený 4. Ministerskou konferenciou vo Viedni r. 2003. 

Chápanie úlohy K&I sa neustále mení. Čiastočne to vyplýva z praktických skúseností s ich využívaním, čiastočne to odráža nové hrozby a tlaky, ktorým lesy čelia (napr. klimatická zmena), a nové požiadavky na lesy prichádzajúce z iných odvetví (napr. drevospracujúci alebo energetický sektor). Preto signatárske krajiny FOREST EUROPE počas predsedníctva Španielska prikročili k aktualizácii pan-európskeho súboru K&I TUOL za účasti signatárov a pozorovateľov, ako aj ďalších zainteresovaných organizácií a sektorov. V súčasnosti platný súbor Aktualizovaných pan-európskych indikátorov bol prijatý v júli 2015 na Stretnutí na úrovni expertov a predložený na schválenie 7. Ministerskej konferencii v Madride v októbri 2015.

LESNÍCKA POLITIKA A ORGANIZÁCIA SEKTORA

 1. Národné lesnícke programy alebo ekvivalenty
 2. Inštitucionálne rámce
 3. Právny a regulačný rámec: národný (a/alebo sub-národný) a medzinárodné záväzky
 4. Finančné a ekonomické nástroje
 5. Informácie a komunikácia

KRITÉRIUM 1: UDRŽANIE A PRIMERANÝ ROZVOJ LESNÝCH ZDROJOV A ICH PRÍSPEVKU DO GLOBÁLNEHO KOLOBEHU UHLÍKA

 

C.1 Politiky, inštitúcie a nástroje pre udržanie a primeraný rozvoj lesných zdrojov a ich príspevky do globálneho kolobehu uhlíka 

1.1 Výmera lesa

Plné znenie: Výmera lesa a ostatných pozemkov s drevinami1 a zmeny tejto výmery členené podľa typu lesa2, dostupnosti pre produkciu dreva a podielu lesa a ostatných zalesnených pozemkov na celkovej výmery súše [danej krajiny]

 •  
 • ostatné pozemky s drevinami: pozemky so stromami vyššími ako 5 m a zápojom 5 – 10%, alebo stromami schopnými na danom stanovišti dosiahnuť tieto hodnoty v dospelosti, alebo s kombinovanou pokrývkou krov a stromov nad 10%, nezahŕňa pozemky s prevládajúcim využitím na poľnohospodárstvo alebo mestské účely.
 • typ lesa: lesy ihličnaté, listnaté a zmiešané
 •  

   

1.2 Zásoba dreva 

Plné znenie: Zásoba dreva v lesoch a na ostatných pozemkoch s drevinami členená podľa typu lesa a dostupnosti pre produkciu dreva

1.3 Veková štruktúra 

Plné znenie: veková štruktúra a/alebo rozdelenie hrúbok lesa a ostatných pozemkov s drevinami, členená podľa dostupnosti pre produkciu dreva

1.4 Uhlík v lesoch 

Plné znenie: zásoba uhlíka a jej zmeny v lesnej biomase, lesných pôdach a vyťažených produktoch z dreva

KRITÉRIUM 2: UDRŽANIE ZDRAVOTNÉHO STAVU A VITALITY LESNÝCH EKOSYSTÉMOV

 

C.2 Politiky, inštitúcie a nástroje pre udržanie zdravia a vitality lesných ekosystémov

2.1 Depozície a koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší

Plné znenie: Depozície a koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší v lesoch a na ostatných pozemkoch s drevinami.

2.2 Stav pôd

Plné znenie: Chemické vlastnosti (pH, nasýtenosť sorpčného komplexu, C/N, organický C, obsah báz) v lesoch a na ostatných zalesnených pozemkoch, majúce vzťah k zakysľovaniu pôd a eutrofizácii, členené podľa hlavných pôdnych typov

2.3 Defoliácia

Plné znenie: Defoliácia jednej alebo viacerých hlavných drevín v lesoch a na ostatných pozemkoch s drevinami v každej členené podľa tried defoliácie

2.4 Poškodenie lesa

Plné znenie: Lesy a ostatné pozemky s drevinami s poškodením, členené podľa prvotného škodlivého činiteľa (abiotické, biotické a človekom spôsobené)

2.5 Degradácia lesných pozemkov

Plné znenie: Trendy v degradácii lesných pozemkov

KRITÉRIUM 3: UDRŽANIE A PODPORA PRODUKČNEJ FUNKCIE LESOV (DREVNÉ AJ NEDREVNÉ PRODUKTY)

 

C.3 Politiky, inštitúcie a nástroje pre udržanie a podporu produkčnej funkcie lesov

3.1 Prírastky a ťažby

Plné znenie: Rovnováha medzi  čistým ročným prírastkom a ročnou ťažbou dreva v lesoch využiteľných pre produkciu dreva

3.2 Surové drevo

Plné znenie: Množstvo a trhová hodnota surového dreva1 

 1. surové drevo (v origináli roundwood): všetko vyťažené a priblížené drevo, resp. drevo predané na pni (nezahŕňa straty pri ťažbe, ktoré ostávajú v lese, ani mŕtve drevo)

3.3 Nedrevné produkty

Plné znenie: Množstvo a trhová hodnota nedrevných produktov z lesa a ostatných pozemkov s drevinami

3.4 Služby

Plné znenie: Hodnota predaných služieb na lesných pozemkoch a ostatných pozemkoch s drevinami

KRITÉRIUM 4: UDRŽANIE, OCHRANA A PRIMERANÝ ROZVOJ BIOLOGICKEJ DIVERZITY V LESNÝCH EKOSYTÉMOCH

C.4 Politiky, inštitúcie a nástroje pre udržanie, ochranu a primeraný rozvoj biologickej diverzity v lesných ekosystémoch

4.1 Diverzita drevín

Plné znenie: Výmera lesa a ostatných pozemkov s drevinami členená podľa počtu vyskytujúcich sa drevín

4.2 Obnova

Plné znenie: Celková výmera lesa členená podľa pôvodu porastu1   a výmera ročnej obnovy lesa2 a ročnej expanzie lesa3

 1. Pôvod porastu (ľubovoľného veku): z prirodzenej alebo umelej obnovy (sadbou alebo sejbou) alebo z výmladkov
 2. Výmera ročnej obnovy: výmera obnovená obnovnou ťažbou v danom roku
  • Expanzia lesa (rozširovanie lesa) –  na nelesné pozemky (nejde teda o obnovu)


4.3  Prirodzenosť

Plné znenie: Výmera lesa a ostatných pozemkov s drevinami členená podľa tried prirodzenosti1

 1. Trieda prirodzenosti: lesy nenarušené človekom (pralesy), lesy prirodzené (poloprírodné) a plantáže. V podrobnejšom členení sa lesy prirodzené delia na porasty založené prirodzenou obnovou, umelo, porasty naturalizovaných introdukovaných drevín, výmladkové porasty a porasty neznámeho pôvodu. Plantáže sa delia na plantáže domácich a introdukovaných drevín. 

4.4 Introdukované dreviny

Plné znenie: Výmera lesných pozemkov a ostatných pozemkov s drevinami s prevládajúcimi1 introdukovanými drevinami

 1. Pozemky s prevládajúcim lesnými drevinami: nad 50% kruhovej základne 

4.5 Mŕtve drevo

Plné znenie: Objem stojaceho a ležiaceho mŕtveho dreva na lesných pozemkoch a ostatných pozemkoch s drevinami

4.6 Génové zdroje

Plné znenie: Výmera obhospodarovaná za účelom ochrany a využívania lesných génových zdrojov (in situ a ex situ) a výmera obhospodarovaná za účelom produkcie semena

4.7 Fragmentácia lesov

Plné znenie: Výmera súvislého lesa a fragmentov lesa oddelených nelesnými pozemkami

4.8 Ohrozené lesné druhy

Plné znenie: Počet ohrozených lesných druhov podľa kategórií Červených zoznamov IUCN v pomere k celkovému počtu lesných druhov

4.9 Chránené lesy

Plné znenie: Výmera lesov a ostatných pozemkov s drevinami chránených za účelom zachovania biodiverzity, krajiny alebo osobitných prírodných prvkov členená podľa MCPFE kategórií

4.10 Bežné druhy vtákov

Plné znenie: Výskyt bežných druhov hniezdiacich vtákov závislých na lesných ekosystémoch

KRITÉRIUM 5: UDRŽANIE A PRIMERANÉ ZLEPŠENIE OCHRANNÝCH FUNKCIÍ V OBHOSPODAROVANÍ LESOV (NAJMÄ PÔDOOCHRANNEJ A VODOOCHRANNEJ)


C.5 Politiky, inštitúcie a nástroje pre udržanie a primerané zlepšenie ochranných funkcií v obhospodarovaní lesov

5.1 Ochranné funkcie – pôda, voda a ďalšie ekosystémové funkcie – infraštruktúra a obhospodarované prírodné zdroje 

Plné znenie: Výmera lesa a ostatných pozemkov s drevinami vyhlásená pre prevenciu erózie pôdy, ochranu vodných zdrojov, udržanie ostatných ochranných funkcií, ochranu infraštruktúry a obhospodarovaných prírodných zdrojov pred prírodnými hrozbami. 

KRITÉRIUM 6: UDRŽANIE OSTATNÝCH SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH FUNKCIÍ A PODMIENOK

C.6 Politiky, inštitúcie a nástroje pre udržanie ostatných sociálno-ekonomických funkcií a podmienok

6.1 Lesné majetky

Plné znenie: Počet  lesných majetkov členený podľa kategórií vlastníctva a veľkostných tried.

6.2 Príspevok lesníckeho sektora do HDP

Plné znenie: Príspevok lesného hospodárstva a výroby drevných a papierových výrobkov do hrubého domáceho produktu. 

6.3 Čistý príjem

Plné znenie: čistý príjem lesných podnikov

6.4 Investície do lesov a lesného hospodárstva

Plné znenie: Celkové verejné a súkromné investície do lesov a lesného hospodárstva

6.5 Pracovná sila v lesnom sektore

Plné znenie: Počet zamestnancov a vstup práce v lesnom sektore, členené podľa pohlavia, vekových skupín, vzdelania a charakteru práce

6.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Plné znenie: Výskyt pracovných úrazov a chorôb z povolania

6.7 Spotreba dreva

Plné znenie: Spotreba dreva a produktov z dreva na obyvateľa

6.8 Obchod s drevom

Plné znenie: Import a export dreva a produktov z dreva

6.9 Energia z dreva

Plné znenie: Podiel energie z dreva na celkových dodávkach primárnej energie

6.10 Rekreácia v lesoch

Využívanie lesov a ostatných pozemkov s drevinami na rekreáciu z hľadiska práva vstupu, poskytovania zariadení [infraštruktúry] a intenzity využívania