+421 45 53 14 111
file

Medzinárodná lesnícka politika a legislatíva

Organizácia Spojených národov
 

 

Európska únia

Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe (FOREST EUROPE)

Legislatíva EÚ

Prehľad inštitúcií a politických nástrojov lesníctva v Európskej únii
Lesníctvo v politike rozvoja vidieka a poľnohospodárskej politike
Lesný reprodukčný materiál a zdravotný stav rastlín
Lesníctvo v kontexte environmentálnej politiky EÚ
 – Ochrana lesov pred znečistením ovzdušia
 – Ochrana lesov pred lesnými požiarmi
 – Monitoring lesov
Stratégia Spoločenstva v oblasti biodiverzity
 – Akčné plány biodiverzity
 – Akčný plán biodiverzity na ochranu prírodných zdrojov
 – NATURA 2000
 – Európska agentúra pre životné prostredie (EEA)
Lesy a klimatická zmena
Energia z dreva
 – Akčný plán pre biomasu
Drevospracujúci priemysel
Eurostat
Európske dátové centrum pre lesy (European Forest Data Centre – EFDAC)
Lesníctvo a výskum v EÚ
 – Siedmy rámcový program pre výskum a technologický rozvoj
 – Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre – JRC)
 – Európska spolupráca v oblasti vedeckého a technického výskumu
Lesy v rozvojových krajinách
Použitá literatúra