+421 45 53 14 111
file

Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ do roku 2030

Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ do roku 2030, prijatá Európskou komisiou v júli 2021, je jednou z hlavných iniciatív Európskej zelenej dohody a vychádza zo Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Anglické znenie nájdete tu.

Stratégia stanovuje víziu a konkrétne opatrenia na zlepšenie kvantity a kvality lesov EÚ a posilnenie ich ochrany, podporu ich rekonštrukcie a zvyšovania odolnosti. Jej cieľom je prispôsobiť európske lesy novým podmienkam, extrémom po časia a vysokej neistote, ktorú prináša zmena klímy. To je predpokladom toho, aby lesy naďalej plnili svoje sociálno-ekonomické funkcie a zabezpečili životaschopné vidiecke oblasti s prosperujúcim obyvateľstvom.

Stratégia prispeje k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti biodiverzity ako aj k redukcii emisií skleníkových plynov o najmenej 55% do r. 2030 a klimatickej (uhlíkovej) neutrality do r. 2050. Uznáva kľúčovú a multifunkčnú úlohu lesov, ako aj príspevok lesných hospodárov a celého hodnotového reťazca založeného na lesoch k dosiahnutiu udržateľného a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050.

Východiská

EÚ prijíma politické a strategické dokumenty od roku 1978. Predchádzajúca stratégia EÚ  pre lesy a sektor lesného hospodárstva bola prijatá v roku 2013. V roku 2015 Viacročný implementačný plán poskytol konkrétny zoznam opatrení pre dosiahnutie cieľov v nej stanovených. V roku 2018 Komisia podala správu o pokroku pri jeho implementácii.

Hlavné časti

Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ bude podporovať sociálno-ekonomické funkcie lesov pre prosperujúce vidiecke oblasti a posilňovanie biohospodárstva založeného na lesoch v rámci hraníc udržateľnosti. Bude tiež chrániť a rekonštruovať lesy EÚ a rozširovať ich výmeru s cieľom bojovať proti zmene klímy, zastaví stratu biodiverzity a zabezpečí odolné a multifunkčné lesné ekosystémy pomocou:

  • podpory udržateľného lesného biohospodárstva pre výrobky z dreva s dlhou životnosťou
  • zabezpečenia trvalo udržateľného využívania zdrojov na báze dreva na výrobu bioenergie
  • podpory nedrevného lesného biohospodárstva vrátane ekoturizmu
  • rozvoja zručností a splnomocnenia ľudí pre trvalo udržateľné biohospodárstvo založené na lesoch
  • ochrany posledných zostávajúcich pralesov a starých lesných porastov v EÚ
  • zabezpečenia rekonštrukcie lesov a prispôsobenia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zmene klímy a zvyšovaniu odolnosti lesov
  •  obnovy a zakladania porastov s vysokou biodiverzitou,  vrátane výsadby ďalších 3 miliárd stromov do roku 2030 
  • poskytovania finančných stimulov vlastníkom a obhospodarovateľom lesov na zlepšenie kvantity a kvality lesov EÚ
Stratégia je tiež zameraná na:
  • strategický monitoring lesov, reporting a zber údajov
  • rozvoj silnej výskumnej základne a inovačnej agendy za účelom zlepšenia nášho poznania lesov
  • zavádzania inkluzívneho a koherentného rámca  pre správu lesov 
  • zintenzívnenie implementácie a presadzovania a presadzovania existujúcich akvizícií EÚ