+421 45 53 14 111
ekologia

3. ministerská konferencia, Lisabon 1998

Tretia ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe sa konala v Lisabone (Portugalsko) v júni 1998. Všeobecná deklarácia a 2 rezolúcie prijaté touto konferenciou kládli osobitný dôraz na sociálno-ekonomické aspekty trvalo udržateľného obhospodarovania lesov – zameriavajúc sa na vzťahy medzi lesom a spoločnosťou a ich vzájomné pôsobenie – a taktiež potvrdili dôležité výsledky procesov nasledujúcich po Helsinskej konferencii.

GENERAL DECLARATION (Všeobecná deklarácia)

Resolution L1: People, Forests and Forestry – Enhancement of Socio-Economic Aspects of Sustainable Forest Management (Rezolúcia L1: Ľudia, les a lesníctvo – lepšie zohľadnenie sociálno-ekonomických aspektov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov)

Resolution L2: Pan-European Criteria, Indicators and Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management (Rezolúcia L2: Pan-európske kritériá, indikátory a prevádzkové smernice trvalo udržateľného obhospodarovania lesov)

Annex 1 of the Resolution L2: Pan-European Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management (Príloha 1 rezolúcie L2: Pan-európske kritériá a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov) , slovenský preklad

Annex 2 of the Resolution L2: Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management (Príloha 2 rezolúcie L2: Pan-európske prevádzkové smernice) , slovenský preklad