file

FAO - Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo 

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) je špecializovaná agentúra OSN, ktorá koordinuje medzinárodný boj proti hladu. Jej cieľom je dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a zaistiť aby ľudia mali pravidelný prístup k dostatočnému množstvu kvalitných potravín umožňujúcich im viesť aktívne a zdravé životy. So 195 členmi – 194 krajín a Európska únia, FAO pôsobí vo viac ako 130 krajinách sveta.

FAO koná ako neutrálne fórum, na ktorom sa stretávajú všetky národy (rozvojové i rozvinuté krajiny) ako rovný s rovným na vyjednávanie zmlúv a diskutovanie o politikách. Je tiež významným poskytovateľom poznatkov a informácií. Pomáha rozvojovým a transformujúcim sa krajinám modernizovať a zlepšovať poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo. Od svojho založenia v roku 1945 venuje osobitnú pozornosť rozvojovým vidieckym oblastiam, ktoré sú domovom 70 % chudobných a hladujúcich ľudí na svete. 

V organizačnej štruktúre FAO sa nachádza Divízia lesníctva – Forestry Division. Cez svoj Lesnícky program sa FAO usiluje o vplyvy v prospech lesov a ľudí závislých na lesoch a o dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja a Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (preklad). Jeho prístup je založený na vyváženosti ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov umožňujúcim súčasnej generácii využívať lesné zdroje Zeme pri súčasnom zachovaní týchto zdrojov pre potreby budúcich generácií. Lesnícky program lesného hospodárstva dohliada na viac ako 230 projektov v 82 krajinách s celkovým rozpočtom 246 miliónov USD (k roku 2019). FAO vo svojej technickej lesníckej práci riadi Výbor pre lesníctvo (COFO) a šesť regionálnych lesníckych komisií.

COFO je najvyšším celosvetovým lesníckym štatutárnym orgánom FAO. Schádza sa spravidla raz za dva roky a jeho úlohou je identifikovať vznikajúce lesnícko-politické problémy a odporúčať FAO ďalší postup pri ich riešení. Zasadanie COFO reviduje a dozoruje plnenie pracovného programu FAO v oblasti lesníctva. Samotnému zasadaniu predchádza stretnutie ministrov zodpovedných za lesy. Účasť v COFO je otvorená všetkým členským krajinám FAO, ako aj ďalším medzinárodným organizáciám a mimovládnym organizáciám.

  • Európska lesnícka komisia FAO (European Forestry Commission – EFC)

EFC je jednou zo šiestich regionálnych lesníckych komisií FAO. Stretáva sa každé dva roky v Ženeve alebo Ríme a v členských krajinách. V roku 2006 mala svoje zasadnutie na Slovensku vo Zvolene. Pracuje prostredníctvom viacerých špecializovaných pracovných skupín, napr. Pracovnú skupinu pre manažment horských povodí, UNECE/FAO pracovnú skupinu pre lesnícku štatistiku, ekonomiku a manažment a sedem UNECE/FAO tímov špecialistov.

Dôležité výstupy FAO v oblasti lesníctva

  • FAO Global Forest Resources Assessment (FRA)  – Hodnotenie svetových lesných zdrojov – je v päťročných cykloch, už od r. 1948, vydávaná správa hodnotiaca stav a trendy viac než 60 premenných charakterizujúcich lesné zdroje a lesné ekosystémy. Zberu údajov za jednotlivé krajiny vždy predchádzajú školenia národných korešpondentov a  vydanie aktualizovanej verzie definícií termínov (všeobecne uznávaná je napr. FAO definícia lesa, ktorej vysvetľujúce poznámky sa stále spresňujú), ako aj špecifikácií a usmernení pre reportovanie údajov. Údaje reportované jednotlivými krajinami sú priebežne kontrolované Správa FRA sa v súčasnosti vydáva vo viacerých publikáciách s rozsahom prispôsobeným odberateľovi.
  •