+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Súhrnné informácie o lesoch Sloveska

Súhrnnéinformácie o lesoch SR (SISL) sú elaboráty s obsahom agregovaných údajov o stave a vývoji lesov SR. Spracovávajú sa z údajov platných Programov starostlivosti o les (PSL), ktoré sa každoročne obnovujú na 1/10 výmery lesných pozemkov SR (PSL s ukončenou platnosťou). Okrem údajov z PSL sú v SISL spracované aj údaje o vykonaných hospodárskych opatreniach v roku. Vstupným dokladom sú evidenčné výkazy, ktoré každoročne vyhotovujú a predkladajú na spracovanie všetci obhospodarovatelia lesov.

Súhrnné informácie od roku 2010 nájdete v aplikácii IBULH (Informačná banka údajov o lesnom hospodárstve, drevospracujúcom priemysle, poľovníctve).