ForestPortal » Odborná sekcia I. » Informácie o lesoch
+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Informácie o lesoch

Akékoľvek rozhodovanie si vyžaduje poznanie základných informácií o procesoch a dejoch prebiehajúcich okolo nás a o podmienkach a okolnostiach, v ktorých sa tieto procesy a deje odohrávajú. Pre zabezpečenie riadneho, správneho a trvalého obhospodarovania lesov je potrebné mať k dispozícii údaje o ich výmere, drevinách, ktoré v nich rastú, ich zdravotnom stave ale je potrebné poznať aj históriu ich vývoja, aby bolo možné presnejšie stanoviť trendy vývoja jednotlivých veličín do budúcnosti. Takéto informácie sú dostupné aj o lesoch Slovenska. Ich základom sú lesné hospodárske plány, ktoré sa každý rok obnovujú na jednej desatine výmery lesov SR. Ďalšie informácie sa získavajú prostredníctvom rôznych špecializovaných prieskumov a monitoringu lesov. Významný zdroj predstavujú aj rôzne lesnícke výkazy a štatistiky, ktoré sa vypracúvajú ku koncu kalendárneho roka a ktoré dokumentujú a bilancujú skutočne realizované činnosti a opatrenia v lesoch.​