ForestPortal » Odborná sekcia I. » Informácie o lesoch » Trhový informačný systém
+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Trhový informačný systém

Trh s drevom je pre lesné hospodárstvo hlavný zdroj príjmov, preto je poznanie trhových cien surového dreva základným predpokladom pre jeho efektívne zhodnotenie. Úspešný marketing a obchodné stratégie veľkého množstva subjektov v ekonomicky komplikovanom prostredí produkcie a obchodu s drevom sú podmienené realizáciou informačného systému pre podporu rozhodovania. Získavanie, následné spracovanie a distribúcia informácií o trhu s drevom a cenovom vývoji jednotlivých sortimentov na domácom aj zahraničnom trhu vo forme trhového spravodajstva je hlavnou úlohou Lesníckeho trhového informačného systému (LTIS).

Predpokladom efektívnosti LTIS je aktuálnosť a operatívnosť poskytovania trhových informácií, čo sa dá zabezpečiť len výberovým spôsobom zberu trhových informácií v stabilnej sieti spravodajských jednotiek. Hustota a rozmiestnenie siete sa riadi kritériami stanovenia rozsahu štatistického výberu, ktoré zohľadňujú faktory významne ovplyvňujúce variabilitu zisťovaných informácií. Základným informačným zdrojom LTIS sú štátne štatistické zisťovania organizované a vykonávané Ministerstvom pôdohospodárstva SR:

Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve (Les 2-04) obsahuje informácie o obchode s drevom v tuzemsku a o jeho vývoze do zahraničia podľa jednotlivých drevín a sortimentov surového dreva.

Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín (Sad 11-01) obsahuje informácie o obchode so sejbovým a sadbovým materiálom lesných drevín na domácom trhu, ako aj o jeho predaji do zahraničia.