Informácie o lesoch

Trhový informačný systém v lesnom hospodárstve

Dôležitou podmienkou úspechu v obchodnej súťaži je informovansť. Preto lesnícky management potrebuje pre realizáciu efektívnych obchodných stratégií presné a časovo aktuálne informácie, ktoré môže permanentne poskytovať len informačný systém pre podporu rozhodovania. Podľa účelu využitia prichádzajú do úvahy tieto typy informačných požiadaviek (FAO, ECE, ILO 1992): 

 • informácie pre strategické plánovanie a analýzu,
 • informácie pre taktické strednodobé a dlhodobé plánovanie,
 • informácie pre operatívny management a kontrolu.

Nakoľko pri príprave strategických zámerov sa štátne lesnícke organizácie nezaobídu bez odpovede na otázku aké druhy výrobkov a služieb poskytovať, potrebujú poznať aj podmienky v lesoch konkurenčných organizácií a hlavne potreby širokej spotrebiteľskej klientely. Informácia o trhoch a o tom, ako sa trhy pravdepodobne v budúcnosti zmenia je pre uskutočňovanie strategických rozhodnutí a identifikovania trendov vývoja a poznania relatívnych spoločenských hodnôt produktov lesa a jeho služieb nevyhnutná. Marketingový lesnícky manažér je denne konfrontovaný s množstvom správ, napríklad inštitúcií pre prieskum trhu s oznamami o nových právnych ustanoveniach, správami o mimoriadnych snahách konkurencie, s predpoveďami štatistického úradu o konjunktúre a s mnohými inými informáciami potenciálne relevantnými pre jeho prácu. Navyše takmer denne vyplývajú z rokovaní a súkromných rozhovorov nové perspektívy, ktoré sa ukazujú dôležité pre najrôznejšie problémy v odbyte dreva.

Riešenie týchto problémov významne podporuje lesnícky trhový informačný systém (LTIS). Žiadúce je uplatniť v ňom také metódy, ktoré umožňujú rýchle a proporcionálne spracovanie dát, správnu orientáciou informačných tokov, predovšetkým však filtrovanie, zhutnenie a organizované ukladanie rozsiahlych prvotných informácií.

LTIS možno teda definovať ako plánovite rozvíjaný a usporiadaný celok organizačných regulovaní, nositeľov informačných úloh, informačných ciest medzi nimi, informačných práv a povinností, ako aj metód a postupov spracovania informácií v tejto štruktúre, s pomocou ktorých sa má uspokojiť informačná potreba managementu zúčastneného v marketingovom procese.  Pod pojem  spracovanie informácií spadajú pritom všetky procesy  obstarania, analýzy, spracovania, interpretácie, zaznamenania a poskytovania informácií.

Hlavným cieľom lesníckeho trhového informačného systému je vytváranie transparentného trhového prostredia. Vo svojej činnosti LTIS vychádza z týchto hlavných princípov:

– objektivita a neutralita. Všetky informácie sprostredkované LTIS-om musia byť objektívne, bez ich skresľovania. Informácie musia byť zároveň neutrálne voči záujmovým skupinám, pre ktoré je spravodajstvo určené (prvovýrobcovia, spracovatelia a spotrebitelia).

– anonymnosť poskytovaných údajov. Každý účastník trhu, ktorý do cenového informačného systému poskytuje informácie (respondent) musí mať zaručené, že tieto údaje nebudú poskytnuté iným osobám.

– dobrovoľnosť. Respondent musí poskytovať cenové informácie na základe dobrovoľnosti s vedomím, že ak poskytne zavádzajúce údaje skresľuje informáciu pre seba ako aj pre ostatných užívateľov cenového spravodajstva.

– spätné poskytovanie informácií. Cenový informačný systém poskytuje aktuálny obraz o situácii na trhu v reálnom čase. Na rozdiel od štatistických zisťovaní respondenti ako aj ostatní užívatelia dostávajú spätné informácie v relatívne krátkom čase.

– reciprocita. Nakoľko sa nejedná o vyčerpávajúce štatistické zisťovanie, ale iba o výberové šetrenie, cenové spravodajstvo sa respondentom poskytuje recipročne za poskytnuté informácie bezodplatne.

– komplexnosť poskytovania informácií. Cenové spravodajstvo je spracované v celej cenovej vertikále (odbytové ceny producentov, spracovateľské ceny, veľkoobchodné a spotrebiteľské ceny). Okrem týchto údajov sú uverejňované aj ceny v zahraničí, údaje o zahraničnom obchode (colná štatistika) ako aj komentáre k vývoju situácie na trhu.

Cenové spravodajstvo si nekladie za úlohu nahradiť štatistické zisťovania, ale rýchlo a objektívne informovať o situácii na trhu so sledovanou komoditou. Má slúžiť všetkým záujemcom na rýchlu orientáciu a napomáhať managementu podnikov pri rozhodovaní.

 

Prevádzkovanie lesníckeho trhového informačného systémuje z hľadiska objektívnej informovanosti o cenách dreva, ale aj ostatných produktov z lesa na domácom a zahraničnom trhu, veľmi aktuálne a v súvislosti s existujúcou štruktúrou vlastníckych a užívateľských vzťahov aj všestranne prospešné.. Štatistické informácie nemajú v tomto smere dostatočnú vypovedaciu schopnosť, nakoľko nezahŕňajú potrebnú podrobnú štruktúru sledovaných komodít a periodicita ich zisťovania nezaručuje permanentnú aktuálnosť cien. Výrazné je to v neštátnych lesoch, kde sa štatistické zisťovanie vykonáva len raz za kalendárny rok.

 

Preto je trhové spravodajstvo ďalším krokom v rozvoji informatizácie LH a ďalšou aktivitou v IS LH, ktorá výrazne rozširuje jeho informačný potenciál.

1. Informačné väzby trhového spravodajstva v rámci IS LH

 

Predpokladom efektívnosti trhového informačného systémuje spoľahlivosť a operatívnosť poskytovania trhových informácií. Na základe skúseností z celoplošného zisťovania štatistických informácií v neštátnom sektore môžeme konštatovať nedodržovanie termínov, vysokú chybovosť a nedôslednosť v poskytovaní informácií.

 

Východiskom je realizácia výberového spôsobu zberu trhových informácií v stabilnej sieti spravodajských jednotiek. Hustota a rozmiestnenie siete sa riadi kritériami stanovenia rozsahu štatistického výberu, ktoré zohľadňujú faktory významne ovplyvňujúce variabilitu zisťovaných informácií.

 

Trhové spravodajstvo je integrálnou súčasťou IS LH s mnohými informačnými väzbami na ostatné podsystémy.

 

Výsledkom procesu priebežného monitorovania stavu a vývoja lesov SR a ich obhospodarovania je permanentná aktualizácia informačnej banky LH. Objektívnosť, aktuálnosť a vypovedacia schopnosť informačnej banky sú nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu a rozvoj IS LH a v rámci neho aj trhového spravodajstva.

 

Realizácia LTIS v rámci IS LH v priamej väzbe na informačnú banku je podmienená z hľadiska informačného, komunikačného ako aj z hľadiska vývoja aplikačného software. Bez možnosti využitia informácií registra vlastníkov, LHE, rezortnej štatistiky, stavu a vývoja lesov, digitálnych máp a i., neexistuje reálna možnosť vykonať plnohodnotné analýzy a rozbory potrebné pre trhové spravodajstvo.

 

Prepojenie na informačnú banku LH umožňuje v trhovom spravodajstve kombinovať a komparovať informácie o ponuke dreva (stav zásob, plán a evidencia ťažieb) s informáciami o cenách a dopyte po dreve, vypracovávať a zverejňovať vývojové trendy, krátkodobé predpovede a doporučenia pre orientáciu na trhu s drevom.

 

Informačná banka v súčasnosti okrem trhového spravodajstva podporuje 5 informačných systémov (podsystémov vrcholového IS), zabezpečujúcich spracovanie, vyhodnotenie a distribúciu informácií prevymedzené oblasti a prepojených navzájom väzbami medzi databázami na rôznych hierarchických úrovniach.

 

IS stavu a vývoja lesov zabezpečuje sústavné sledovanie a vyhodnocovanie údajov o stave a vývoji lesov Slovenska v rámci vyhotovovania lesných hospodárskych plánov (LHP), vrátane špeciálnych prieskumov a monitoringu lesov. Väzby trhového spravodajstva na podsystém stavu a vývoja lesov sú dôležité predovšetkým z hľadiska prognózovania produkcie a potenciálnej výšky ťažieb pre záujmové oblasti v podrobnom členení podľa: drevinového zloženia, vekovej štruktúry, hrúbkovej štruktúry a sortimentnej štruktúry.

 

IS lesnej hospodárskej evidencie vychádza zo zákonnej povinnosti užívateľov lesov poskytovať poverenej organizácii údaje o vykonaných hospodárskych opatreniach za vykazovaný kalendárny rok.

 

Pre trhové spravodajstvo je dôležitá možnosť priebežnej aktualizácie informačnej banky na základe údajov LHE a následná kalkulácia bilancovaného etátu, ktorý tvorí ponuku drevnej hmoty do ukončenia platnosti LHP.

 

Geografický informačný systém (GIS) predstavuje významnú racionalizáciu IS LH. Poskytuje novú kvalitu analýz informácií vo vzájomných vzťahoch a prezentácie ich výsledkov.

 

V rámci trhového spravodajstva je to najmä vyhodnotenie a prezentácia trhových informácií regionálneho charakteru. Pre tento účel sa využijú digitálne mapové vrstvy a referenčné databázy trhových informácií pre:

 • územnosprávne členenie najmä pre potreby ŠS LH,
 • organizačné členenie štátnych lesov najmä pre štátny sektor,
 • vlastnícke a užívateľské členenie najmä pre neštátny sektor,
 • podrobné rozdelenie lesov pre orientáciu konkrétnych užívateľov.

GIS ponúka celý rad metód a prostriedkov pre analýzy trhových informácií. Jednou z oblastí ich využitia je aj aplikácia dopravného problému na optimalizáciu dopravy dreva (minimalizácia nákladov) za účelom vylíšenia spádových oblastí drevospracujúcich podnikov a súčasne určenie potenciálneho objemu dodávok v jednotlivých oblastiach.

 

IS vlastníckych a užívateľských vzťahov k lesu je jediným zdrojom informácií, ktorý poskytuje základný súbor pre určenie rozsahu a obsahu výberového štatistického súboru za účelom vytvorenia siete spravodajských jednotiek poskytujúcich trhové informácie v lesnom hospodárstve LH. Zároveň umožňuje informácie získané štatistickým výberom zovšeobecniť podľa rôznych kritérií (vlastníctvo, užívanie, veľkostné skupiny, územnosprávne členenie, regióny a i.).

 

IS rezortnej štatistiky sa prevádzkuje podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z.z. pre potreby rezortného riadenia a usmerňovania lesného hospodárstva.

 

Trhové spravodajstvo nahradzuje a spresňuje informácie o dodávkach dreva zisťovaných pôvodne v ámci rezortnej štatistiky.

 

2. Zber údajov v spravodajskej sieti

A. Komoditné sledovanie produkcie lesa – surové drevo

 

S cieľom dosiahnuť maximálnu harmonizáciu s európskym systémom vydal Štatistický úrad SR Klasifikáciu produkcie (ďalej KP, resp. Klasifikácia), ktorá je záväzná od 1. januára 1996.KP je vypracovaná na báze európskeho štandardu CPA, ktorá sa pre členské štáty EÚ stane od roku 1996 záväznou klasifikáciou. CPA vypracoval Eurostat na základe medzinárodne platnejklasifikácie produkcie CPC vydanej UNSTAT-om. CPA nadväzuje na klasifikáciu ekonomických činností EÚ – NACE a vychádza tiež z položiek Harmonizovaného systému,resp. Kombinovanej nomenklatúry využívanej v zahraničnom obchode na colné účely. Systém kódovania v tejto klasifikácii je hierarchicky 6-úrovňový, pričom prvé štyri zhodné s OKEČ (odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností), zavedenou 1. novembra 1991 a jej revidovanou podobou zavedenou 1. januára 1995.

 

Agregovanými skupinami dreva podľa tejto klasifikácie sú:

– ihličnaté sortimenty dreva
– listnaté sortimenty dreva
– ostatné drevo v surovom stave

V ďalšej špecifikácii podľa novelizovaných STN 48 0055 a STN 48 0056 sa drevo v surovom stave člení na jednotlivé sortimenty nasledovne:

Drevo v surovom stave:

Ihličnaté sortimenty dreva
– Surové kmene – Výrezy I. triedy akosti
– Výrezy II. triedy akosti
– Výrezy III/A triedy akosti – Výrezy III/B triedy akosti – Výrezy III/C triedy akosti
– Drevovina
– Banské výrezy – Žrďovina
– Vlákninové drevo – Palivové drevo
– Drevo na energetické účely – Drevo na pni – Lesná energetická štiepka

Listnaté sortimenty dreva
– Surové kmene – Výrezy I. triedy akosti
– Výrezy II. triedy akosti
– Výrezy III/A triedy akosti piliarske
– Výrezy III/B triedy akosti piliarske – Výrezy III/C triedy akosti piliarske
– Banské výrezy
– Žrďovina
– Vlákninové drevo
– Palivové drevo – Drevo na energetické účely
– Drevo na pni
– Lesná energetická štiepka

Táto klasifikácia produkcie je výsledkom harmonizácie klasifikácie produkcie EÚ a zodpovedá aj potrebám štatistického šetrenia FAO.

B. Vedľajšie produkty z lesa

V kontexte s produkciou drevnej hmoty sú vedľajšie lesné produkty definované ako biologické veci hmotnej (substančnej) povahy, (iné ako sortimenty surového dreva), ktoré sa ťažia z prírodných ekosystémov alebo z obhospodarovaných plantáží a zverofariem, ktoré nachádzajú využitie v domácnostiach alebo v priemysle a sú predmetom kúpy a predaja. V súlade s týmto vymedzením vedľajšie lesné produkty obsahovo zahrňujú rastliny, ktoré sa využívajú ako potrava, lieky, biochemikálie a tiež divá zver. Vianočné stromčeky svojim špecifickým charakterom, vzhľadom na ich tesnú blízkosť s produkciou dreva, sa odlišujú od ostatných vedľajších produktov avšak vzhľadom na to, že sú predmetom kúpy a predaja (i keď sezónneho) sú zahrnuté do výberu produktov.

Obchod s divinou a poplatkové odstrely

Predaj diviny (množstvo a cena za divinu bez ohľadu na druh zveriny) sa vykazuje v ročnom výkaze Poľov (MP SR) 12-01 tak za organizácie štátnych lesov, ako aj za ostatné subjekty. Vo výkaze nie sú uvedené množstvá a cena diviny podľa druhu ulovenej zveriny. Existujú súkromní nákupcovia, ktorí s divinou obchodujú (ponukové cenníky). Divinu predávajú mraziarňam, konzervárňam, predajniam mäsa, reštauráciám alebo ju exportujú do zahraničia.

Informácie o poplatkovom odstrele z organizácií štátnych lesov možno zabezpečiť uložením spravodajskej povinnosti, od ostatných subjektov na báze dobrovoľnosti.

Obchod s liečivými rastlinami a lesnými plodmi

V súčasnosti pôsobí na Slovensku viac firiem, ktoré, ktoré vykupujú a priemyselne spracovávajú liečivé rastliny. Podľa objemu výroby najznámejšie sú: Fytopharma, a.s., Agrokarpaty, s.r.o., FLORAVA, s. r.o., JUVAMED s.r.o., a Herbex s.r.o.) Dodavateľmi čistej sušenej drogy sú najmä súkromné nákupne liečivých rastlín (Malacky, Bátorove Kosihy, Turany, Žilina, Košice, Sobrance, Stakčín).  Problémovou oblasťou získavania údajov budú informácie o cene v Sk za 1 kg, podľa druhu sušenej drogy s triedením zvlášť pre liečivé rastliny (nepestované) nazbierané na lesnom pôdnom fonde.

Získavanie informácií o množstve a cene nazbieraných lesných plodov bude veľmi obtiažne. Zasahuje do oblasti potravinárskej výroby. Týka sa priamo nákupcov. Informácie je možné získať z konkrétnych spracovateľských firiem – zmapovaním jednotlivých území SR. Vhodné by bolo zaviesť evidenciu zberu lesných plodov v organizáciách a subjektoch vlastniacich lesnú pôdu (ŠL, urbáre, súkromní vlastníci, mestské a a obecné lesy a i.).

Údaje o exporte a importe (množstvo, cena) možno získať z colnej štatistiky.

Obchod s čačinou a vianočnými stromčekmi

O predaji na domácom trhu (množstvo a cena) neexistuje oficiálna štatistika. Tieto komodity predávajú na trh priamo majitelia lesov, resp. cez nákupcov – súkromné subjekty. Informácie možno získať prieskumom trhu (november, december).

Osivo a sadenice

Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu (SKLRM)je organizačnou jednotkou Národného lesníckeho centra Zvolen, ktoré je poverené zabezpečovaním úloh vyplývajúcich zo zákona č. 217/2004Z. z. a súvisiacich predpisov. Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu má sídlo v Liptovskom Hrádku, okrem toho sú zriadené aj dve regionálne pracoviská (Zvolen a Košice).

 

Lesnícka semenárska kontrola zabezpečuje 3 základné oblasti činností, a to schvaľovanie zdrojov reprodukčného materiálu, kontrolu a registráciu reprodukčného materiálu a kontrolu kvality osív v akreditovanom laboratóriu.

 

V zmysle zákona č. 217/2004 Z z. schvaľuje SKLRM zdroje lesného reprodukčného materiálu: uznané porasty pre zber semien, génové základne, semenné porasty, rodičovské – výberové stromy, semenné sady, klony, zmesi klonov a multiklonálne variety. Zároveň prideľuje každému zdroju evidenčný kód a vystavuje uznávací list. Centrálnu evidenciu zdrojov vedie SKLRM vo forme národného registra zdrojov reprodukčného materiálu. Aktualizácia registra zdrojov sa vykonáva 1 x ročne na základe hlásení od správcov zdrojov o zmenách v zdrojoch lesného reprodukčného materiálu. Na základe aktualizovaného národného registra zdrojov vydáva SKRLM raz za 5 rokov Národný zoznam zdrojov reprodukčného materiálu Slovenskej republiky v slovenskom a v anglickom jazyku.

 

V zmysle ustanovení zákona č. 217/2004 Z.z. SKLRM kontrolou preveruje najmä:

 

 1. pôvod, zber, označovanie, produkcia, evidencia, kvalita a uvádzanie reprodukčného materiálu do obehu od jeho získania zo zdrojov až po dodávku konečnému odberateľovi,
 2. použitie stanovištne a geneticky vhodného reprodukčného materiálu na obnovu lesných porastov a zalesňovanie
 3. obhospodarovanie zdrojov reprodukčného materiálu
 4. genetická identita klonov, zmesí klonov a multiklonálnych variet.

Ako podklad ku kontrolnej činnosti slúži registrácia reprodukčného materiálu, ktorú vykonáva SKLRM na základe písomnej žiadosti vlastníka. SKLRM má na tieto účely zriadené databázy registrovaného lesného reprodukčného materiálu.

 

V zmysle zákonač. 217/2004 Z. z. vystavuje SKLRM potvrdenie o pôvode, prekaždý reprodukčný materiál uvádzaný do obehu. Potvrdenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti vlastníka reprodukčného materiálu.V prípade vývozu do tretieho štátu alebo obchodnej výmeny s členským štátom Európskej únie SKRLM vystavuje potvrdenia o pôvodev anglickom jazyku. V súlade s článkom16(2) Smernice 1999/105/ES zasiela SKLRM pri obchodnej výmene do členských štátov EÚ informačný dokument príslušnému kontrolnému orgánu.

 

Na základe registra zdrojov reprodukčného materialu SKLRM bola vytvorená sieť spravodajských jednotiek pre zber údajov o trhu so sejbovým a sadbovým materialom.

Zber informácií od poskytovateľov v zahraničí

V záujme všeobecného informovania a možnosti porovnávania obsahuje trhové spravodajstvo aj zahraničné informačné zdroje. Toky informácií a komunikačné technologie využívané v trhovom spravodajstve zo zahraničia možno podľa stupňa automatizácie členiť na:

A. Elektronický spôsob komunikácie s využitím služieb siete Internet. Služba e-mail umožňuje zasielanie a prijímanie trhových informácií do elektronickej poštovej schránky, Služba World Wide Web (www) umožňuje poskytovanie a získávanie trhových informácií prostredníctvom webových stránok na webových serveroch. Dokumenty môžu byť vzájomne pospájané a tvoriť katalógy.

Informácie o cenách dreva a výrobkov z dreva navybraných zahraničných trhoch sú pravidelne preberané do databázy LTIS-u z rakúskeho agrárneho serveru Timber Online (Die Holz – Informationsplattform o timber-online.net). Na uvedenom serveri sú uverejňované informácie o aktuálnych cenách surového dreva a reziva v štátoch EÚ a na niektorých ďalších zahraničných trhoch. Ide o údaje z nasledovných zdrojov: Spolkový štatistický úrad Nemecka, Štatistický úrad Rakúska, správy zemských poľnohospodárskych komôr v Rakúsku, burzové správy a iné. Ďalším zdrojom informácií a správ o trhu s drevom v zahraničí je Český štatistický úrad.

 

B. Telekomunikačný spôsob získavania údajov je časove náročnejší. Telefonické prieskumy však slúžia ako osvedčený nástroj získavania údajov o drobných obchodníkoch a distribútoroch, ako aj o producentoch dreva napríklad v Spojených štátoch amerických. Takýmto spôsobom sa stačí registrovať až 33 % štrukturálne na drevo orientovaných trhov pre danú oblasť. V LTIS sa tento spôsob využíva na upresnenie a rozšírenie požadovaných zahraničných trhových informácií.

C. Dokumentografický je najzaužívanejší v štátoch strednej Európy. Už pred tridsiatimi rokmi vydával výskumný ústav v Bádensku-Würtembersku katalóg pod názvom Mitteilungen der Forstlichen Versuchs und Forschungsanstalt Baden Würtemberg. Integrovaný systém dát pre analýzu a ich aplikácie sa zabezpečoval prostredníctvom programu SPSS (Statistical Package for the Social Science).

V súčasnosti vydáva publikácie obsahujúce informácie o trhu s poľnohospodárskymi a lesnými produktami Zentrale Markt und Preisberichtstelle der Land, Forst und Ernährungswirtschaft GmbH (Centrálna trhová a cenová spravodajská služba poľnohospodárstva, lesníctva a výživy). Aktuálne trhové informácie sprístupňuje zároveň na webovej stráke. Paralelne sa využívajú aj knižničné služby (časopisy, katalógy, zborníky, denná tlač a plány vydavateľstiev).

Súvisiaci dokument:

Siet_spravodajskych_jednotiek_v_LH.pdf