+421 45 53 14 111
file

Lesníctvo v politike rozvoja vidieka a poľnohospodárskej politike

Hlavnými cieľmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Common Agriculture Policy – CAP), spustenej už v roku 1962, je podpora roľníkov, vidieka, jeho schopnosti poskytovať živobytie a zdravé životné prostredie, ako aj potravinová bezpečnosť Európy. Lesné hospodárstvo a produkcia dreva sú v nej podporované najmä ako súčasť rozvoja vidieka (Rural development).

Rozvoj vidieka je ‚druhým pilierom‘ CAP zameraným na posilňovanie sociálnej, environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vidieckych oblastí. CAP k tomuto prispieva prostredníctvom troch dlhodobých cieľov:

  • zvyšovaním konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
  • zabezpečením trvalo udržateľného obhospodarovania prírodných zdrojov a podporou opatrení v oblasti klímy
  • dosiahnutím územnej vyváženosti rozvoja vidieckych ekonomík a komunít, vrátane tvorby a zachovania pracovných miest

Tieto ciele sú národnej úrovni špecifikované Programami rozvoja vidieka (PRV) a spolufinancované z Európskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a z vnútroštátnych rozpočtov. 

Rozpočet EPFRV na programové obdobie 2014 – 2020 predstavoval približne 100 miliárd EUR. Podľa prechodného nariadenia o SPP (prijatého 23. decembra 2020) sa PRV podmienečne predĺžili aj na roky 2021 a 2022. Počas týchto rokov sa PRV podporujú z rozpočtu EPFRV na roky 2021 – 2027 sumou vo výške 26,9 miliardy EUR a z nástroja NextGenerationEU ďalšími 8,1 miliardami EUR. V dôsledku tohto predĺženia budú mnohé projekty a režimy, ktoré sú zahrnuté do programov rozvoja vidieka, pokračovať až do konca roka 2025.

Od roku 2023 sa všetky nové opatrenia na rozvoj vidieka začlenia do národných strategických plánov SPP. Každý národný plán bude vychádzať z kľúčových sociálnych, environmentálnych a hospodárskych cieľov pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a vidiecke oblasti EÚ.

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky aktualizovaný na roky 2014 – 2022 nájdete tu.