+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Zdroje informácií o cenách komodít v lesnom hospodárstve

Hlavným informačným zdrojom lesníckeho trhového informačného systému sú štátne štatistické zisťovania organizované a vykonávané Ministerstvom pôdohospodárstva SR:

a) Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve – Les (MP SR) 2-04

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o obchode so surovým drevom v tuzemsku a pri vývoze do zahraničia. Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa obchodu so surovým drevom podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín. Zisťovaním sa sleduje obchod s drevom v tuzemsku i pri vývoze do  zahraničia v naturálnych i peňažných jednotkách, dodávky reziva, lesnej štiepky a zásoby hotových sortimentov dreva na skladoch.

Vymedzenie spravodajských jednotiek:

 • Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica (spravodajskými jednotkami sú jednotlivé odštepné závody),
 • Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica,
 • Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič,
 • Vojenské lesy a majetky, š. p., Pliešovce,
 • organizácie školských lesov (3 spravodajské jednotky),
 • neštátne subjekty obhospodarujúce lesy (250 spravodajských jednotiek), bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ): lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02.0).

Do siete (výberového súboru) spravodajských jednotiek v sektore neštátnych lesov boli zaradené subjekty s relevantným podielom na danom trhu a tie, ktoré svojim zodpovedným prístupom k poskytovaniu údajov pre potreby štátnej štatistiky v minulosti poskytujú záruku plynulého toku spoľahlivých informácií o obchode s drevom.

b) Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín – Sad (MP SR) 11-01

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o obchode so sejbovým a sadbovým materiálom lesných drevín na domácom trhu, ako aj pri predaji do zahraničia.

Vymedzenie spravodajských jednotiek:

 • Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica
 • Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica,
 • Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič,
 • Vojenské lesy a majetky, š. p., Pliešovce,
 • neštátne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ): lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02.0). >

 

Údaje o obchode so sejbovým a sadbovým materiálom lesných drevín poskytuje v rámci štatistického zisťovania celkovo 66 spravodajských jednotiek (subjektov).

Obsah a štruktúra vstupných údajov trhového spravodajstva je daná štruktúrou ukazovateľov vyššie uvedených štátnych štatistických zisťovaní (podrobnejšie viď štatistické formuláre).

Táto štruktúra umožňuje získavať v štvrťročných časových intervaloch vstupné údaje o dodávkach jednotlivých sortimentov surového dreva a reálne dosiahnutých tržbách pri ich predaji. Z týchto údajov sú následne odvodzované informácie o priemerných cenách (priemernom speňažení, tržbách) sortimentov surového dreva na jednotku produkcie (m 3 ) dosiahnutých na domácom trhu, ako aj pri predaji produkcie do zahraničia (tzv. vývozné ceny). V rámci štatistického zisťovania sa sleduje aj ukazovateľ „rezivo“.

Obdobné údaje týkajúce sa obchodovania so sejbovým a sadbovým materiálom lesných drevín (dodávky, tržby) sa získavajú prostredníctvom štatistického zisťovania v ročných časových intervaloch.

Štruktúra oboch štatistických zisťovaní sa postupne modifikovala v zmysle právnych noriem, novelizovaných sortimentačných noriem a konkrétnych požiadaviek spravodajských jednotiek a iných zainteresovaných inštitúcií – užívateľov informácií.

Výstupné informácie týkajúce sa obchodu so surovým drevom (priemerné ceny sortimentov surového dreva pri predaji na domácom trhu a pri vývoze do zahraničia), so sejbovým a sadbovým materiálom lesných drevín tzv. „trhové spravodajstvo“, sa spracúvajú a poskytujú vo forme „Informačného listu NLC“ všetkým subjektom zaradeným do okruhu spravodajských jednotiek štatistického zisťovania. Archívna databáza údajov o cenách dreva umožňuje sledovať a vyhodnocovať aj medziročný vývoj cien jednotlivých sortimentov dreva (cenové indexy). Významnou skutočnosťou je aj fakt, že informácie o cenách dreva sa spracúvajú aj v regionálnych agregátoch – 3 regióny (Západné Slovensko vrátane Bratislavského kraja, Stredné Slovensko, Východné Slovensko).

Výsledky trhového spravodajstva (priemerné ceny dreva v príslušnom roku) sú prezentované v dokumentoch a publikáciách, ktoré sa pripravujú s ročnou periodicitou (Správa o lesnom hospodárstve v SR, publikácie vydávané Štatistickým úradom SR),sú poskytované pre FAO a záverečné správy výskumu. Údaje, ktoré sú súčasťou trhového informačného systému, sú nevyhnutným predpokladom pre zostavovanie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu (SLEÚ) podľa § 3 ods. 2 písm. h) zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.