file

Energia z dreva

Drevo je považované za obnoviteľný zdroj energie a jednu z najlepších náhrad za fosílne palivá. Podpora využívania energie z dreva zo strany EÚ je v súčasnosti do istej miery prehodnocovaná z dôvodu je dopadov na biodiverzitu klímu.

EIP-AGRI Focus Group on Forest biomass, pracujúca v rámci Európskej komisie, zverejnila v r. 2018 záverečnú správu s názvom Sustainable mobilisation of forest biomass (Trvalo udržateľná mobilizácia lesnej biomasy). Stručné zhrnutie správy a ďalšie výstupy Focus Group nájdete tu.

Smernica 2009/28/EC bola v r. 2018 revidovaná na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001  o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (originálne znenie a preklady do jazykov členských krajín nájdete tu. V júli 2021 navrhla Komisia jej druhú revíziu za účelom jej zosúladenia s ambicióznejšou politikou v oblasti mitigácie klimatickej zmeny vyplývajúcej s európskej Zelenej dohody.