+421 45 53 14 111
ekologia

6. ministerská konferencia, Oslo 2011

(FOREST EUROPE, Oslo, Nórsko, 14.-16. jún 2011)

Šiesta Konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe sa uskutočnila od 14. do 16. júna 2011 v Osle, Nórske kráľovstvo. Konferenciu ministrov oficiálne otvoril korunný princ Haakon.

V priebehu prvého dňa konferencie bola prezentovaná správa o stave lesov Európy 2011, ktorá je výsledkom spoločnej činnosti sekretariátu procesu FOREST EUROPE (tzv. Liaison Unit), Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (UNECE) a Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Správa obsahuje komplexný a aktuálny opis stavu a vývoja lesov a ich obhospodarovania v Európe. Hlavným cieľom správy je poskytnúť objektívnu a harmonizovanú informačnú bázu pre potreby všetkých úrovní politického rozhodovania v otázkach súvisiacich s lesmi a lesným hospodárstvom v Európe. Štruktúra správy vychádza z tzv. pan-európskych kritérií a ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Úplná verzia správy je prístupná na
http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/publications/Forest_Europe_report_2011_web.pdf .

Dokumenty prijaté na šiestej konferencii ministrov

Na šiestej konferencii ministrov boli signatárskymi stranami prijaté a následne podpísané nasledovné dokumenty:

  • rozhodnutie z Osla na úrovni ministrov „Európske lesy 2020“ , ktoré stanovuje základnú víziu, strategické a operatívne ciele pre európske lesy a lesné hospodárstvo do roku 2020, ako aj opatrenia na európskej a národnej úrovni,
  • mandát z Osla prijatý na úrovni ministrov pre rokovania o právne záväznej dohode o lesoch v Európe . Súčasťou rozhodnutia sú aj nasledovné prílohy:
    • Príloha 1: procedurálne pravidlá medzivládneho negociačného výboru pre prípravu právne záväznej dohody.
    • Príloha 2: zoznam signatárskych strán procesu FOREST EUROPE.

Materiál programu rokovania Vlády Slovenskej republiky

Informácia o priebehu a výsledkoch Šiestej Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe:

Návrh záznamu
Predkladacia správa
Vlastný materiál
Návrh komuniké
Obal
Príloha 1
Príloha 2
Kompletný materiál (v .zip formáte)

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20214