+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

História lesníctva

Slovensko je krajinou s dlhodobou lesníckou tradíciou. V stredoveku to boli praktické poznatky vhodné pre rôznorodé použitie pre človeka. Tieto sa neskôr zozbierali a dali základ vedeckým poznatkom. Lesnícka odbornosť tak dnes spája teoretické a praktické vedomosti o lese a hospodárení v ňom, uplatňované pri každodennej práci lesníkov smerujúcej k správnemu využívaniu lesného bohatstva.

Do obdobia vlády Márie Terézie

Až do obdobia 15. storočia sa drevo ťažilo ľubovoľne, túlavým spôsobom bez zabezpečenia obnovy vyťažených miest v porastoch. Povážliví ubúdanie lesov primälo uhorských panovníkov vydať nariadenia k usmerňovaniu ťažieb, zalesňovania rúbanísk, oceňovanie lesov, inštrukcie o sprísnenie ochrany lesov pred krádežami a paseniu dobytka .

Medzníkom pre reguláciu ťažby dreva a ďalších činností v lesoch bol Lesný poriadok cisára Maximiliána II. z roku 1565 od vydania ktorého sa datujú počiatky cieľavedomého hospodárenia v lesoch.

Z lesníckych odborov sa ako prvé vyvinulo zužitkovanie dreva, čiže lesná ťažba. Bezohľadní a drastické ničenie lesov a následný nedostatok dreva spojený s ochranou poľovnej zveri iniciovali zriadenie ochranných služieb. Odbornosť pri zakladaní a obnove lesných porastov sa začala uplatňovať v prvej polovici 18. storočia.

Od Tereziánskeho lesného poriadku

Osobitne sa o rozvoj lesného hospodárstva zaslúžila Mária Terézia. V roku 1769 (jeho slovenské vydanie z roku 1770) vydala lesný poriadok pod názvom „Porádek hor aneb lesuv zachování“ mal tri hlavné ciele a to:

  • určiť, aký poriadok sa má dodržiavať pri rúbaní dreva
  • ustáliť, ako sa majú vypestovať nové lesy
  • naznačiť, ako sa má zabezpečiť trvalý úžitok z nich

V tomto poriadku bol prvýkrát zakotvený základný princíp lesného hospodárstva – princíp trvalej produkcie dnes nazývaný trvalo udržateľný rozvoj. Rozvinutosť lesníctva viedla v roku 1879 ku schváleniu zákonného článku 31 ako prvého súborného lesného zákona platného v celom Uhorsku. Bol to moderný zákon so 6 časťami a 213 paragrafmi. Jeho najdôležitejším výsledkom bolo povinné vypracúvanie lesných hospodárskych plánov pre štátne lesy. Pre iné, ako štátne lesy – urbárske, obecné – platil zákonný článok 19 z roku 1898 o lesodohliadacej službe štátu nad takýmito lesmi.


V intenciách Tereziánskeho lesného poriadku sa Banícka akadémia v Banskej Štiavnici v roku 1846 zmenila na Banícku a lesnícku akadémiu a v roku 1904 na Vysokú školu banícku a lesnícku. Nižšie odborná škola pre výučbu odborného lesného personálu vznikla v roku 1795 v Liptovskom Hrádku.

Od vzniku Československa

V Československej republike, ktorej súčasťou bolo aj Slovensko bol schválený komplexný lesný zákon až v roku 1960. Na Slovensku platili dovtedy vydané právne normy a v Čechách rakúsky zákon. Podstatne odlišné pomery boli po roku 1945, keď sa postupne zjednodušovalo vlastníctvo a užívanie lesov prechádzalo v prospech štátu. Do roku 1960 bolo prijatých mnoho zákonných opatrení, tieto však nemali komplexný charakter. 1.januára 1961 nadobudol účinnosť nový súborný lesný zákon č. 166/1960Zb., ktorý spolu so všeobecne platnými vykonávacími predpismi sa sal východiskom pre tvorbu ďalších súborných zákonných opatrení a to federatívneho zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch a Slovenskej zákonnej normy zákona č.100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

Po I. svetovej vojne sa Banícka a lesnícka akadémia presťahovala do Maďarska vznikla v Banskej Štiavnici Vyššia lesnícka škola. Vysokoškolské vzdelanie sa dalo dosiahnuť len štúdiom na zahraničných vysokých školách.

Najväčší rozvoj lesníckeho školstva sa zaznamenal po II. svetovej vojne. Prechodom rôznymi reorganizačnými zmenami vývoj dospel do štádia kedy máme na Slovensku Lesnícku fakultu na Technickej univerzite vo Zvolene, tri stredné lesnícke školy (Banská Štiavnica, Liptovský Hrádok, Prešov) a päť stredných odborných učilíšť (Modra – Harmónia, Banská Štiavnica, Bijacovce, Sigord, Tvrdošín).

Súčasnosť od roku 1989

Po roku 1989 sa v Československu zmenili pomery a obnovilo sa postupne vlastníctvo pôvodne neštátnych vlastníkov. Pre tento proces bolo vydaných niekoľko následne novelizovaných zákonov. Súčasne sa pracovalo na vydaní nového zákona o hospodárení v lesoch. Dňa 23.6.2005 bol schválený a s účinnosťou od 1.9.2005 začal platiť zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorý bol zmenený zákonom NR SR č. 360/2007 Z. z. (21.6. 2007) s účinnosťou od 1. septembra 2007.​