+421 45 53 14 111
file

Certifikácia lesov

Certifikácia lesa je považovaná za dôležitý trhový nástroj určený pre podporu princípov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. V praxi sa jedná o hodnotenie vykonávané nezávislou treťou stranou, či hospodárenie v lesoch zodpovedá ekologickým, ekonomickým a sociálnym štandardom podľa medzinárodne uznaných kritérií. Ak je hospodárenie v súlade so štandardami vydá sa vlastníkovi lesa osvedčenie o výsledku tohto hodnotenia – certifikát.

Certifikácia lesov alebo lesných produktov je priamym ekonomickým nástrojom na presadenie určitých princípov obhospodarovania lesov do praxe – významné drevárske spoločnosti požadujú certifikované drevo a ich výrobky z tohto dreva sú taktiež certifikované, čiže kupujúci vie, že ich výrobou nebola ohrozená budúcnosť lesov. Potvrdením pre zákazníka kupujúceho výrobok z dreva o tom, že drevo z ktorého je tovar vyrobený  pochádza  certifikovaného lesa je certifikát spotrebiteľského reťazca (chain of custody – C-o-C). Jeho držiteľom musia byť všetci spracovatelia podieľajúci sa na výrobe tohto tovaru..

Vo svete sa postupne vyvinuli rôzne certifikačné schémy využívajúcich rôzne kritériá a indikátory. Jednotlivé schémy sa líšia v presadzovaní svojich predstáv o trvalo udržateľnom obhospodarovaní. K najznámejším certifikačným schémam patria:

– PEFC (Program for the Endorsement Forest Certification Schemes)

Systém PEFC vznikol v roku 1998 z iniciatívy asociácie súkromných vlastníkov lesov šiestich európskych štátov, pôvodne ako Paneurópsky systém certifikácie lesov. Rada PEFC bola oficiálne založená roku 1999 v Paríži. Ako medzinárodná organizácia je zaregistrovaná v Luxemburgu, kde je aj terajšie sídlo Rady. Riadnymi členmi PEFC sú organizácie riadiace proces certifikácie podľa národných certifikačných schém členských štátov. Mimoriadnymi členmi PEFC sú významné medzinárodné organizácie vlastníkov lesov, lesného priemyslu, spracovateľských a obchodných organizácii.

Najvyšším orgánom PEFC je valné zhromaždenie. Stanovuje podmienky pre tvorbu nezávislých národných certifikačných systémov a vzájomné ich uznáva.

Základný pilier systému PEFC tvoria závery ministerských konferencii o ochrane lesov: Štrasburg 1990, Helsinki 1993, Lisabon 1998 a Viedeň 2003. Národné certifikačné schémy rešpektujú Paneurópske kritériá (6) a indikátory (27) trvalo udržateľného obhospodarovania lesa a Paneurópske prevádzkové smernice definované v dokumente Paneurópske kritériá, indikátory a vykonávacie smernice pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (Rezolúcia L2 III. Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe, Lisabon 1998)

Dohoda o vzájomnom uznávaní nezávislých národných certifikačných systémov založených na princípe trvalo udržateľného obhospodarovania lesa prerástla hranice Európy. PEFC, dnes ako Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných systémov, zastrešuje 31 štátov 5 kontinentov.

V rámci PEFC bolo zatiaľ oficiálne uznaných 22 národných certifikačných systémov trvalo udržateľného hospodárenia, spolu je certifikovaných 192 mil. ha lesa, vydaných 2 851 certifikátov spotrebiteľského reťazca a logo PEFC používa 18 698 účastníkov spracovateľského reťazca.

Za transparentnosť a objektívnosť vykonanej certifikácie ručia nezávislé certifikačné orgány, ktoré nie sú na žiadnej úrovni previazané so štruktúrami PEFC

Prístupnosť systému je daná vznikom národných certifikačných systémov, ktoré na jednej strane zabezpečia plnenie paneurópskych kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia a na druhej strane v plnej miere zohľadnia úroveň a stav obhospodarovania lesov v danej krajine.

Slovenský systém certifikácie lesov (SFSC) je národný, nezávislý systém platný na území SR a spĺňa všetky požiadavky pre certifikačné systémy. Slovenský systém certifikácie lesov bol 12.augusta 2005 uznaný radou PEFC ako 20. národná schéma v rámci celého sveta oprávnená používať známku PEFC. Jej vlastníkom je „Združenie certifikácie lesov Slovenska“ (ZCLS). Viac informácií získate na www.pefc.sk alebo www.pefc.org.

Slovenský systém certifikácie lesov je založený na princípe regionálnej certifikácie. Účasť vlastníkov alebo obhospodarovateľov lesov na regionálnej certifikácii je dobrovoľná. V mene regiónu vystupuje Žiadateľ, zastupujúci viac ako 50 % výmery lesného pôdneho fondu regiónu.

Po úspešnom ukončení certifikačného procesu získa každý účastník „Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov“ Platnosť osvedčenia je časovo obmedzená na dobu maximálne 5 rokov. Po uplynutí tejto doby sa vykoná komplexná revízia zhody hospodárenia.

Podrobnejšie údaje o dokumentoch, organizácii, udelených certifikátoch a pod. nájdete na stránke: www.pefc.sk

– FSC (Forestry StewardshipCouncil)

Za prvý globálne funkčný systém certifikácie lesov sa považuje FSC systém, založený v októbri 1993 v Mexiku. Pôvodne bol zameraný pre oblasť tropických lesov Južnej Ameriky. Systém vznikol z podnetu environmentálnych skupín, hlavne Svetového fondu pre prírodu (World Wide Fund For Natur), Priatelia zeme (Friends of Earth) a pod. Aktuálne sídlo riadiacej centrály je v Bonne. Systém nie je akreditovaný v žiadnom štáte.

Základňu FSC tvorí 664 členov z prostredia drevospracujúceho priemyslu, medzinárodných ekologických organizácií, obchodníkov s drevom, lesníkov a združení domorodých obyvateľov zo 77 rozvojových a ekonomicky vyspelých krajín.

Hlavnou myšlienkou FSC je podporovať environmentálne zodpovedné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov celého sveta. Veľký dôraz sa kladie na presadzovanie prísnych environmentálnych a sociálnych obmedzení lesného hospodárstva. FSC predstavuje štandardizovaný, medzinárodne akceptovaný, funkčný a okamžite dostupný systém. Kľúčovým pilierom certifikačného systému FSC je 10 princípov a 56 kritérií FSC. Princípy a kritériá sa týkajú ako lesov tropických, tak aj lesov mierneho pásma a lesov boreálnych. Je úplne evidentné, že nie je možné vytvoriť kritériá, ktoré by bolo možné použiť pre všetky druhy lesov na Zemi. Pri certifikácii lesov podľa systému FSC sa v Slovenskej republike používa univerzálny program QUALIFOR. V roku 2003 vznikla v SR z podnetu WWF národná iniciatíva FSC, ktorej cieľom je vytvorenie národných štandardov FSC pre lesné hospodárstvo. V súčasnosti je pripravený prvý draft národných štandardov.

FSC sám necertifikuje. Pre túto činnosť akreditovalo 16 samostatných certifikačných orgánov. Výklad kritérií a indikátorov použitých pri certifikácii závisí od audítorov certifikačných orgánov. Vyťažené drevo, spĺňajúce tieto kritériá sa označí logom FSC, aby mohlo byť ďalej sledované počas jeho pohybu v rámci spotrebiteľského reťazca a tým sa zaručila dôveryhodnosť celého systému. Pre rôzne druhy tovarov sú stanovené minimálne množstvá podielu certifikovanej suroviny.

Podrobnejšie údaje o dokumentoch, organizácii, udelených certifikátoch a pod. nájdete na stránke: www.fscslovakia.sk

– SFI (Sustainable Forestry Initiative)

Iniciatíva pre trvalo udržateľné lesníctvo (Sustainable Forestry Initiative – SFI) udeľuje certifikáty lesom (certifikuje) v Spojených štátoch a Kanade aj napriek postupom, ktoré poškodzujú životné prostredie a sú bežné pri ťažbe založenej len na trhových princípoch (business-as-usual logging practices), resp. pri komerčnej ťažbe. Škodlivé postupy, ktoré povoľujú a/alebo využívajú spoločnosti certifikované SFI zahrňujú:
 • Rozsiahlu ťažbu nenahraditeľných starých, resp. rubných porastov, území bez ciest a iných ohrozených lesov.
 • Premenu prirodzených lesov na priemyselné drevinové plantáže bez biologickej diverzity.
 • Ťažbu, stavbu ciest a iné operácie, ktoré škodia kvalite vody vrátane prípadov resp. štátov, kde chýbajú primerané „metódy a praktické opatrenia na zabránenie či redukciu znečistenia vody“ (best management practices).
 • Ničenie prirodzených lesov a ich nahradenie priemyselnými drevinovými plantážami, ktoré sú z ekologického hľadiska degradované.
 • Permanentné, neustále premeny resp. zaberanie lesov mestskými časťami a iné využitie nelesnej pôdy.
 • Celoplošné nadmerné, rutinné používanie toxických chemikálií na celom území v krajine (teréne).
 • Nadmerné holoruby, kde je povolené ťažiť celé územia vo veľmi krátkych časových intervaloch metódou kombinovaných (viacnásobných) ťažieb, každá o rozlohe 116 futbalových ihrísk.
 • Využitie geneticky modifikovaných drevín.
        Iniciatíva pre trvalo udržateľné lesníctvo tiež:
 • Nechráni primerane práva pracovníkov, spoločenstiev a domorodých obyvateľov.
 • Nevyžaduje od spoločností dostatočné overenie dodržiavania príslušných zákonov a stratégií.
 • Počas hodnotení nevyžaduje adekvátne konzultácie so záujmovými stranami a odborníkmi.