+421 45 53 14 111
file

Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe (MCPFE)

Logo FOREST EUROPEKonferencie ministrov o ochrane lesov v Európe (v súčasnosti prezentované pod značkou FOREST EUROPE) sú najvyšším politickým procesom na úrovni európskych ministrov zodpovedných za lesné hospodárstvo, pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe. Ide o celoeurópsky proces, ktorého základným cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. V rámci ministerského procesu sú prijímané spoločné stratégie pre signatárov procesu, zamerané na ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie ich lesov

Úlohou FOREST EUROPE je zlepšiť spoluprácu v oblasti lesníckej politiky v gescii ministrov zodpovedných za lesy v štátoch Európy, ako aj podporovať trvaloudržateľné využívanie lesov s cieľom zabezpečenia všetkých funkcií lesov nevyhnutných pre spoločnosť.

Od vzniku iniciatívy sa uskutočnilo osem ministerských konferencií v Štrasburgu (1990), Helsinkách (1993), Lisabone (1998), Viedni (2003), Varšave (2007), Osle (2011), Madride (2015) a Bratislava (2020). Politické záväzky prijaté týmito konferenciami pozitívne ovplyvnili tvorbu a implementáciu príslušných politík v európskom geopolitickom regióne.

Signatármi procesu je v súčasnosti 46 európskych krajín a Európsku únia. Status pozorovateľa procesu má 11 mimoeurópskych krajín, ako aj viacero medzinárodných mimovládnych a medzivládnych organizácií, asociácií a zväzov vlastníkov lesov a spracovateľov dreva. Členstvo Ruska a Bieloruska bolo v súčasnosti pozastavené z dôvodu vojny na Ukrajine.

Od vzniku iniciatívy v roku 1990 spolupráca ministrov zodpovedných za lesy nadobudla rozmer významnej ekonomickej, environmentálnej a sociálnej aktivity nielen na národnej ale i medzinárodnej úrovni. Hlavnými prioritami FOREST EUROPE je posilniť úlohu lesov pri zmierňovaní klimatických zmien, zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, zvýšiť resp. zachovať biodiverzitu lesov a zabezpečiť poskytovanie produktov z lesa. Ďalšou z dôležitých úloh FOREST EUROPE je vytvoriť rámce pre budúcu spoluprácu v oblasti lesov vrátane posúdenia možností na uzatvorenie právne záväzného dohovoru o lesoch v Európe.

Riadiacim orgánom FOREST EUROPE je hlavný koordinačný výbor (General Coordinating Committee, skratka GCC), ktorý v súčasnosti pozostáva zo zástupcov piatich krajín (Španielsko, Slovenská republika (hostiteľskú krajina poslednej ministerskej konferencie), Nemecko (hostiteľská krajina nasledujúcej ministerskej konferencie, Turecko a Švédsko). Členstvo v hlavnom koordinačnom výbore je založené na rotačnom princípe. V zmysle súčasných pravidiel by mala byť Slovenská republika členom výboru minimálne do roku 2022. Jedným z najvýznamnejších aspektov členstva pre Slovenskú republiku bolo právo usporiadať ôsmu ministerskú konferenciu, ktorá sa z dôvodu pandémie COVID 19 nakoniec uskutočnila v roku 2021.

V období medzi ministerskými konferenciami je rozhodujúcim orgánom procesu stretnutie na úrovni expertov (Expert Level Meeting, skratka ELM), ktoré sa koná minimálne raz ročne, v prípade potreby aj častejšie.

Proces FOREST EUROPE má vlastnú koordinačnú jednotku tzv. Liaison Unit, ktorá plní najmä funkciu sekretariátu. Počas predsedníctva Slovenskej republiky zabezpečoval sekretariát procesu FOREST EUROPE Liaison Unit Bratislava (skratka LUB), ktorý bol vytvorený v rámci organizačnej štruktúry Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Od 1. januára 2021 sa sekretariát nachádza v Nemecku pod názvom FOREST EUROPE Liaison Unit Bonn (skratka LUBo)

Cieľom FOREST EUROPE je vytvoriť pan-európsku platformu na formuláciu spoločných stratégií k aktuálnym problémom lesníctva a ochrany lesov v Európe v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného obhospodarovania lesných zdrojov regiónu a ich ďalšieho rozvoja. Iniciatíva vznikla v roku 1990. Jedná sa o kontinuálny proces založený na pravidelnom organizovaní ministerských konferencií a na ne nadväzujúcich expertných pracovných stretnutí.

FOREST EUROPE:

  • predstavuje efektívny nástroj výmeny skúseností a poznatkov v danej oblasti medzi signatárskymi krajinami, Európskym spoločenstvom a pozorovateľskými krajinami resp. medzinárodnými organizáciami a ďalšími národnými /medzinárodnými záujmovými skupinami v sektore lesníctva,
  • vytvára priestor na spoluprácu medzi prijímateľmi strategických rozhodnutí a vedou,
  • prepája globálne a ostatné regionálne procesy a iniciatívy zamerané na lesníctvo a lesy.

https://www.foresteurope.org