+421 45 53 14 111
file

Akčný plán EÚ pre lesy

Poznámka: akčný plán bol schválený na roky 2007 – 2011, jeho úspešnosť bola vyhodnotená. Ďalší dokument rovnakého názvuk novším strategickým dokumentom EÚ nebol zatiaľ vytvorený.

Akčný plán EÚ pre lesy (ďalej len „akčný plán“) bol na požiadanie Rady predstavený  Oznámením Komisie z 15. júna 2006 Rade a Európskemu parlamentu o akčnom pláne EÚ pre lesy. Akčný plán, pripravený v úzkej spolupráci s členskými štátmi a zainteresovanými stranami, zohľadňoval správu Európskeho parlamentu o implementácii Lesníckej stratégie EÚ a súvisiacich správ Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov. 

Poskytoval rámec pre akcie v oblasti lesného hospodárstva na úrovni EÚ a členských štátov a slúži ako nástroj na koordináciu lesníckej politiky EÚ členských štátov. Všeobecným cieľom akčného plánu bola podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a ich polyfunkčnosti. 

Jeho hlavné, dodnes platné, zásady zneli:

  • národné lesnícke programy sú vhodným rámcom pre implementáciu medzinárodných záväzkov v oblasti lesníctva;
  • rastúci význam globálnych a medzisektorových otázok a problémov v politike lesníctva, si vyžaduje lepšiu koherentnosť a koordináciu;
  • potreba zlepšenia konkurencie schopnosti lesníckeho sektora v EÚ a lepšie riadenie lesníctva v EÚ;
  • dodržiavanie zásady subsidiarity.

Z dôvodu širokej škály prírodných, sociálnych, hospodárskych a kultúrnych podmienok a rozdielov vo vlastníctve lesov v EÚ sa v akčnom pláne uznala potreba osobitného prístupu a opatrení pre rôzne typy lesov. Zdôraznila sa dôležitá úloha vlastníkov lesov pri ich trvalo udržateľnom obhospodarovaní. 

Ciele akčného plánu

Hlavným cieľmi akčného plánu s motom Lesy pre spoločnosť: dlhodobé polyfunkčné lesníctvo, ktoré plní súčasné a budúce spoločenské potreby a podporuje živobytie súvisiace s lesníctvom, boli:

  • zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti,
  • skvalitňovanie a ochrana životného prostredia,
  • prispievanie ku kvalite života,
  • podpora koordinácie a komunikácie.

Päťročný akčný plán (na roky 2007-2011) pozostával zo súboru kľúčových aktivít, ktoré Komisia navrhuje realizovať v spolupráci s členskými štátmi, ako aj návrhu ďalších opatrení, ktoré mohli členské štáty realizovať podľa svojich konkrétnych podmienok a priorít, s podporou existujúcich nástrojov Spoločenstva a vlastných nástrojov. 

Súvisiace dokumenty: