+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Ekologické vlastnosti hlavných drevín a ich pôvodnosť na Slovensku

Nasledujúca tabuľka poskytuje základné informácie o našich stromovitých drevinách. Pre jej pochopenie si treba uvedomiť nasledujúce skutočnosti:

 • ekologická amplitúda každej dreviny je širšia než by sa zdalo z jej areálu výskytu – popri limitujúcich faktoroch prostredia je výskyt dreviny závislý aj na výsledkoch jej kompetície (súťaže) s inými drevinami,
 • hlavné kompetičné zákonitosti:
  • tienivejšia drevina vytláča menej tienivú (pri obnove aj priamo pri spolužití),
  • zmladenie dreviny lepšie znášajúcej tieň prežíva ľahšie ako zmladenie dreviny, ktorá tieň neznáša,
  • vyššia drevina vytláča nižšiu (pri spolužití),
  • dlhovekejšia drevina pri nerušenom vývoji postupne prevládne nad krátkovekejšou, krátke rubné doby naopak zvýhodňujú krátkovekejšie dreviny,
  • drevina so schopnosťou tvoriť v rubnom veku pňové výmladky prevládne nad drevinou bez tejto schopnosti,
 • chýbanie nepôvodných druhov na Slovensku často nebolo spôsobené faktormi prostredia ale len procesom šírenia drevín a geografickými bariérami, preto sú tieto druhy často schopné u nás bez problémov existovať a dokonca ohrozovať naše pôvodné druhy drevín.

 

DrevinaTienivosťSchopnosť znášať tieňVýškaVekPňová výmladnosťLimitujúce faktoryPoznámka
buk lesný Fagus sylvaticasilnádobrávysokýdlhoveký

 

200 r.
len v mladom vekuNeznáša presychanie pôd ani ich zamokrenie. Neznáša neskoré a extrémne mrazy, horná hranica výskytu je však daná krátkosťou vegetačného obdobia. Menej mu vyhovujú kyslé stanovištia.Na Slovensku pôvodný, nachádza tu natoľko ideálne podmienky, že je ho možno považovať za našu „drevinu č. 1“. Vo svojom optime (stredné horské polohy) vytvára nezmiešané porasty, v ktorých často jeho agresivita znemožňuje dokonca aj rozvoj bylinnej vrstvy.
smrek obyčajný Picea abiessilnástrednáveľmi vysokýdlhoveký

 

300 r.

žiadnaNeznáša teplé a vlhké zimy (trpí hnilobami), neznáša sucho. Jeho výskyt na nevhodných lokalitách často limitujú škodlivé činitele (vietor, sneh, hmyz) a zlá prirodzená obnova na živných stanovištiachNa Slovensku pôvodný, keďže je značne mrazuvzdorný a stačí mu krátke vegetačné obdobie, najlepšie sa vie presadiť vo vyšších polohách. Nezmiešané porasty vytvára v blízkosti hornej hranice lesa. Umelé smrekové monokultúry však boli zakladané aj v nižších polohách.
jedľa biela Abies albasilnávynikajúcaveľmi vysokýveľmi dlhoveká

 

400 r.

žiadnaNeznáša neskoré a extrémne mrazy (je však odolnejšia ako buk), neznáša hrebeňovú klímu, neznáša presychanie pôd. Zle znáša krátke rubné a obnovné doby.Na Slovensku pôvodná a je našou najproduktívnejšou drevinou. Jej obnova prebieha pomaly, v prírodných lesoch však bola schopná dosiahnuť vysoké zastúpenie vďaka svojej dlhovekosti.
dub zimný Quercus petraeastrednástrednávysokýveľmi dlhoveký

 

nad 400 r.

dobrá až do 80 – 90 rokovKonkurencia tiennejších drevín, najmä buka. (Nebyť tejto, bol by schopný vystupovať podstatne vyššie do hôr.) Je menej mrazuvzdorný než dub letný. V posledných desaťročiach ho decimujú tracheomykózy.Na Slovensku pôvodný. V prírodnom lese bol v nižších polohách dominantný. V hospodárskom lese ho vytláčajú krátkovekejšie dreviny s rýchlejším postupom obnovy (cer, hrab a introdukovaný agát). Na Slovensku od duba zimného aj dub žltkastý (Q. dalechampii) a dub mnohoplodý (Q. polycrapa)
dub letný Qeurcus roburstrednástrednávysokýveľmi dlhoveký

 

nad 400 r.

 Hlavne konkurencia tiennejších drevín. Je menej tolerantný k suchu ako dub zimný, preto rastie najmä na vlhších pôdach.Na Slovensku pôvodný. Tvorí významnú prirodzenú zložku lužných lesov. Na Slovensku od neho odlišujeme aj dub zelenkastý Q. pedunculiflora
dub cerový (cer) Quercus cerrisstrednástrednávysokýstrednovekýdobrá až do 80 – 90 rokovHlavne konkurencia tiennejších drevín a malá mrazuvzdornosť. V prirodzených lesov sa ťažko presadzoval voči dlhovekejším drevinám.Na Slovensku pôvodný. V prírodnom lese tvoril len prímes v porastoch duba zimného. Pri kratších rubných dobách sa vďaka jeho častým semenným rokom a dobrej výmladnosti stáva často až dominantným. Pri globálnom otepľovaní ťaží aj zo svojej odolnosti voči suchu.
dub plstnatý Quercus pubescensstrednástrednánízky až stredne vysokýstrednoveký Konkurencia tiennejších drevín a malá mrazuvzdornosť.Na Slovensku pôvodný. V prírodnom lese sa presadil len na najsuchších stanovištiach, kde dub zimný už nedosahoval plnú výšku. Na Slovensku od duba plstnatého odlišujeme aj dub jadranský Q. virgiliana.
hrab obyčajný Carpinus betulussilnádobrástredne vysokýkrátkovekýdobráKonkurencia vyšších drevín a relatívna vlhkomilnosť (oproti dubu a ceru).Na Slovensku pôvodný. V prírodnom lese tvoril spravidla spodnú etáž pod dubom (obnove duba nebránil vďaka svojej krátkovekosti) alebo prímes v bučinách. Pri kratších dobách sa vďaka dobrej plodivosti a výmladnosti stáva agresívnym.
agát biely Robinia     pseudoacaciamalámalá až strednástredne vysokýkrátkovekýveľmi dobrá (koreňová po celý život)Konkurencia tiennych drevín, slabá mrazuvzdornosť, menšia odolnosť voči suchu.Na Slovensko introdukovaný z Ameriky. Rastie tu však veľmi dobre a na mnohých miestach vytláča pôvodné dreviny. Okrem dobrej plodivosti a výmladnosti sa presadzuje aj tým, že aktívne mení stanovište (zvyšuje obsah dusíka v pôde). Veľmi poškodzuje biodiverzitu.
borovica lesná Pinus sylvestrismalámalávysokádlhovekážiadnaOkrem konkurencie tiennych drevín prakticky žiadne. Je schopná rásť na najrôznejších stanovištiach od brál a suchých pieskov až po rašeliniská. Je veľmi mrazuvzdorná.Na Slovensku pôvodná, zdatnejšími konkurentmi však bola vytlačená na najextrémnejšie stanovištia. Je schopná presadiť sa ako pionierska drevina na pasienkoch a rozsiahlych holinách. Umelé boriny sa pestujú aj na priaznivejších stanovištiach, tu však býva problémom nájsť vhodný ekotyp.
borovica čierna Pinus nigrastrednámaláveľmi vysokádlhovekážiadnaOkrem konkurencie tiennych drevín aj slabšia mrazuvzdornosť (oproti borovici lesnej). V poslednej dobe veľmi trpí hubovými ochoreniami, ktoré spôsobujú jej ústup z porastov.Na Slovensko pravdepodobne introdukovaná z Rakúska (tu však siaha takmer k našim hraniciam). U nás však rastie dobre, na vápencoch nižších polôh dokonca lepšie ako borovica lesná. Jej vplyv na pôvodnú biodiverzitu je malý.
borovica limba Pinus cembrastrednástrednástredne vysokáveľmi dlhoveká

 

  1000 r.

žiadnaKonkurencia vyšších a tiennejších drevín a vyššie nároky na vlhkosť.Na Slovensku pôvodná, zachovala sa však iba v najvyšších horách. Na rozdiel od Álp u nás netvorí samostatný vegetačný stupeň ale len prímes v nezapojených smrečinách a v kosodrevine.
borovica horská (kosodrevina) Pinus mugosilnámalákerdlhovekážiadnaOkrem neschopnosti konkurovať stromovitým drevinám je aj pomerne náročná na vlhkosť.Na Slovensku pôvodná, v najvyšších horách tvorí samostatný vegetačný stupeň nad hranicou lesa (resp. nad stromovou hranicou).
smrekovec   opadavý Larix deciduamalámalávysokýdlhoveký

 

400 r.

žiadnaNajmä konkurencia tiennych a tieniacich drevín.Na Slovensku pôvodný, avšak iba v najvyšších pohoriach. Na rozdiel od Álp u nás netvorí samostatný vegetačný stupeň ale len prímes v nezapojených lesoch, ojedinele aj v kosodrevine. Umelé porasty sú zakladané aj  v nižších polohách – problémom je nájsť vhodný ekotyp.
jaseň štíhly Fraxinus excelsiorstrednástrednávysokýdlhoveký Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín.Oba druhy na Slovensku pôvodné, dlho sa nerozlišovali. J. úzkolistý je skôr lužným druhom, J. úzkolistý sa vyskytuje na suťovitých stanovištiach a na brehoch potokov. Vďaka svojej dobrej plodivosti je schopný dočasne prevládnuť v intenzívne obhospodarovaných porastoch rôzneho typu.
jaseň úzkolistý Fraxinus excelsiormalástredná (slabšia než u duba letného)stredne vysokýdlhoveký Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín.
jaseň manový Fraxinus ornusstrednástredná (znáša zátieň duba plstnatého)nízkykrátkoveký Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín.Na Slovensku pôvodný v panónskej oblasti. Kvôli svojej malej výške so hojnejšie vyskytuje len v nezapojených porastoch.
javor horský Acer pseudoplatanussilná až strednáv mladosti dobrá, neskôr klesávysokýdlhoveký Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Je menej mrazuvzdorný a náročnejší na vlhkosť ako javor mliečny. V mladosti ho poškodzuje zver.Na Slovensku pôvodný, považuje sa za horskú drevinu, vyskytuje sa však aj v lužných lesoch. Prirodzene sa vyskytuje najmä na suťovitých stanovištiach, vďaka , vďaka dobrej plodivosti môže prevládnuť v intenzívne obhospodarovaných porastoch rôzneho typu.
javor mliečny Acer platanoidessilnástrednávysokýdlhoveký Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Je mrazuvzdornejší a menej náročný na vlhkosť ako javor horský. V mladosti ho poškodzuje zver.Na Slovensku pôvodný, považuje sa skôr za strom nížin, vystupuje však pomerne vysoko do hôr. Prirodzene sa vyskytuje najmä na suťovitých stanovištiach, vďaka, vďaka dobrej plodivosti môže prevládnuť v intenzívne obhospodarovaných porastoch rôzneho typu.
javor poľný Acer campestrestrednástrednástredne vysokýkrátkoveký 

 

 

 

 

 
Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Je pomerne náročný na teplo.Na Slovensku pôvodný, vyskytuje sa najmä v nižších polohách. Kvôli svojej malej výške so hojnejšie vyskytuje len v narušených porastoch.
javor tatársky Acer tataricumstrednástredná (znáša zátieň duba)nízky strom až kerkrátkoveký Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Je náročný na teplo.Na Slovensku pôvodný, vyskytuje sa len v nižších polohách. Miestami dosahuje stromovitý vzrast.
lipa malolistá Tilia cordataspočiatku silnástrednástredne vysokádlhovekádobráNajmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín.Na Slovensku pôvodná, je kontinentálnejšia ako l. veľkolistá, častejšia v nížinách, vystupuje však aj do hôr. Prirodzene sa vyskytuje najmä na suťovitých stanovištiach, vďaka dobrej plodivosti môže prevládnuť v intenzívne obhospodarovaných porastoch rôzneho typu.
lipa veľkolistá Tilia platyphylosspočiatku silnástrednávysokástrednovekádobráNajmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Náročnejšia na vlhkosť a menej mrazuvzdorná ako l. malolistá.Na Slovensku pôvodná, je oceánickejšia ako l. malolistá, u nás častejšia v horách, nevystupuje však vysoko. Prirodzene sa vyskytuje najmä na suťovitých stanovištiach, vďaka dobrej plodivosti môže prevládnuť v intenzívne obhospodarovaných porastoch rôzneho typu.
brest drsný (horský) Ulmus glabra (montana)strednástrednávysokýstrednoveký Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín.Na Slovensku pôvodný, u nás častejší v horách, nevystupuje však do najvyšších polôh. Prirodzene sa vyskytuje najmä na suťovitých stanovištiach, v minulých desaťročiach ho zdecimovala grafióza brestov.
brest väzový Ulmus laevisstrednástrednástredne vysokýstrednoveký Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Pomerne teplomilnýNa Slovensku pôvodný, vyskytuje sa len v nižších polohách. Prirodzene sa vyskytuje najmä na suťovitých stanovištiach a v blízkosti vodných tokov, považuje sa za odolný voči grafióze.
brest hrabolistý Ulmus minorstrednástrednánízkystrednoveký Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Pomerne teplomilnýNa Slovensku pôvodný, vyskytuje sa len v nižších polohách, prevažne v lužných lesoch. V minulých desaťročiach ho silno zdecimovala grafióza brestov. Znáša zasolenie pôd.

Tab. Ekologické vlastnosti hlavných drevín a ich pôvodnosť na Slovensku

Zdroj: ZLATNÍK 1978, PAGAN, 1987, Lesoprojekt