+421 45 53 14 111
ekologia

4. ministerská konferencia, Viedeň 2003

LIVING FOREST SUMMIT FOURTH MINISTERIAL CONFERENCE ON THE PROTECTION OF FORESTS IN EUROPE – 4. ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe

28.-30. apríla 2003, Viedeň, Rakúsko

Ministri zodpovední za lesy zo 41 európskych krajín, reprezentanti Európskeho spoločenstva, reprezentanti 4 mimo-európskych krajín a 24 medzinárodných organizácií sa zhromaždili na konferencii uskutočnenej pod sloganom „Living Forest Summit“ aby prerokovali budúcnosť ochrany a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe.

Na záver konferencie zástupcovia účastníckych krajín a European Community podpísali znenie Viedenskej deklarácie v origináli nazvanej „European Forests- Common Benefits, Shared Responsibilities“ a prijali 5 rezolúcií, ktoré zdôrazňujú význam medziodvetvovej spolupráce v prepojení na existenciu národných lesníckych programov, venujú sa ekonomickým aspektom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, vyzdvihujú význam sociálnych a kultúrnych hodnôt lesov, zachovania biologickej diverzity lesov ako aj úlohu lesov v znižovaní negatívnych dopadov klimatických zmien na životné prostredie.

Dokumenty prijaté 4. ministerskou konferenciou

Nasledujúce dokumenty boli prijaté vysokopostavenými zástupcami 40 európskych krajín a Európskeho spoločenstva.

Vienna Living Forest Summit Declaration Deklarácia viedenského summitu „Living Forest“ + slovenský preklad

Vienna Resolution 1 (Cross-sectoral co-operation and national forest programmes) including annex (MCPFE approach to nfps in Europe) – Viedenská rezolúcia 1 (Medzirezortná spolupráca a národné lesnícke programy) vrátane prílohy (Postoj „ministerských konferencií“ k národným lesníckym programom) +slovenský preklad

Vienna Resolution 2 (Economic viability of SFM) – Viedenská rezolúcia 2 (Ekonomické aspekty trvalo udržateľného obhospodarovania lesov) + slovenský preklad

Vienna Resolution 3 ( Social and cultural dimensions of SFM) – Viedenská rezolúcia 3 (Sociálny a kultúrny rozmer trvalo udržateľného obhospodarovania lesov) + slovenský preklad

Vienna Resolution 4 (Forest biological diversity) including annexes (Framework for co-operation, MCPFE assessment guidelines for PFAs) – Viedenská rezolúcia 4 (Biologická diverzita lesov) vrátane príloh (Rámec pre spoluprácu, Príručka „ministerskej konferencie“ na posudzovanie chránených a ochranných lesov a ďalších zalesnených pozemkov v Európe) + slovenský preklad

Vienna Resolution 5 (Climate change and SFM) – Viedenská rezolúcia 5 (Klimatické zmeny a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov) + slovenský preklad

List of signatories Zoznam signatárskych krajín

Ostatné významné dokumenty

Improved Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management Dopracované Pan-európske indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov + slovenský preklad

REFERENČNÉ DOKUMENTY PRE INDIKÁTORY

Nasledujúce dokumenty boli vypracované v rámci procesu dopracúvania Pan-európskych indikátorov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Boli prijaté na Stretnutí expertov „Ministerskej konferencie“, ktoré sa konalo 7. – 8. októbra 2002 vo Viedni. Tieto dokumenty neboli predmetom schvaľovania ministrami na 4. ministerskej konferencii.

Relevant Definitions Used for the Improved Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management Dôležité definície použité v „Dopracovaných Pan-európskych kritériách trvalo udržateľného obhospodarovania lesov

Background Information for Improved Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management (updated: 3 February 2003) – Podkladový materiál pre dopracované Pan-európske indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (aktualizované 3. feb. 2003)