+421 45 53 14 111
ekologia

5. ministerská konferencia, Varšava 2007

Forests for Quality of life fifth ministerial conference on the protection of forests in europe – 5. ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe

5.-7. november 2007, Varšava, Poľsko

V súlade s názvom konferencie FORESTS FOR QUALITY OF LIFE (voľne Lesy pre lepšiu životnú úroveň ) sa pozornosť účastníkov konferencie sústredila na aktuálne problémy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a využívania lesov na uspokojovanie stále narastajúce počtu rôznych spoločenských potrieb.

Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia 46 krajín Európy vrátane Vatikánu. 14 krajín z rôznych regiónov sveta (Austrália, Brazília, Kamerun, Ghana, Čile, Kanada, USA, Čína, India, Japonsko, Kórejská republika, Malajzia, Maroko, Nový Zéland)a 31 medzinárodných organizácií ( Biodiversity International, BWI, CEI BOIS, CEPF, CEPI, COPA, Council of Europe, EFI, ELO, ENFE, EOMF, EUSTAFOR, FAO, FECOP, GREENPEACE INTERNATIONAL, IFSA, IIASA, ILO, ITTO, IUCN, IUFRO, MONTREAL PROCESS, PEFC, UEF, UNDP, UNECE, UNEP, UNFF, UNU, USSE, WWF) vyslalo do Varšavy svojich pozorovateľov.

Na záver konferencie 38 zástupcov európskych krajín, Európskeho spoločenstva a 2 ďalších krajín oficiálne podpisom prijalo Varšavskú deklaráciu a 2 rezolúcie (Warsaw Resolution 1: Forests, Wood and Energy; Warsaw Resolution 2: Forests and Water). Na konferencii boli schválené ďalšie 2 oficiálne dokumenty k problematike lesných požiarov a európskeho týždňa lesov ( Ministerial Statement on Forest Fires; Ministerial Statement on Pan-European Forest Week 2008).

Warsaw Declaration (Varšavská deklarácia) + slovenský preklad

Resolution 1: Warsaw Resolution 1: Forests, Wood and Energy

(Rezolúcia 1: Lesy, drevo a energia) + slovenský preklad

Resolution 2: Warsaw Resolution 2: Forests and Water ( Rezolúcia 2: Lesy a voda ) + slovenský preklad

Ministerial Statement on Pan-European Forest Week 2008

Ministerial Statement on Forest Fires

Z príležitosti konferencie boli publikované ďalšie 2 správy s cieľom poskytnúť národným vládam aktualizované údaje o plnení kritérií a indikátorov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL) na národnej a regionálnej úrovni.

State of Europe’s Forests 2007

MCPFE správa o plnení kritérií a indikátorov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe

Implementation of MCPFE Commitments

Národné a pan-európske aktivity v období 2003 – 2007. Tento dokument  bol prijatý vysokými predstaviteľmi  40 európskych krajín and Európskeho spoločenstva.