+421 45 53 14 111
file

Lesný reprodukčný materiál a zdravotný stav rastlín

EÚ reguluje uvádzanie akéhokoľvek rastlinného reprodukčného materiálu na tr, čo sa v neposlednom rade týka aj lesného reprodukčného materiálu.  Týmto sa zabezpečuje plnenie kritérií EÚ pre zdravie a kvalitu. Právne predpisy EÚ sa vzťahujú na rody a druhy dôležité pre vnútorný trh a sú založené na:

      • registrácii odrôd alebo materiálu;
      • certifikácia alebo kontrola dávok osiva a rastlinného množiteľského materiálu pred uvedením na trh.

Osivo z krajín mimo EÚ musí spĺňať kritériá rovnocennosti. Krajiny mimo EÚ, ktoré garantujú plnenie týchto kritérií, sú zaradené do zoznamu krajín oprávnených pre vývoz reprodukčného materiálu do EÚ.

Za určitých podmienok môžu krajiny EÚ dočasne uvádzať na trh reprodukčný materiál, ktorý nespĺňa tieto normy, napr. v čase kritického nedostatku zásob. Európska komisia stanovuje pravidlá v tejto oblasti v spolupráci s národnými expertmi v príslušných stálych výboroch.

Základnou európskou smernicou v oblasti lesného reprodukčného materiálu je Smernica Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trhJej originálne znenie a preklady do jazykov členských krajín nájdete tu.

Smernica ustanovuje potrebu zabezpečenia dostatočných zásob kvalitného lesného reprodukčného materiálu druhov drevín, ktoré sú v EÚ dôležité. Špecifikuje, že s lesným reprodukčným materiálom sa nesmie obchodovať, pokiaľ nie je jednou z kategórií stanovených Smernicou, a že len uznaný základný materiál (zo stromov alebo porastov uznaných pre zber reprodukčného materiálu) sa môže použiť na produkciu pre obchodné účely. Reprodukčný materiál musí byť schválený oficiálnym štátnym orgánom a musí spĺňať minimálne požiadavky uvedené v legislatíve. 

Implementácia Smernice je upravená množstvom rozhodnutí na nariadení Európskej komisie, ktorých zoznam a odkazy na ich znenie nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Budúcnosť legislatívy EÚ v oblasti lesného reprodukčného materiálu

Aj keď legislatíva EÚ v tejto oblasti preukázala svoju schopnosť garantovať totožnosť, kvalitu a zdravie reprodukčného materiálu, jej pôvod siaha čiastočne až do 60-tych rokov minulého storočia. Komisia sa preto v súčasnosti (2022) zaoberá jej revíziou za účelom jej modernizácie a lepšej kompatibility s cieľmi Európskej zelenej dohodyFarm to Fork stratégieStratégie EÚ v oblasti biodiverzity, ako aj nových stratégií EÚ pre lesné hospodárstvo a adaptáciu na klimatickú zmenu, lepšieho príspevku k plneniu cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (napr. Agenda 2030), ochrany biodiverzity, adaptácie na klimatickú zmenu a jej mitigácie.

V r. 2019 požiadala Rada (Council Decision (EU) 2019/1905 Komisiu o vypracovanie štúdie možností EÚ aktualizovať existujúcu legislatívu v oblasti reprodukčného materiálu a vyzval Komisiu pripraviť návrh legislatívy, pokiaľ to vyplynie z výsledkov štúdie. Plné znenie štúdie v anglickom jazyku nájdete tu, stručné zhrnutie výsledkov tu.

Zdravotný stav rastlín

V oblasti zdravotného stavu  rastlín, platí pre lesný reprodukčný materiál Smernica Rady č. 2000/29 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu do Spoločenstva organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty a proti ich šíreniu v Spoločenstve

Táto Smernica je rámcovou smernicou Zdravotného režimu rastlín EÚ a predstavuje všeobecné zásady, založené na ustanoveniach uvedených v Medzinárodnej konvencii o ochrane rastlín FAO (IPPC13). Smernica č. 2000/29 uvádza, medzi iným, technické fytosanitárne ustanovenia, ktoré majú rastliny a rastlinné produkty spĺňať a kontroly, ktoré sa majú uskutočňovať v mieste pôvodu rastlín a rastlinných produktov určených pre EÚ a pohyb v rámci EÚ.