file

Forest Europe Liaison Unit Bratislava

FOREST EUROPE Liaison Unit Bratislava

Od 1. januára 2016, Slovenská republika predsedá politickému procesu FOREST EUROPE (Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe). Záväzok Slovenskej republiky na prevzatie predsedníctva v procese FOREST EUROPE vyplynul z rozhodnutia 5. Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe (v roku 2007 vo Varšave), na základe ktorého sa Slovenská republika stala členskou krajinou hlavného koordinačného výboru tohto procesu.

Proces FOREST EUROPE má vlastnú koordinačnú jednotku tzv. Liaison Unit, ktorá v prevažnej miere plní funkciu sekretariátu. Počas predsedníctva Slovenskej republiky zabezpečovala sekretariát procesu organizačná jednotka s názvom FOREST EUROPE Liaison Unit Bratislava, ktorá bola vytvorená v rámci organizačnej štruktúry Národného lesníckeho centra so sídlom vo Zvolene.

Koordinačná jednotka Liaison Unit Bratislava, ktorá oficiálne zahájila svoju činnosť 1. januára 2016, zabezpečovala hlavne úlohy súvisiace s technickou a odbornou podporou procesu FOREST EUROPE, organizovala zasadnutia pod záštitou tohto procesu (zasadnutia hlavného koordinačného výboru, zasadnutia na úrovni expertov, okrúhle stoly, zasadnutia poradných skupín, Ad hoc zasadnutia pracovných skupín, workshopy a sprievodné podujatia), spravovala agendu, pripravovala dokumentáciu na uvedené zasadnutia, ako aj ostatnú dokumentáciu vrátane návrhov zadávacích podmienok pre činnosť špecializovaných pracovných skupín pôsobiacich v rámci procesu FOREST EUROPE. Liaison Unit Bratislava ďalej koordinoval odborné úlohy a aktivity súvisiace s implementáciou pracovného programu FOREST EUROPE, zastupoval proces na medzinárodných podujatiach v oblasti lesného hospodárstva a zabezpečoval funkcie tzv. styčného bodu pri komunikácii medzi zainteresovanými stranami procesu FOREST EUROPE (t.j. zástupcami vlád jednotlivých krajín, medzinárodnými inštitúciami a procesmi, nadnárodnými záujmovými združeniami obhospodarovateľov lesov a spracovateľov dreva, univerzitami a výskumnými inštitúciami). Základnými úlohami koordinačnej jednotky bolo aj zabezpečovanie úloh súvisiacich s realizáciou propagačných a komunikačných aktivít v súlade s platnou komunikačnou stratégiou FOREST EUROPE, ako aj vydávanie a distribúcia publikácií FOREST EUROPE vrátane prípravy periodickej Správy o stave európskych lesov (State of Europe’s Forests) vydávanej k ministerskej konferencii.

Liaison Unit Bratislava pracoval v súlade s pracovným programom FOREST EUROPE, politickými a ďalšími operatívnymi dokumentmi prijatými formálnymi štruktúrami tohto procesu a podľa usmernení jeho hlavného koordinačného výboru.

Liaison Unit Bratislava mal ukončiť svoju činnosť uskutočnením 8. Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe, ktorá sa mala konať v Bratislave v prvej polovici roku 2020. Pri tejto príležitosti mala byť odovzdaná agenda budúcej predsedajúcej krajine Nemecku. Z dôvodu pandémie COVID 19 došlo k viacerým odkladom termínu konferencie, ktorá sa nakoniec uskutočnila 14. a 15. apríla 2021 vo virtuálnom formáte. Liaison Unit Bratislava ukončil svoju činnosť 31. decembra 2020.